A NAGYKANIZSAI BATTHYÁNY LAJOS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA

ÉVKÖNYVE

A 2002—2003-AS TANÉVRŐL

 

Szerkesztette:

Balogh László és Soós Sándor

Fotók:

Kepe Tiborné Magyar Klára

Szakony Attila

Vastagh-fotó

BLG-rajzszakkör

 

Borítóterv:

Györek László

Kiadja: Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola igazgatósága

Felelős kiadó: Mayer Ferenc igazgató

A szerkesztés lezárult: 2003. július 7-én

Megjelent 1000 példányban

Nyomdai munkálatok: Kanizsai Nyomda, Nagykanizsa

Felelős vezető: Brenner Árpád

TARTALOMJEGYZÉK

Bevezető ....................................................................................................................5

Tanulmányi statisztika ..................................................................................................8

Akikre büszkék vagyunk ...........................................................................................11

Kitűnő tanulmányi eredményt elért tanulók .................................................................14

Jeles tanulmányi eredményt elért tanulók ....................................................................17

Országos jelentőségű versenyeredmények .................................................................21

Legfontosabb regionális, megyei szintű versenyeredmények ........................................24

Akik a kultúra és a sport területén a legtöbbet tették ..................................................29

Tanulói dicsőségtabló ................................................................................................32

A tanári kar ..............................................................................................................37

Ügyviteli dolgozók ....................................................................................................39

Technikai dolgozók ..................................................................................................39

Az iskola tanulói .......................................................................................................41

Búcsúbeszéd a szalagavató ünnepélyünkön ...............................................................54

Kedves ballagó tizenkettedikesek, kedves diáktársaim! .............................................56

Kedves búcsúzó diáktársak! ....................................................................................56

Ismét Tablók könyve ...............................................................................................58

„Csúcskórusok csúcstalálkozója" .............................................................................59

„Autóbusszal a Föld körül" ......................................................................................60

Nemzetközi Kenguru Matematika Verseny — 2003 ................................................61

Betty Memorial .......................................................................................................63

A suliújság főszerkesztőjének visszatekintése ...........................................................64

„Hol vagytok Ti, régi játszótársak?!" .......................................................................65

Útravaló gondolatok mestereimtől — amikről még mindig érdemes beszélgetni .........67

Ima az emberiségért ................................................................................................69

A Szülői Munkaközösség vezetősége ......................................................................70

A „Batthyány Középiskoláért" Alapítvány kuratóriuma ............................................70

Köszönetünket fejezzük ki ......................................................................................71

Mozaik fekete-fehérben .........................................................................................72Régi......és új


BEVEZETŐ

A nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 2002/2003. tanéve az oktatáspolitika újabb hullámverései ellenére is a kiegyensúlyozott és eredményes nevelő-oktató munka jegyében telt el. A nevelők és tanulók közösségének alapvetően eredményes munkájának köszönhetően az iskola változatlanul a város és a régió, sok tekintetben az ország egyik meghatározó középfokú nevelési-oktatási intézménye.

A 2002/2003. tanév részletes számszerű mutatóit, eredményeit az évkönyv mellékletei tartalmazzák. A tanulmányi eredmények összesítése azt jelzi, hogy az iskola jó színvonalon és eredményesen látta el alapvető feladatát, teljesültek az iskolával szembeni tanulói, szülői és városi elvárások. Az intézmény 4,37-es tanulmányi átlaga, a 166 kitűnő és 210 jeles rendű tanuló, a 301 tantárgyi dicséret, a 240 középfokú és 27 felsőfokú állami nyelv-vizsga a nevelőtestület és a tanulók munkáját dicséri. A kiegyensúlyozott tanulmányi munkáról árulkodó átlagokat igazán hitelessé az érettségi vizsgák eredményei és a felsőfokú felvételi mutatók teszik, ezek együttese teszi teljessé az iskoláról alkotott képet. Az érettségi vizsgákon nagyszerű eredmények születtek: 12.A: 4,51; 12.B: 3,75; 12.C: 4,64; 12.D: 4,66; 12.F: 4,17; 12.G: 4,37; 12.E: 3,42. A hét érettségizett osztály érettségi átlaga 4,21, összesen 63 tanuló kapott kitűnő és 22 tanuló jeles érettségi bizonyítványt. A felsőoktatási felvételi eredmények tekintetében az iskola változatlanul előkelő helyet foglal el az ún. vegyesiskolák országos sorrendjében, az elmúlt öt év átlagában vezeti az országos listát, tanulóinak 70-80%-a felvételt nyert, többségük valamely tudományegyetemre.

A Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola története során mindenkor, a 2002/2003. tanév során is egyik kiemelt feladatának tekintette a tehetséges tanulók felkészítését, versenyeztetését. Örvendetesen sok nevelő és tanuló vállalta a versenyekre való felkészítés-felkészülés nagy áldozatokkal járó feladatát. A már-már túlburjánzó tanulmányi versenyek szövevényében lényeges mutatónak tartom, hogy 25 tanulónk jutott az OKTV II. fordulójába, német nyelvből 7 fő, matematikából 5 fő, biológiából, földrajzból és kémiából 3-3 fő, angol nyelvből 2 fő, fizikából és magyar irodalomból 1-1 fő. Az országos döntőkben különösen földrajzból, történelemből, matematikából, kémiából és német nyelvből születtek kiemelkedő eredmények, de nagyszerűen szerepeltek tanulóink az Édes Anyanyelvünk Nyelvhasználati Verseny, az Arany János Irodalmi Verseny, a Szép Magyar Beszéd Verseny, az Országos Történelem Tantárgyi Verseny, a Ránki György Történelem Verseny, a Zrínyi Ilona Matematika Verseny, az Arany Dániel Matematika Verseny, a Kenguru és Gordiusz Matematika Verseny, a Mikola Sándor Fizikaverseny, az Irinyi és Curie Kémiaverseny, a Bókay Biológiaverseny, a Lóczy Lajos Földrajzverseny országos döntőiben. A felsorolás és a mellékletekben szereplő mutatók is jelzik, hogy az iskola tehetséggondozó munkája sokágú, szinte valamennyi tantárgyból születtek figyelemre méltó eredmények. A különböző tantárgyak megyei versenyeiben összesen 84 tanulónk ért el 1—3. helyezést. Természetesen büszkék vagyunk arra is, hogy kiemelkedően szerepeltek tanulóink az Országos Népdaléneklési Verseny, az Országos Csoportos Népdaléneklési Verseny és a Diákolimpia országos döntőiben, az Európa Verseny és a Felvételi Információs Szolgálat Országos Középiskolai Verseny döntőiben.

A Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola pedagógiai programjának megfelelően feszített tanulmányi munkája mellett kiemelkedően fontosnak tartja

az iskolai hagyományok ápolását, a tanulók személyiségfejlesztését szolgáló tanórán kívüli tevékenységét. Az iskola tanulói és nevelői rendszeresen szervezői, résztvevői és főszereplői számos városi rendezvénynek, de az intézmény önállóan is sok jeles rendezvény szervezője volt. Hagyományos rendezvényeink (nemzeti ünnepek, Te Deum stb.) mellett sok kiemelt program színesítette a tanévet. Szeptember hónapban jótékonysági hangversenyt szerveztünk a Szoliva-gyerekek megsegítésére, ugyancsak szeptemberben rendeztük meg a hagyományos Batthyány—Tungsram Nemzetközi Ifjúsági Sakk Egyéni és Csapatver-senyt 210 résztvevővel. Október hónapban az iskola Virág Benedek Kórusa nagysikerű hangversenyt adott a városi Zenei Világnapi Koncerten. Októberben került megrendezésre az „Új utak és lehetőségek a matematikában" nemzetközi elméleti konferencia és módszer-vásár. A decemberi karácsonyi műsorunk hagyományosan bensőséges hangulatú és szín-vonalas rendezvény volt. A januári Batthyány Bál jelentős érdeklődés mellett került meg-rendezésre, amely méltó volt a jubileumhoz, ugyanis 10. alkalommal rendeztük meg a báli szezon nagykanizsai kiemelkedő eseményét. Március 15-én a városi ünnepély műsorát iskolánk tanulói adták. A Lehota János által rendezett műsor jelentős közönségsikert aratott. Március 21-én a Tavasz Nap Európában rendezvénysorozat magyarországi központja a Batthyány Lajos Gimnázium volt, köszönhetően Blasszauer Jánosnak, aki a magyarországi rendezvények koordinátora volt. Jól sikerültek a Város Napi rendezvények, az iskolai Föld Napi Program, az iskolagaléria rendezvényei is. Az iskolai hagyományápolás újabb színfolttal gazdagodott, április 26-án ugyanis „Hol vagytok, Ti, régi játszótársak?!" címmel találkozóra hívtuk a volt irányis, landleros és batthyányis irodalmi színpadosokat. Örömünkre szolgált, hogy valamennyi generáció részéről jelentős számban voltak jelen a nagysikerű rendezvényen. A tanév krónikájához tartozik hogy bekapcsolódtunk az Európa Pont által szervezett oktatási programba, a ECL-nyelvvizsgarendszer akkreditált vizsga-helye lettünk, tanulóink sítáborban és egy franciaországi kulturális fesztiválon vettek részt, megjelent a Batthyánys Tablók Könyvének 2., bővített kiadása.

Büszkék vagyunk arra, hogy Dénes Sándor, Horváth Tamás, Lehota János, dr. Straub Boldizsár és Stamler Lajos nevelők a Zala Megyei Közoktatási Közalapítvány pályázatán kutatási ösztöndíjban részesültek. A tanév végén nyugdíjba vonult Martonné Németh Mária és Soós Sándor nevelők a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet vehették át. Az iskola egyik igazgatóhelyettesi teendőit a jövőben Dénes Sándor látja el.

A lelkiismeretes, eredményes munkáért, a nagyszerű eredmények sokaságáért köszönetet mondok az iskola valamennyi dolgozójának és tanulójának, az iskola fenntartójának és mindazon magánszemélynek, intézménynek, gazdálkodó szervezetnek és vállalkozónak, akik támogatták az iskola nevelési, oktatási célkitűzéseinek megvalósítását.

Mayer Ferenc

igazgató


Mayer Ferenc igazgató, aki a „Nagykanizsa oktatásáért" kitüntető cím birtokosa lett 2003-ban


TANULMÁNYI STATISZTIKA

Létszámadatok

Beiratkozott:             1006 tanuló

Év közben kimaradt:       3 tanuló

Év közben jött:               0 tanuló

Év végi létszám:        1003 tanuló

                                        Fiú     Lány     Összesen

8 osztályos gimnázium:     132     153         285

4 osztályos gimnázium:     191     419         610

Eü. szakközépiskola:            8    100         108

Összesen:                       331    672       1003

Felnőttoktatás

Nappali: 27

Levelező: 66

Összesen: 93

 

Helybeli: 715

Kollégista: 19

Bejáró: 269

Magántanuló: 3


Tanulmányi eredmények

Bukott: 1 tantárgyból 8 tanuló

             2 tantárgyból 4 tanuló

             3 tantárgyból 1 tanuló

        több tantárgyból 2 tanuló

                  Összesen 15 tanuló

                        G i m n á z i u m Eü-i szakközépiskola  8 osztályos 4 osztályos Iskolai átlag

Magatartás:                 4,60                         4,58                     4,59         4,56             4,59

Szorgalom:                  4,57                         4,35                     4,43         3,90             4,37

Tantárgyi átlagok

Gimnázium Eü-i szakközépiskola Együtt

Magyar irodalom 4,50 3,85 4,42

Magyar nyelv 4,54 3,80 4,45

Történelem 4,46 3,79 4,38

Angol nyelv 4,56 3,53 4,44

Német nyelv 4,25 3,06 4,10

Latin nyelv 4,75 4,00 4,67

Francia nyelv 4,52 — 4,52

Matematika 3,98 3,40 3,91

Fizika 4,24 3,46 4,14

Biológia 4,03 3,36 3,93

Kémia 4,02 3,20 3,95

Földrajz 4,36 3,62 4,29

Informatika 4,64 4,04 4,59

Filozófia 4,52 4,53 4,52

Ének-zene 4,88 4,01 4,82

Rajz 4,73 — 4,73

Testnevelés 4,76 4,57 4,73

Szakmai tárgyak — 4,50 4,50

Átlag 4,45 3,80 4,37

Az osztályok tanulmányi sorrendje

Helyezés Osztály Átlag Helyezés Osztály Átlag

1. 5. A 4,83 8. 12. C 4,63

2. 12. A 4,82 9. 9. C 4,60

3. 11. A 4,78 10. 10. F 4,54

4. 7. A 4,76 11—12. 11. C 4,47

5. 6. A 4,69 11. B 4,47 6. 12. D 4,65 13. 11. F 4,46

7. 10. B 4,64 14. 10. C 4,45


Helyezés Osztály Átlag Helyezés Osztály Átlag

15. 10. A 4,44 25. 9. H 4,21 16—17. 12. G 4,42 26—27. 12. E 4,16 11. D 4,42 12. F 4,16 18. 9. F 4,41 28. 10. H 4,04

19. 8. A 4,40 29. 10. G 4,03

20. 9. A 4,38 30. 12. B 3,98

21. 9. G 4,32 31. 10. D 3,93

22—23. 9. D 4,30 32. 10. E 3,76

9. B 4,30 33. 9. E 3,27

24. 11. E 4,22

Az érettségi vizsga eredményei

Tantárgy 12. A 12. B 12. C 12. D 12. F 12. G 12. E

Magyar nyelv és irodalom 4,55 3,75 4,61 4,41 4,21 4,12 3,61

Történelem 4,50 3,57 4,61 4,79 4,65 4,48 3,65

Német nyelv 4,84 4,31 5,00 4,95 4,56 4,66 3,16

Angol nyelv 4,76 4,35 4,92 4,65 4,43 4,77 3,57

Francia nyelv 4,66 5,00 4,00 5,00 4,00 5,00 —

Latin nyelv — — — — — 5,00 —

Horvát nyelv — 4,00 — — — — 3,50

Matematika 3,93 3,33 4,32 4,64 3,59 4,33 2,57

Fizika 5,00 3,00 5,00 4,25 4,66 5,00 2,00

Kémia — 2,00 — 5,00 — — —

Biológia 4,85 5,00 4,80 4,83 4,00 4,00 4,00

Földrajz 4,60 3,53 3,00 4,50 3,60 3,80 3,00

Ének-zene 5,00 — — — — 5,00 —

Rajz és műalkotások elemzése — — — — — — —

Informatika — — — — — — —

Egészségügyi és szociális

alapismeretek — — — — — — 3,85

Osztályátlag 4,41 3,75 4,64 4,66 4,17 4,37 3,42

Gimnáziumi átlag: 4,35

Iskolai átlag: 4,21

Kitűnő 12 5 15 14 5 9 1

Jeles (1 db 4-sel) 5 1 2 6 2 4 2


AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

A kitűnő tanulók száma: 166

A jeles rendű tanulók száma: 210

A tantárgyi dicséretek száma: 301

„C" típusú középfokú nyelvvizsgát tett tanulók száma: 240

„C" típusú felsőfokú nyelvvizsgát tett tanulók száma: 27

A vegyes középiskolák országos sorrendjében az 1997 és 2002 közötti adatok alapján átlagban (a felsőoktatásba felvettek száma a végzettek számához viszonyítva):

1. Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 73,93%

A tanévben a végzős tanulók közül

— emlékláncot kapott:

Pusztai Erika (12. D)

— emléklapot kapott:

Bartha Péter (12. D) Kálovics Anasztázia (12. B)

Czupi Veronika (12. A) Károlyi Dóra (12. E)

Csapó Andrea (12. C) Kele Alexandra (12. C)

Erdős Ádám (12. A) Kmecs Viktória (12. G)

Faggyas Anna (12. G) Lukvár Petra (12. C)

Flumbort András (12. A) Molnár Szabina (12. E)

Fodor Laura (12. A) Papp Viktória (12. D)

Gredics Éva (12. F) Pintér Zsófia (12. B)

Hederics Jászminka (12. D) Szántó Veronika ( 12. C)

Henczi Ágota (12. F) Szentes András (12. A)

Hetyei Lilla (12. D) Tóth Gabriella (12. A)

Dr. Ádám Veronika professzorasszony által felajánlott díjat kapott:

Papp Szilvia (11. D)

Tüskés Tibor író által felajánlott díjat kapott:

Pászti Zsuzsanna (12. G)

Dr. Háncs Gábor Emlékdíjat kapott:

Gál András (12. A)

Kovács Krisztina (12. G)


KISGIMNAZISTÁK5. A
6. A
7. A
8. AA LEGJOBBAN ÉRETTSÉGIZŐK12. D
12. C


12. AKITŰNŐ TANULMÁNYI EREDMÉNYT ELÉRT TANULÓK

5. A osztály

Balogh Júlia Erdősi Gilbert Németh Fanni

Bárkovics Bonita Fullér Dániel Simon Kíra

Benczik Judit Gayer Mátyás Szabados Márta

Bilicz Zsolt Gölles Fruzsina Szarka Tamás

Császár András Gyana Dániel Varga Zita

Dezső Dóra Horváth Heléna

Dezső Virág Kobán Bálint

6. A osztály

Balázs Ivett Kupó Péter Szántó Zsófia

Budai Bianka Lukács Dorottya Varga Laura

Kanyó Zsombor Péntek Orsolya Wolf Attila

Kardos Tamás Placskó Nikoletta

Kuhár Bálint Szabó Titanilla

7. A osztály

Bali Ágnes Horváth Réka Szüsz Szilvia

Balogh Zsófia Katz Marianna Zsemlye Nóra

Baumgartner Nóra Mándli Melinda

Bock Lilla Pusztai Péter

8. A osztály

Péntek Petra Vörös Andrea

9. A osztály

Baumgartner Péter Kolongya Dóra Pusztai Beáta

Bazsó Adrienn Virág Németh Zsolt

Gyana Zsófia Pölöskei Péter

9. B osztály

Balogh Éva Horváth Zsófia

Bücs Róbert Orbán Zsolt

9. C osztály

Hetyei Anikó Andrea Lejer Barbara Pálfi Lilla Alíz

Horváth Gabriella Mikó Vera

9. D osztály

Rodek Viktória

9. F osztály

Boros Miklós Molnár Erika Varga Dávid


9. G

Takács Violetta

9. H

Bergmann Hajnalka Kancsal Kitti

10. A osztály

Cserti Róbert Németh Eszter

Matola Márk Szabó Dávid

10. B

Balázs Adrienn Levelei Katalin Nagy Melinda

Fekete Lilla Lukács Eszter Nemes Júlia

Kiss Katalin Nagy Fruzsina Tukszár Edit

10. C osztály

Ámon Judit Molnár Ágnes Sztréza Szandra

Kovács Zsófia Silló Dóra

10. D osztály

Bedő Kata Pálfi Petra

10.E

Németh Georgina

10. F osztály

Andor Balázs Gerencsér Erika

Bőcskei Barnabás Leveli Kitti

10. H

Hohl Anita Kepe Andrea Tamás Eszter

11. A osztály

Bakonyi Andrea Horváth Fanni Sonkoly Hajnalka

Czimmermann Éva Kurucz Júlia Tóth Flóra

Domján Magdolna Polai Patrik Tóth Kinga

Horváth Benjámin Rajkó Kinga Zsemlye Mónika

11. B osztály

Böröcz Márk Megál Izabella Vuity Viktória

11. C osztály

Boros Lilla Kiszelák Mária Simon Eszter

Hegyi Alexandra Kozári Adél Varga Katalin


11. D osztály

Dúll Zsófia Király Adrienn Papp Szilvia

Etler Dóra Mándó Tibor Szügyi Anett

Horváth Dávid Neumajer Anna Tóth Gergő

11. E osztály

Bódi Viktória

12. A osztály

Czupi Veronika Hatvani Diána Szentes András

Dombai Balázs Kovács Ákos Targuba Mónika

Fodor Laura Nemes Péter Tamás Tóth Gabriella

Gál András Paczuk Miklós Tamás Rikli Kornélia

12. B osztály

Hegedüs András Lenkey Zsófia

12. C osztály

Csapó Andrea Solymár Natália

Hege Anikó Szántó Veronika

12. D osztály

Baranyi Balázs Hetyei Lilla Papp Viktória

Bartha Péter Imre Tibor Plánder Nóra

Beke Hajnalka Kasza Tamás Pusztai Erika

Hederics Jászminka Németh Ágnes

12. E osztály

Károlyi Dóra Molnár Szabina Simonfi Anita

12. F osztály

Gredics Éva Horváth Judit

12. G osztály

Faggyas Anna Kovács Krisztina Pászti Zsuzsanna

Kmecs Viktória Kovács Patrícia Rácz Réka


JELES TANULMÁNYI EREDMÉNYT ELÉRT TANULÓK

5. A osztály

Bodzai Gréta Erdős Gergely Kovács Zsolt

Csányi Gabriella Gál Cintia Martinecz Ilka

Cseresnyés Péter Györek Eszter

Dénes Csaba Hederics Viktor

6. A osztály

Géczi Zsófia Orbán András Tóka Zsolt

Jakabfi Barnabás Szepe Klaudia Törgyekes Alexandra

Jerausek Zsófia Tar Szabina Vajda Katinka

7. A osztály

Bedő Balázs Gerlinger Júlianna Molnár Regő

Bődör Balázs Gilicz Fanni Nagy Franciska

Csapi Nóra Kalmár Dóra Németh Gabriella

Dominkó Dóra Karó Júlianna Novák Zsófia

Farkas Viktória Kiss Dénes Tikos Kitti

8. A osztály

Bogár András Ortner Martin Somogyi Dániel

Burka Dávid Pásztori Patrícia Zsovár András

Czémán Zsófia Posztós Ágnes

Fenyvesi Krisztina Rajkó Réka

9. A osztály

Mátyás Evelin

9. B osztály

Karó Katalin Pozsgai Emília Szendrő Zsolt

9. C osztály

Adorján Ákos Kövesi Attila Toplek Zsanett

Balassa Mónika Simon Péter Völgyi Szabina

Balogh Veronika Szaniszló Gábor Béla Németh Nóra

Biharvári Eszter Magdolna Szélig Emese

Kalmár András Szentes Szimonetta

9. D osztály

Hosszú Melinda Lassu Péter Varga Balázs

Imre Balázs Osváth Zsófia Peszleg Fruzsina


9. F osztály

Bakon Szabolcs Őri Katalin Vass Andrea

Flórián Lilla Pávlicz Izabella

Hermán Anita Pető Alexandra

9. G osztály

Csepregi Enikő Koros Eszter Tulok Anett

Dani Viktória Kovács Fruzsina Vadkerti-Tóth Veronika

Dömötörfy Borbála Marschner Bianka Verasztó Viktória

9. H osztály

Zsoldi Kinga

10. A osztály

Dávid Szabolcs Kercsmarics Eszter Vargovics Marina

Hervai Vera Simon Viktória

10. B osztály

Halász Anna Tuboly Gábor Vezdén Irén Zsuzsanna

Szányi Gabriella Varga Róbert Vörös Eszter

10. C osztály

Domina Judit Szlávik Szilvia Vajda Szabina

Kiss Viktória Szmodics Judit Varga Bettina

10. D osztály

Flumbort Laura Tölgyesi Szilárd Vass Fruzsina

Takács Attila Varga Zoltán

10. E osztály

Kovács Judit Tóth Szilvia

10. F osztály

Jakab Róbert Parti Krisztina Varga Adrián

Németh Eszter Ritecz Lilla Zajzon Gergő

10. G osztály

Csordás Máté Füzi Anita Tóber Edina

10. H osztály

Berke Sabine Nagy Katalin Willmann Ágnes

Erdődi Éva Szántó Helga

Henczi Eszter Tóth Zsófia


11. A osztály

Fazekas Gábor Lassu Gábor Szatmári Gergely

Hegyháti Máté Oláh Réka Tóth Enikő

Kardos Tibor Polyák Adrienn Zalán Barbara

Kárpáti Kata Sipos Judit

11. B osztály

Farkas Gyöngyi Kuti Beatrix Willmann Eszter

Hompó Anita Mezőfi Nóra

Jakopánecz Ágota Németh Ágnes

11. C osztály

Barna Anita Horváth Adrienn Szabó Kitti

Bock Éva Kőhalmi Réka Tánczos Adrián

Csitneki Krisztina Ombódi Kitti

Gaál Andrea Senkó Laura

11. D osztály

Baracskai Nóra Németh Ádám Sebők János

Brodarics Károly Raffai Péter Zibriczky Dávid

11. E osztály

Földi Hajnalka Kanász Anett

11. F osztály

Burián Tímea Mihalics Vivien Papócsi Andrea

Cséza Viktória Millei Adrienn Somogyvári Anita

Kovács Nikoletta Osvald Éva

12. A osztály

Erdős Ádám Molnár Orsolya Tiszai Balázs

Gerencsér Márton Spanczér Ágota Tóth Gábor

Flumbort András László Szabó Dóra

Kovács Márk Tábori Roland

12. B osztály

Dombai Renáta Lukács Vivien

Farkas Judit Pintér Zsófia

12. C osztály

Bátori Nikoletta Hóbor Sándor Magyar Viktória

Dara Bernadett Kele Alexandra Metz Anikó

Egri Katalin Kovács Nóra Millei Alíz

Haraszti Judit Lakatos Anita Wittmann Katalin

Horváth Katalin Lukvár Petra


12. D osztály

Farkas Ferenc Nagy Tímea Szukovics Petra

Gál Violetta Popovics Péter Virág Zsolt

12. F osztály

Ferincz Gergely Pus Veronika Szekrény Anikó

12. G osztály

Andróczi Szilvia Győrfy Angéla Hámori Dóra

Glogovecz Éva Harangozó Georgina

Évnyitótól ballagásig...ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰ VERSENYEREDMÉNYEK

Az „Édes Anyanyelvünk" Nyelvhasználati Verseny országos döntőjében különdíjat kapott:

Tóth Katinka (12. E) Tanára: dr. Hámori Zsoltné

Az Arany János Irodalmi Verseny országos döntőjében arany minősítést kapott:

Leveli Katalin (10. B) Tanára: dr. Hámori Zsoltné

A „Szép Magyar Beszéd" Verseny országos döntőjében dicséretesen szerepelt:

Balogh Anna (l0. C) Tanára: Knausz Ágnes

Az Országos Történelem Tantárgyi Versenyen:

3. Szabó Dávid (10. A) Tanára: Alexa Péter

A Ránki György Regionális Középiskolai Történelemversenyen:

3. Gredics Éva (12. F) Tanára: Andl Melinda

4. Savanyú Bálint (10. A) Tanára: Alexa Péter

Az „Európa Verseny" Pályázaton díjnyertes pályaművével németországi szakmai utazást nyert; illetve a „Sulinet Expressz Brüsszelbe" Országos EU-ismereti Versenyen a legjobb 6 közé jutással brüsszeli utazást nyert:

Polai Patrik (11. A) Tanára: Horváth Tamás

A Felvételi Információs Szolgálat Országos Középiskolai Versenyén a www.felvetelizo.hu honlapon:

2. Paczuk Miklós (12. A)

Ugyanezen a versenyen a Batthyány csapata III. helyezést ért el.

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen matematikából:

21. Gál András (12. A) Tanára: Zsovár Anita

A Zrínyi Ilona Matematikaverseny országos döntőjében:

5. Molnár Regő (7. A) Tanára: Bujtás Lászlóné

Az Arany Dániel Matematikaverseny országos döntőjében első dicséretet kapott:

Németh Zsolt (9. A) Tanára: Erdős Gábor

A Varga Tamás Országos Matematikaversenyen:

44. Novák Zsófia (7. A)

49. Molnár Regő (7. A) Tanáruk: Bujtás Lászlóné


A Kenguru Matematikaverseny országos döntőjében a saját kategóriájában:

12. Burka Dávid (8. A) Tanára: dr. Pintér Ferenc

3. Németh Zsolt (9. A) Tanára: Erdős Gábor

3. HegyhátiMáté (11. A) Tanára: Martonné Németh Mária

8. Dombai Balázs (12. A) Tanára: Erdős Gábor

11. GálAndrás (12. A) Tanára: Zsovár Anita

A Gordiusz Matematikaverseny országos döntőjében a saját kategóriájában:

5. Németh Zsolt (9. A) Tanára: Erdős Gábor

8. Hegyháti Máté (11. A) Tanára: Martonné Németh Mária

A XII. Nemzetközi Magyar Matematika Versenyen a saját kategóriájában:

1. Németh Zsolt (9. A) Tanára: Erdős Gábor

Dicséretet kapott:

Fodor Bálint (10. A) Tanára: Erdős Gábor

3. Hegyháti Máté (11. A) Tanára: Martonné Németh Máría

Dicséretet kapott:

Pusztai Erika (12. D) Tanára: Erdős Gábor

A XLI. Szőkefalvi-Nagy Gyula Matematika Emlékversenyen a saját kategóríájában:

2. Németh Zsolt (9. A) Tanára: Erdős Gábor

1. Hegyháti Máté (11. A) Tanára: Martonné Németh Mária

Dicséretet kapott:

Dombai Balázs (12. A) Tanára: Erdős Gábor

A Nemes Tihamér Országos Számítástechnikai Versenyen:

43. Hegyháti Máté (11. A) Tanára: Tóth András

Az Izsák Imre Gyula Komplex Természettudományi Versenyen:

6. Hegyháti Máté (11. A)

7. Dombai Balázs (12. A)

A Mikola Sándor Fizikaverseny országos döntőjében:

16. Fodor Bálint (10. A) Tanára: Dénes Sándor

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen kémiából:

22. Pusztai Erika (12. D) Tanára: Dénes Sándorné

Az Irinyi János Kémiaverseny országos döntőjében:

30. Németh Zsolt (9. A) Tanára: Dénes Sándorné

A Curie Kémiaverseny országos döntőjében:

16. Pölöskei Péter (9. A) Tanára: Dénes Sándorné

23. Bőcskei Bamabás (10. F)

25. Árok Zsófia (10. D) Tanáruk: Takácsné Róka Katalin


A Bókay Árpád Biológiaverseny országos döntőjében:

13. Szabó Titanilla (6. A) Tanára: Takácsné Róka Katalin

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen földrajzból:

19. Pintér Zsófia (12. B) Tanára: Alexa Péter

A Lóczy Lajos Földrajzverseny országos döntőjében:

3. Csordás Maté (10. G)

15. Dravecz Árpád (9. B)

21. Pozsgai Emília (9. B) Tanáruk: Alexa Péter

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen német nyelvből:

20. Szántó Veronika (12. C)

24. Metz Anikó (12. C) Tanáruk: Baloghné Harkány Judit

Az Országos Népdaléneklési Versenyen:

15. Babics Éva (10. G) Tanára: Cseke József

A Pesovár Ferenc Országos Csoportos Népdaléneklési Versenyen bronz minősítést kapott:

Babics Éva (10. G)—Czupi Veronika (12. A) duett

Tanáruk: Cseke JózsefDicsérni csak pontosan, szépen...

LEGFONTOSABB REGIONÁLIS, MEGYEI SZINTŰ VERSENYEREDMÉNYEK

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny II. fordulójába jutottak névsora:

Angol nyelv:

Czimmermann Éva (11. A) Tanára: Fodorné Koller Zsuzsánna

Horváth Fanni (11. A) Tanára: Fodorné Koller Zsuzsánna

Biológia:

Bartha Péter (12. D) Tanára: Homonnayné Hetényi Eszter

Hatvani Diána (12. A) Tanára: Takácsné Róka Katalin

Papp Viktória (12. D) Tanára: Homonnayné Hetényi Eszter

Fizika:

Hegyháti Máté (11. A) Tanára: Dénes Sándor

Magyar irodalom:

Sebők János (11. D) Tanára: Knausz Ágnes

Matematika:

Dombai Balázs (12. A) Tanára: Erdős Gábor

Gál András (12. A) Tanára: Zsovár Anita

Kmecs Viktória (12. G) Tanára: Zsovár Anita

Pusztai Erika (12. D) Tanára: Erdős Gábor

Szentes András (12. A) Tanára: Zsovár Anita

Német nyelv:

Virág Zsolt (12. D) Tanára: dr. Straub Boldizsár

Erdős Ádám (12. A) Tanára: Kovács András

Fazekas Gábor (11. A) Tanára: Artner Katalin

Metz Anikó (12. C) Tanára: Baloghné Harkány Judit

Polai György Patrik (11. A) Tanára: Artner Katalin

Szántó Veronika (12. C) Tanára: Baloghné Harkány Judit

Tóth Gabriella (12. A) Tanára: Kovács András

Földrajz:

Kovács Nikoletta (11. F) Tanára: Halász Judit

Pintér Zsófia (12. B) Tanára: Alexa Péter

Sebők János (11. D) Tanára: Halász Judit

Kémia:

Pusztai Erika (12. D) Tanára: Dénes Sándorné

Tóth Gergő (11. D) Tanára: Dénes Sándorné

Kasza Tamás (12. D) Tanára: Dénes Sándorné

Az „Édes Anyanyelvünk" Nyelvhasználati Verseny megyei fordulójában:

1. Henczi Eszter (10. H) Tanára: Tislérné Tóth Zsuzsanna

2. Szabó Dávid (10. A) Tanára: dr. Hámori Zsoltné

A „Szép Magyar Beszéd" Verseny megyei fordulójában:

2. Balogh Anna (10. C) Tanára: Knausz Ágnes,

Borók Erzsébet


3. Hörcsöki Eszter (12. G) Tanára: Knausz Ágnes,

Borók Erzsébet

A Németh László Társaság Országos Középiskolai Tanulmánypályázatán dicséretesen szerepelt:

Kercsmarics Eszter (10. A) Tanára: dr. Hámori Zsoltné

Bakonyi Zsófia (10. A) Tanára: dr. Hámori Zsoltné

Az Országos Történelem Tantárgyi Verseny megyei fordulójában:

1. Szabó Dávid (10. A) Tanára: Alexa Péter

3. Hervai Vera (10. A) Tanára: Alexa Péter

A Ránki György Regionális Történelemverseny megyei fordulójában a saját kategó-riájában:

2. Gredics Éva (12. F) Tanára: Andl Melinda

1. Savanyú Bálint (10. A) Tanára: Alexa Péter

A Megyei Középiskolai Matematikaversenyen a gimnáziumi kategóriában:

9. évfolyamon:

1. Németh Zsolt (9. A) Tanára: Erdős Gábor

2. Orbán Zsolt (9. B) Tanára: Bujtás Lászlóné és

Erdős Gábor

3. Bücs Róbert (9. B) Tanára: Bujtás Lászlóné és

Erdős Gábor

10. évfolyamon:

1. Fodor Bálint (10. A) Tanára: Zsovár Anita és

Lábodi Gyöngyi

3. Andor Balázs (10. F) Tanára: Martonné Németh Mária

11. évfolyamon:

1. Hegyháti Máté (11. A) Tanára: Martonné Németh Mária

3. Kardos Tibor (11. A) Tanára: Martonné Németh Mária

12. évfolyamon:

1. Dombai Balázs (12. A) Tanára: Erdős Gábor

2. Gál András (12. A) Tanára: Zsovár Anita

3. Pusztai Erika (12. D) Tanára: Erdős Gábor

A Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei fordulójában a saját évfolyamán:

3. Gölles Fruzsina (5. A) Tanára: Zsovár Anita

1. Molnár Regő (7. A) Tanára: Bujtás Lászlóné

A Varga Tamás Matematikaverseny megyei fordulójában a saját évfolyamán:

1. Molnár Regő (7. A) Tanára: Bujtás Lászlóné

Az Arany Dániel Matematikaverseny országos fordulójába jutott:

Bücs Róbert (9. B) Tanára: Bujtás Lászlóné

Orbán Zsolt (9. B) Tanára: Bujtás Lászlóné


A Gordiusz Matematikaverseny megyei fordulójában:

9. évfolyamon:

1. Németh Zsolt (9. A) Tanára: Erdős Gábor

2. Orbán Zsolt (9. B) Tanára: Bujtás Lászlóné

3. Pölöskei Péter (9. A) Tanára: Erdős Gábor

10. évfolyamon:

1. Németh Eszter (10. A) Tanára: Zsovár Anita

2. Andor Balázs (10. F) Tanára: Martonné Németh Mária

11. évfolyamon:

1. Hegyháti Máté (11. A) Tanára: Martonné Németh Mária

2. Kardos Tibor (11. A) Tanára: Martonné Németh Mária

12. évfolyamon:

1. Gál András (12. A) Tanára: Zsovár Anita

2. Dombai Balázs (12. A) Tanára: Erdős Gábor

A XXVII. Felvidéki Magyar Matematikaversenyen a saját évfolyamán:

3. Németh Zsolt (9. A) Tanára: Erdős Gábor

1. Hegyháti Máté (11. A) Tanára: Martonné Németh Mária

A Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok 2001—2002-es tanévi pontversenyében díjazott lett:

Németh Zsolt, Pölöskei Péter, Pesti Veronika,

Orbán Zsolt, Jesch Dávid;

...illetve dicséretben részesült:

Pesti Veronika, Németh Zsolt, Orbán Zsolt,

Pölöskei Péter, Farkas Ferenc, Bücs Róbert, Popovics Péter.

Az Abacus Matematikai Lapok pontversenyében dicséretet kapott:

Kobán Bálint (5. A), Orbán András (6. A),

Kupó Péter (6. A), Bock Lilla (7. A),

Placskó Nikolett (6. A), Novák Zsófia (7. A)

A Kis Vakond Tanodája matematika pontversenyében eredményesen szerepelt:

Németh Fanni (5. A), Gayer Mátyás (5. A),

Csányi Gabriella (5. A).

A Megyei Fizikaversenyen a saját évfolyamán:

2. Németh Zsolt (9. A) Tanára: Dénes Sándorné

3. Fodor Bálint (10. A) Tanára: Dénes Sándor

3. Hegyháti Máté (11. A) Tanára: Dénes Sándor

Az Öveges József Fizikaverseny megyei fordulójában a saját kategóriájában:

3. Molnár Regő (7. A) Tanára: Bertók Éva


A Megyei Levelezős Kémiaversenyen a saját kategóriájában:

3. Pusztai Erika (12. D) Tanára: Dénes Sándorné

1. Hohl Anita (10. H) Tanára: Szebenyi Mária

2. Kepe Andrea (10. H) Tanára: Szebenyi Mária

3. Kuzma Barbara (10. H) Tanára: Szebenyi Mária

A Vegyésztorna Feladatmegoldó Versenyen dicséretesen szerepelt:

Pusztai Erika (12. D) Tanára: Dénes Sándorné

A Megyei Biológiaversenyen a saját kategóriájában:

1—2. Nyírő Éva (12. E) Tanára: Homonnayné Hetényi Eszter

3. Károlyi Dóra (12. E) Tanára: Homonnayné Hetényi Eszter

2. Bartha Péter (12. D) Tanára: Homonnayné Hetényi Eszter

A Magyar Földrajzi Társaság „Kiváló Ifjú Geográfus" oklevéllel jutalmazta:

Kovács Krisztina (12. G) Tanára: Alexa Péter

A Megyei Német Nyelvi Versenyen a saját kategóriájában:

2. Tölgyesi Szilárd (10. D) Tanára: Horváth Gyöngyi

3. Biharvári Eszter (9. C) Tanára: Kovács András

3. Peszleg Fruzsina (9. D) Tanára: Dobó István

A Megyei Angol Nyelvi Versenyen a saját kategóriájában:

1. Pölöskei Péter (9. A) Tanára: Szili Zsuzsanna

2. Pusztai Beáta (9. A) Tanára: Szili Zsuzsanna

3. Nagyfi Richárd (9. B) Tanára: Blasszauer János

Az Angol Nyelvi Tanulmányi Verseny megyei fordulójában a saját kategóriájában:

1. Pusztai Péter (7. A) Tanára: Berecz Mónika

A Regionális „Public Speaking" Versenyen:

1. Hámori Dóra (12. G) Tanára: Knausz Ágnes

2. Tóth Flóra (11. A) Tanára: Fodorné Koller Zsuzsánna

A Megyei Idegennyelvű „Ki mit tud?"-on:

1. 9. A osztály csoportja Tanáruk: Szili Zsuzsanna

A Megyei Népdaléneklési Versenyen a saját kategóriájában:

1. Babics Éva (10. G) Tanára: Cseke József

2. Czupi Veronika (12. A) Felkészítője: Vizeli József

3. Szabados Márta (5. A) Tanára: Katona Noémi

1. Babics Éva (10. G)—Czupi Veronika (12. A) duett

Felkészítőjük: Cseke József


A Ford Centenáriumi Pályázatán pályamunkájával

50 ezer Ft-os díjat nyert:

Sebők János (12. D): Kelet-Európa EU-csatlakozásának kérdései

20 ezer Ft-os díjat nyert:

Pintér Zsófia (12. B): Nagykanizsa helyzete Zala megyében

Kovács Krisztina (12. G): Milyen változást hozott az autó megjelenése az

emberiség életében?

Lelkó Roland (11. F): A Ford Motor Company rövid története 100 év tükrében

10 ezer Ft-os díjat nyert:

Grácz József (11. D): A trianoni szerződés hatása Nagykanizsára és környékére

Polai György Patrik (11. A): Európa, vigyázz! _ a migráció kihívása a XXI.

század Európájában

Kmecs Viktória (12. G): Vallomások a padból, avagy miként gondolja egy diák

Ágotai Edina (11. F): „...jó szóval oktasd, játszani is engedd..."

Molnár Szilvia (12. F): Kiskomáromi tollfosztó

Hegyháti Máté (11. A): Mit adtak a magyarok a matematikának?

Legkiválóbb énekeseink

AKIK A KULTÚRA ÉS A SPORT TERÜLETÉN

A LEGTÖBBET TETTÉK

A kultúra területéről példaként elsőnek a Virág Benedek Vegyeskart emeljük ki. Dicséret illeti mindannyiukat — de különösen a most végzősöket — az éveken át kedvvel és keményen végzett énekkari munkájukért:

Tenor: Erdős Ádám (12. A), Nádor László (9. A), Szabó Dávid (l0. A), Apáthy Zsombor (10. A), Veit Ándrás (9. D), Szoliva Gábor (örökös tag).

Bariton: Kovács László (örökös tag), Kovács Balázs (örökös tag), Horváth Krisztián (örökös tag).

Basszus: Takács Dániel (10. A), Czupi Dániel (8. A), Brodarics Károly (11. D), Gáspár Iván (11. D).

Alt: Őri Katalin (9. F), Kozári Alíz (9. G), Koros Eszter (9. G), Molnár Erika (9. F), Millei Veronika (9. F), Vadkerti-Tóth Veronika (9. G), Szalay Dorottya (10. F), Szántó Réka (10. D), Bedő Kata (10. D), Árvai Ibolya (10. G), Sajni Nóra (10. G), Babics Éva (10. G), Bakonyi Zsófia (10. A). Tóth Szilvia (10. E), Bolla Kornélia (10. E), Hegedűs Klára (11. B), Kirschlechner Erika (11. B), Vuity Viktória (11. B), Etler Dóra (11. D), Ki-rály Adrienn (11. D), Tóth Enikő (11. A), Polyák Adrienn (11. A), Molnár Orsolya (12. A), Czupi Veronika (12. A), Pesti Eszter (12. A), Hartai Viktória (12. G), Eszenyi Klára (12. G), Rácz Réka (12. G).

Szoprán: Skoda Gabriella (9. F), Hartai Alexandra (9. F), Biharvári Eszter (9. C), Bazsó Adrienn (9. A), Zsoldi Kinga (9. H), Hetyei Anikó (9. C), Laski Vivien (9. D), Kovács Ágnes (10. G), Makovics Eszter (10. G), Major Eszter (10. G), Leveli Kitti (10. F), Geren-csér Erika (10. F), Pálfi Petra (10. D), Kovács Zsófia (10. C), Balogh Anna (10. C), Né-meth Eszter (10. C), Sgánecz Magdolna (11. F), Osvald Éva (11. F), Cséza Viktória (11. F), Rajkó Kinga (11. A), Papp Szilvia (11. D), Csapó Andrea (12. C), Haraszti Judit (12. C), Farkas Judit (12. B), Hetyei Lilla (12. D), Faggyas Anna (12. G), Kovács Katinka (12. A), Targuba Mónika (12. A), Kovács Szilvia (örökös tag), Antal Katalin (örökös tag), Ferenczi Tünde (örökös tag).

Sikereik révén külön kiemeljük népdalénekeseinket:

Babics Éva (10. G), Czupi Veronika (12. A), Szabados Márta (5. A), Czémán Zsófia (8. A).

Sok kiváló vers- és prózamondónk is van, őket is dicsérjük:

Bazsó Adrienn (9. A), Bakonyi Zsófia (10. A), Gyergyák Nóra (12. B), Kmecs Viktória (12. G), Henczi Ágota (12. F), Henczi Eszter (10. H), Dávidovits Adrienn (11. F), Zalán Barbara (11. A), Vargovics Marina (10. A), Zab Edina (12. E), Csárdi Ildikó (12. E), Ig-nácz Ramóna (10. G), Rajkó Kinga (11. A), Balogh Anna (10. C), Hörcsöki Eszter (12. G), Báthory Nikolett (12. C), Horváth Zsófia (9. B), Kupó Péter (6. A), Czémán Zsófia (8.A), Horváth Réka (7. A), Nagy Franciska (7. A), Szabados Márta (5. A), Bárkovics Bonita (5. A), Szabó Titanilla (6. A).


Kiváló kulturális munkájukért még dicséretben részesülnek:

Erdős Ádám (12. A), Pesti Eszter (12. A), Kanyó Zsombor (6. A),Katz Marianna (7. A), Eszenyi Klára (12. G),Schlosser Ákos (12. G), Ilus Bernadett (12. A), Somogyi Ádám (11. D), Takács Dániel (10. A), Zimány Linda (11. F), Czupi Dániel (8. A),Kasza Renáta (10. H), Leveli Katalin (10. B) és az Orff-ütőegyüttes.

A „BLG Suliújság" Zala megyében elnyerte „a tájékoztatásért és szórakoztatásért, azaz tényleg a diáktársakért" címet. Dicséret illeti a szerkesztőséget, különösen a következőket:

Tóth Flóra főszerkesztő (11. A), Czimmermannn Éva (11. A), Horváth Fanni (11. A), Rajkó Kinga (11. A), Polyák Adrienn (11. A), Tóth Enikő (11. A).

Örömünkre sok kiváló sportoló is van a Batthyányban. Közülük példaként kiemeljük:

Flumbort András (12. A) nemzetközi mester sakkban, a korosztályos világbajnokságon 10., az országoson 1., a Magyar Köztársaság „Jó tanuló-, jó sportolója" cím kitüntetettje, Zala megye legjobb fiú ifjúsági sportolója ebben az évben.

Papp Viktória (12. D) az országos diákolimpián 100 m-es mellúszásban most 4., de további sok-sok hazai és nemzetközi versenyeredménye is van.

Egy olyan sportágat is kiemelünk, amelyben egyértelműen nálunk vannak az ország legjobbjai: ez a leány kard.

Az országos diákolimpián

1. helyezett lett a Koros Eszter (9. G), Péntek Zsófia (9. H), Posztós Ágnes (8. A) összetételű csapat;

2. helyezett lett a Balogh Anna (10. C), Zsoldi Kinga (9. C), Hetyei Anikó összetételű leány kardcsapatunk.

Ezen kívül egyéniben 2. lett Koros Eszter (9. G).

Rajtuk kívül kiváló sporteredményekkel büszkélkedhetnek még:

Cs.Nagy Réka (11. D) — kerékpározás

Porpáczy Ádám (10. D) — mountaine bike

Silló Dorottya (10. C) — úszás

Godina Helga (11. F) — sportakrobatika

Goidina Dóra (9. H) — sportakrobatika

Silló Mátyás (12. D) — kosárlabda

Ladányi Zsolt (9. C) — sakk

Biskopics Boglárka (9. D) — sakk

Molnár Márton (12. F) — sakk

Kobán Bálint (5. A) — sakk

Osváth Zsófia (9. D) — sakk

Silló Dániel (9. C) — úszás

Császár Krisztián (9. A) — úszás

Dóczy Manuéla (9. G) — torna

Horváth Vivien (11. F) — torna

Kozó Anett (11. C) — torna

Polyák Adrienn (11. A) — torna


Varsányi Bernadett (11. F) — torna

Vígh Zita (11. F) — torna

Kovács Patrícia (12. G) — úszás

Paizs Alexandra (12. G) — úszás

Takó Helga (9. H) — atlétika

Flander Anita (8. A) — asztalitenisz

Nádor László (9. A) — asztalitenisz

Bussay Bianka (9. H) — asztalitenisz

Varga Viktória (12. D) — akrobatikus látványtánc

Tóth Kinga (11. A) — akrobatikus látványtánc

Tar Krisztina (11. B) — akrobatikus látványtánc

Dolmányos Edina (10. D) — akrobatikus látványtánc

Vasics Dóra (11. B) — akrobatikus látványtánc

Dezső Virág (5. A) — akrobatikus látványtánc

Dezső Dóra (5. A) — akrobatikus látványtánc

Simon Kíra (5. A) — akrobatikus látványtánc

Tikos Kitti (7. A) — kötélugrás

Gál Cintia (5. A) — kötélugrás

Gilicz Fanni (7. A) — kötélugrás

Baumgartner Nóra (7. A) — kötélugrás

Gerlinger Júlia (7. A) — kötélugrás

Katz Marianna 7. A) — kötélugrás

Tánczos Adrián (11. C) — lábtoll-labda

Magyar Máté (11. C) — lábtoll-labda

Hanika Olivér Dániel (11. C) — lábtoll-labda

Petrovácz Ádám (11. C) — lábtoll-labda

Horváth Zoltán (11. C) — lábtoll-labda

Matyola Péter (11. C) — lábtoll-labda

Ismét dicséretesen szerepelt a katasztrófavédelmi ifjúsági versenyeken iskolánk csapata:

Kasza Tamás (12. D), Daróczi Gabriella (12. E), Brodarics Károly (11. D), Kasza Renáta (10. H), Bakonyi Gyöngyvér (10. H), Boros Miklós (9. F).

Legjobb leány úszóink

TANULÓI DICSŐSÉGTABLÓ

Molnár Regő

(7. A)
Németh Zsolt

(9. A)
Pölöskei Péter

(9. A)


Szabó Dávid

(10. A)
Fodor Bálint

(10. A)
Leveli Katalin

(10. B)


Balogh Anna

(10. C)
Csordás Máté

(10. G)
Babics Éva

(10. G)Hegyháti Máté

(11. A)
Polai Patrik

(11. A)
Tóth Flóra

(11. A)


Sebők János

(11. D)
Papp Szilvia

(11. D)
Flumbort András

(12. A)


Gál András

(12. A)
Czupi Veronika

(12. A)
Dombai Balázs

(12. A)Szentes András

(12. A)
Erdős Ádám

(12. A)
Fodor Laura

(12. A)


Tóth Gabriella

(12. A)
Pintér Zsófia

(12. B)
Kálovics Anasztázia

(12. B)


Szántó Veronika

(12. C)
Metz Anikó

(12. C)
Csapó Andrea

(12. C)Kele Alexandra

(12. C)
Lukvár Petra

(12. C)
Pusztai Erika

(12. D)


Papp Viktória

(12. D)
Hetyei Lilla

(12. D)
Hederics Jászminka

(12. D)


Bartha Péter

(12. D)
Károlyi Dóra

(12. E)
Molnár Szabina

(12. E)Tóth Katinka

(12. E)
Henczi Ágota

(12. F)
Gredics Éva

(12. F)


Kovács Krisztina

(12. G)
Pászti Zsuzsanna

(12. G)
Kmecs Viktória

(12. G)
Virág Benedek Kórus
Faggyas Anna

(12. G)

A TANÁRI KAR

Alexa Péter történelem, földrajz 1999—

Andl Melinda történelem, német 1991—

Artner Katalin német 1999—

Auer Edina angol 2001—2003

Bagarusné Szabó Katalin biológia, ének 1996—

Balogh László fizika, matematika 1986—

igazgatóhelyettes 1994—

Baloghné Békési Beáta matematika, fizika 1990—

Baloghné Harkány Judit magyar, német 1986—

Benedekné Stadler Éva német 1990—

Berecz Mónika angol, biológia 2002—

Béres Bálintné német, orosz 1970—

Bertók Éva matematika, fizika 1990—

Birkner Lívia egészségügyi szaktanár 2002—

Bíróné Mike Éva testnevelés, rajz 1989—

Blasszauer János angol 2000—

Borók Erzsébet magyar, orosz, angol 1981—

Bujtás Lászlóné matematika, filozófia 1988—

Cseke József ének 1997—

Csekey Monika magyar, francia 1970—

Csörgicsné Balogh Edit biológia, kémia 1997—

Dénes Sándor fizika, kémia 1994—

igazgatóhelyettes 2003—

Dénes Sándorné fizika, kémia 1982—

Deregi Lászlóné orosz, testnevelés 1988—

Dobó István német 2001—

Erdős Gábor matematika, fizika 1991—

Erdősné Faragó Ágnes ének óraadó

Fodorné Koller Zsuzsánna francia, orosz, angol 1982—

Györek László matematika, filozófia 1993—

Gaál Mercédesz földrajz, testnevelés 2001—

Halász Judit történelem, földrajz 1999—

Dr.Hámori Zsoltné magyar, történelem 1993—

Hermanné Tóth Erika számítástechnika, matematika 2001—

Hidvégi Györgyné magyar, német 2001—

Homonnayné Hetényi Eszter biológia, kémia óraadó

Horváth Gábor történelem 2000—

Horváth Gyöngyi német, orosz 1994—

Horváth Tamás történelem 1990—

Járnecz Edina angol 1999—

Katona Noémi szabadidő-szervező 2000—

Kele Krisztián számítástechnika, matematika 1998—

Knausz Ágnes magyar, orosz, angol 1998—


Kornay Andrea angol 1989—

Kovács András német, történelem 1997—

Kovács Lívia magyar, német 1994—

Kőműves Rita magyar, latin 1994—

Dr. Kurtáné Láda Klára egészségügyi szaktanár 2000—

Lábodi Gyöngyi matematika, orosz 1995—

Lehota János magyar, történelem 1968—

Lelnerné Sipos Ágnes angol, német 1999—

Loncsár Gáborné egészségügyi szaktanár,

a gyakorlati oktatás vezetője 1982—

Martonné Németh Mária matematika, fizika 1970—2003

Martonné Pálfalvi Katalin biológia, kémia 1998—

Mayer Ferenc magyar, történelem, igazgató 1992—

Németh Ferenc magyar, történelem 1992—

Papp Ferencné könyvtáros 1995—

Pécsi László történelem, latin 1991—

Dr. Pintér Ferenc matematika, fizika 1972—

Piriti János matematika, fizika 1987—

Popellár Márta biológia, kémia 1996—

Pusztai Balázs történelem, angol 1995—2003

Rohonczi Viktória matematika, kémia 2002—

Salamonné Lackner Henriett német, olasz 1993—

Simon József magyar, történelem 1988—

Soós Sándor fizika, kémia 1963—2003

igazgatóhelyettes 1973—2003

Stamler Lajos rajz, földrajz 1988—

Dr. Straub Boldizsár német, orosz 1998—

Szertics Szilvia német 1998—

Szebenyi Mária kémia, matematika óraadó

címzetes igazgató

Szili Zsuzsanna angol 1999—

Szita Ágnes matematika 2002—

Takács Barna angol polgári

szolgálatos

Takács Tibor angol, történelem óraadó

Takácsné Róka Katalin biológia, kémia 1995—

Tislérné Tóth Zsuzsanna magyar, orosz 1989—

Tolnainé Horváth Ágnes matematika 2002—

Tóth András technika 1985—2003

Tóth Eszter angol 2000—

Tóth Éva könyvtáros, matematika 1993—

ifjúságvédelmi felelős 1998—

Tulok József testnevelés, biológia 2001—

Tüske Judit földrajz, történelem 1997—

Véghelyi Tünde kémia, környezettan 1999—


Willmann Zsolt testnevelés 1984—

Zieger Krisztina angol, német 1997—

Zsovár Anita matematika, fizika 1994—

ÜGYVITELI DOLGOZÓK

Szabó Lászlóné gazdasági vezető

Csima Gyuláné élelmezésvezető

Lábodi Lajosné gazdasági ügyintéző

Takácsné Gerő Judit iskolatitkár

Samuné Fehér Katalin ügyviteli dolgozó

Hörcsöki József oktatástechnikus

Kollerné Palkó Melinda laboráns

Ádám Balázs rendszergazda

Belső Marita ifjúsági védőnő

TECHNIKAI DOLGOZÓK

Bellák Sándorné takarítónő

Bonczok Aladárné konyhai dolgozó

Bódis Gyula fűtő, karbantartó

Bunics Lászlóné takarítónő

Csikos Józsefné konyhai dolgozó

Csöndör Józsefné konyhai dolgozó

Éder Lászlóné takarítónő

Friman Lajosné takarítónő

Görcsiné Óvári Mónika takarítónő

Hafner Jánosné konyhai dolgozó

Horváth Béláné takarítónő

Horváth Istvánné konyhai dolgozó

Horváth János portás

Kárpáti Emilné takarítónő

Kovács Jánosné takarítónő

Laky Imréné konyhai dolgozó

Lencz Szonja Ruth konyhai dolgozó

Medvenics Jenőné szakácsnő

Nagy Ottóné hivatalsegéd

Péter László házmester

Rácz Magdolna konyhai dolgozó

Ribes Károlyné portás

Sárecz Gyuláné takarítónő

Seiber Antalné konyhai dolgozó


Soós Imréné konyhai dolgozó

Szabó Ágnes konyhai dolgozó

Szabó Józsefné takarítónő

Szabó Zsigmondné konyhai dolgozó

Szigeti Istvánné konyhai dolgozó

Tislarics Ferenc fűtő, karbantartó

Vágvölgyi Istvánné takarítónő

Vízlendvai Sándorné takarítónő

Zborovszky Andrásné takarítónő

Ünnepelni jó...AZ ISKOLA TANULÓI

5. A osztály

Osztályfőnök: Kőműves Rita

Balogh Júlia Erdősi Gilbert Németh Bálint

Bárkovics Bonita Fullér Dániel Németh Fanni

Benczik Judit Gál Cintia Oláh Barnabás

Bilicz Zsolt Gayer Mátyás Pap József

Bodzai Gréta Gölles Fruzsina Rita Simon Kíra

Csányi Gabriella Gyana Dániel Sándor Stummer Péter

Császár András Györek Eszter Noémi Szabados Márta

Cseresnyés Péter Hederics Viktor Szarka Tamás

Dénes Csaba Horváth Heléna Varga Zita

Dezső Dóra Kobán Bálint Zsovár Zsófia

Dezső Virág Kovács Zsolt

Erdős Gergely Martinecz Ilka

6. A osztály

Osztályfőnök: Horváth Gábor

Balázs Ivett Kuhár Bálint Szepe Klaudia

Budai Bianka Kupó Péter Tar Szabina

Géczi Zsófia Lukács Dorottya Tóka Zsolt

Gyertyánági Edit Magyar Erik Törgyekes Alexandra

Gyirán Róbert Németh Gábor Trajer Péter

Iványi Diána Orbán András Vajda Katinka Zsuzsanna

Jakabfi Barnabás Péntek Orsolya Varga Laura

Jerausek Zsófia Placskó Nikolett Vigh Alexandra

Kalamász József Plichta Adrienn Vilcsek Virág

Kanyó Zsombor Szabó Titanilla Wolf Attila

Kardos Tamás Szántó Zsófia

7. A osztály

Osztályfőnök: Horváth Tamás

Bali Ágnes Gerlinger Anna Júlia Molnár Regő

Bali János Gilicz Fanni Nagy Franciska

Balogh Zsófia Gőgös Eszter Németh Gabriella

Baumgartner Nóra Gyurkó Zoltán Novák Zsófia

Bedő Balázs Horváth Réka Pusztai Péter

Bencze László Kalmár Dóra Simon Dániel

Bock Lilla Karó Júlianna Szüsz Szilvia

Bődör Balázs Katz Marianna Tikos Kitti

Csapi Nóra Kiss Dénes Vörös Eszter

Dominkó Dóra Kulcsár Nikolett Zsuzsanna Zsemlye Nóra

Farkas Viktória Mándli Melinda


8. A osztály

Osztályfőnök: dr. Pintér Ferenc

Bagladi Gábor Horváth Mínea Péntek Petra

Bogár András Horváth Tibor Posztós Ágnes

Burka Dávid Horváth Zsófia Rajkó Réka

Czémán Zsófia Jakabfi Júlia Somogyi Dániel

Czupi Dániel Jakabfi Zsolt Takács Pálma

Dezsgyek György Kalinics Péter Tar Zsófia

Dénes Kálmán Kovács Márk Vörös Andrea

Doucha Mercédesz Nagy Barbara Zsidi Éva

Fenyvesi Kriszta Ódor Gábor Zsovár András

Flander Anita Ortner Martin

Föld Péter Pásztori Patrícia

9. A osztály

Osztályfőnök: Gaál Mercédesz

Aranyás Anett Kolongya Dóra Pallagi Zsófia

Barbarics Péter Kondorosi Dóra Pölöskei Péter

Baumgartner Péter Kovács Milán Pusztai Beáta

Bazsó Adrienn Virág Kulik Veronika Rajnai Gábor

Bedő Dániel Levák Alexandra Szennay Tamás

Császár Krisztián Mátyás Evelin Vastag Dalma

Gál Gábor Naderi Máté Zsiga Máté

Gyana Zsófia Nádor László Kristóf

Harangozó Tamás Németh Zsolt

9. B osztály

Osztályfőnök: Tislérné Tóth Zsuzsanna

Balogh Éva Karó Katalin Pozsgai Emília

Bücs Róbert Kurucz István Simán Kristóf

Dravecz Árpád Matyók Szilveszter Simon Szimonetta

Ferenczi László Nagyfi Richárd Szendrő Zsolt

Gájer Roland Nemes Dóra Tálosi Ádám

Horváth Zsófia Orbán Zsolt Ujpál László

Iványi András Pongrácz Eszter


9. C osztály

Osztályfőnök: Szita Ágnes

Adorján Ákos Kövesi Attila Szaniszló Gábor Béla

Balassa Mónika Ladányi Zsolt Szélig Emese

Balogh Veronika Lejer Barbara Szentes Szimonetta

Biharvári Eszter Magdolna Magyar Gábor Szokol Zsolt

Buzsáky Andrea Marosi Enikő Tollár Zsanett

Heller Zsófia Mikó Vera Toplek Zsanett

Hetyei Anikó Andrea Németh Nóra Tóth Veronika Erzsébet

Horváth Gabriella Pálfi Lilla Alíz Végh Zsuzsanna

Kalmár András Silló Dániel Völgyi Szabina

Kanizsai Renátó Simon Péter Ziegler Anett

Kovács Júlia Sipos Zsanett

9. D osztály

Osztályfőnök: Erdős Gábor

Balassa Zsófia Hosszú Melinda Rodek Viktória

Balázs Kinga Imre Balázs Sónicz Tamás Gergely

Biskopics Boglárka Kisgyura János Stróbl Barbara

Bodó Gábor Kisjós Dávid Tóth Lívia

Borsos Gergely Laski Vivien Tóth Zoltán

Burucz Barna Lassu Péter Tukacs Máté

Császár Laura Mátó Viktória Varga Balázs

Farkas Mihály Nánási Zoltán Varga Zoltán

Furó András Osváth Zsófia Veit András

Gaál Attila Paulik Péter Weier Tibor

Gergina Szabolcs Gyula Peszleg Fruzsina

9. E osztály

Osztályfőnök: Tulok József

Ács Virág Hajdú Nikoletta Mátés Balázs

Bene Péter Harcsa Hajnalka Mihovics Viola

Biharvári Ágnes Hujber Viktória Müller Fruzsina

Bogdán Orsolya Huszics Barbara Nádai Szabina

Bolla Kornélia Kalamár Fruzsina Oláh Szabina

Csárdi Zsófia Kisjós Éva Páli Angéla

Dobó Borbála Kocsis Alíz Sipos Eszter

Eszenyi Lilla Korcsmáros Ágnes Teperics Marianna

Göncz Georgina Matolcsi Viktória Tersztenyák Zsuzsanna

Gregor Dóra Márk Rebeka Varga Judit Zsuzsanna


9. F osztály

Osztályfőnök: Fodorné Koller Zsuzsánna

Bakon Szabolcs Merczigány Márk Róbert Szécsi András

Baracskai Tamás Millei Veronika Szekeres Éva

Bedő Zsófia Molnár Erika Tislér Gábor

Boros Miklós Molnár Szandra Tiszai Péter

Flórián Lilla Júlia Őri Katalin Torma Rudolf

Hartai Alexandra Pávlicz Izabella Varga Bettina

Hermán Anita Pető Alexandra Varga Dávid

Horváth György Póka Andrea Vass Andrea

Kele Péter Polai Richárd Zakó Péter

Kovács László Lajos Sándor Máté Zborai Péter

Laczó Gábor Skoda Gabriella

9. G osztály

Osztályfőnök: Hidvégi Györgyné

Banka Anett Kálmán András Petkó Orsolya

Bárány Péter Kámán Lilla Szakacsits Renáta

Csepregi Enikő Kele Bernadett Szakony Gergő

Dani Orsolya Koros Eszter Takács Violetta

Dani Viktória Kovács Fruzsina Tóth Andrea

Dezső Katalin Kozári Alíz Tóth Brigitta

Dóczy Manuéla Erika Lócsi Rita Tulok Anett

Dömötörfy Borbála Tünde Marschner Bianka Vadkerti-Tóth Veronika

Glavák Viktória Milei Dániel Varga Balázs

Gudlin Dóra Molnár Nóra Verasztó Viktória

Horváth Milán Péter Kitti

Horváth Patrícia Péter Klaudia

9. H osztály

Osztályfőnök: Járnecz Edina

Ádám Anetta Halmai András Péntek Zsófia

Antalics Veronika Hóbor Nikoletta Pozsgai Edina

Balogh Mónika Horváth Barbara Somodi Eszter

Bánkuti Lívia Kancsal Kitti Szijártó Anett

Bedő Zsófia Karvalics Dóra Takács Tamara

Benedek Máté Kovács Éva Takó Helga

Bergmann Hajnalka Éva Kővágó Kristóf Tkálecz Anita

Bussay Bianka Lukács Lilla Tóth Veronika

Cziráki Eszter Magyar Tamás Végvári Tibor

Dara Lilla Molnár Gergő Zadravecz Edina

Dugmanics Enikő Németh Erzsébet Zsoldi Kinga

Godina Dóra Papócsi Krisztina


10. A osztály

Osztályfőnök: Alexa Péter

Apáthy Zsombor Kercsmarics Eszter Savanyú Bálint

Bakonyi Zsófia Kovács Dániel Schvarcz Gábor

Berke Bálint Lakatos Anikó Krisztina Simon Viktória

Cserti Róbert Marton Dávid Pál Szabó Dávid

Dávid Szabolcs Matola Márk Takács Dániel

Fodor Bálint Nagy Dániel Tóth Annamária

Hervai Vera Németh Eszter Vargovics Marina

Jesch Áron Péter Tamás Zsiga Veronika

10. B osztály

Osztályfőnök: Lábodi Gyöngyi

Balázs Adrienn Lukács Eszter Pinterics Péter

Boros Anett Magyar Tibor Szányi Gabriella

Csendes Viktória Nagy Fruzsina Takács Katalin

Fekete Lilla Nagy Melinda Tuboly Gábor

Halász Anna Nemes Júlia Tukszár Edit

Herbai Melinda Ország András Árpád Varga Róbert

Horváth Dorina Orvos Nóra Vezdén Irén Zsuzsanna

Kiss Katalin Paczuk Péter Csaba Vörös Eszter

Leveli Katalin Papócsi Ágnes

10. C osztály

Osztályfőnök: Knausz Ágnes

Angyalosi Katalin Hajmási Diána Silló Dorottya

Ámon Judit Hegedűs Ibolya Helga Simon Eszter

Balogh Anna Horváth Andrea Szlávik Szilvia

Baranyi Dávid Horváth Ádám Szmodics Judit

Bíró Laura Katona Zoltán Sztréza Szandra

Bocskor Csaba Gellért Kiss Viktória Tálos Dorina

Bognár Zsófia Kovács Zsófia Tóth Bálint

Csondor Ildikó Molnár Ágnes Vajda Szabina

Domina Judit Nagy Nikolett Varga Bettina Dóra

Gregász Péter Németh Eszter Nóra


10. D osztály

Osztályfőnök: Willmann Zsolt

Árok Zsófia Janikovits Katalin Porpáczy Ádám

Balogh Ákos Bence Kerpács Éva Szabó Péter

Bedő Kata Kocza Krisztián Szántó Réka

Bencsik Roland Lenk Atila Takács Attila

Berta Péter Németh Ákos Tánczos Bernadett

Bódi József Ombódi Gergő Tölgyesi Szilárd

Dolmányos Edina Pálfi Petra Varga Károly

Flumbort Laura Petőházi Zoltán Varga Zoltán

Gregor Anita Pór Izabella Vass Fruzsina

10. E osztály

Osztályfőnök: Véghelyi Tünde

Agoudon Dániel Habib Marosi Eszter Szabó Rita

Bekő László Németh Georgina Szukics Mónika

Czigóth Szandra Németh Katalin Takács Edit

Horváth Katalin Nádai Szabina Tóth Szilvia

Horváth Tímea Orosz Anikó Vadász Eszter

Kérges Zsuzsanna Peti Alexa Vass Eszter

Kiss Katalin Petőházi Nikolett Záhony Endre

Kovács Judit Pozsonyi Gabriella Zámbó Melinda

Körmendi Krisztina Svélecz Adrienn Zámbó Viktória

Lakatos Adrienn Szabados Edit

10. F osztály

Osztályfőnök: Takácsné Róka Katalin

Andor Balázs Jakab Róbert Molnár Eszter

Balázs Eszter Kaj Mónika Németh Eszter

Bőcskei Barnabás Király Virgínia Pál Gabriella

Erdélyi Géza Knausz Csaba Parti Krisztina

Farkas Ferenc Kovács Tamás Ritecz Lilla

Fenyves Ádám Kövesi Tibor Sali Nikolett

Gerencsér Erika Kuzma Vivien Somlóhegyi Irén

György Zsuzsanna Ágnes Lakatos Dóra Szalai Dorottya

Halász Gergő Leveli Kitti Varga Adrián

Horváth Beáta Lovrek Csilla Zajzon Gergő


10. G osztály

Osztályfőnök: Tóth Eszter

Árvai Ibolya Hederics Miléna Málnási Levente

Babics Éva Hederics Szilvia Németh Adrienn

Baranyi Lilla Horváth Szabina Ott Klaudia

Brodarics Éva Ignácz Ramóna Ringbauer Szabina

Burucz Viktória Klapper Ádám Sabján Anikó

Csordás Máté Kovács Ágnes Sajni Nóra

Dancs Judit Kovács Krisztián Soós Kitti

Fodor Eszter Lajtman Csilla Tóber Edina

Füzi Anita László Alexandra Tóth Helga

Gál Janka Major Eszter

Giber Gerda Makovics Eszter

10. H osztály

Osztályfőnök: Pécsi László

Bakonyi Gyöngyi Júlianna Horváth Katalin Szalai Zsuzsanna

Balatonyi Virág Horváth Szilárd Szántó Helga

Balázs Ivett Jancsi Melinda Szokol Katalin

Balázs Krisztina Kasza Renáta Tamás Eszter

Berke Sabine Kepe Andrea Tóth Zsófia

Csontos Lilla Kuzma Barbara Tóth Zsófia Katalin

Dolmányos Tünde Mihalicz Máté Vaczula Csaba

Erdődi Éva Morácz Csilla Vadász Csaba

Godinek Ibolya Muzika Bernadett Varga Eszter

Henczi Eszter Nagy Katalin Vizsy Nóra

Hohl Anita Neubauer Katalin Willmann Ágnes

11. A osztály

Osztályfőnök: Csekey Monika

Bakonyi Andrea Kardos Tibor Sipos Judit

Bodnár Márk Kárpáti Kata Sonkoly Hajnalka

Bolf András Kiss Szilárd Szatmári Gergely

Czimmermann Éva Kurucz Júlia Szinyéri Kristóf

Domján Magdolna Lassu Gábor Tóth Enikő

Fazekas Gábor Oláh Réka Tóth Flóra

Hegyháti Máté Polai György Patrik Tóth Kinga

Horváth Benjámin Antal Polai Richárd István Zalán Barbara

Horváth Fanni Polyák Adrienn Zsemlye Mónika

Karácsony Koppány István Rajkó Kinga


11. B osztály

Osztályfőnök: dr. Hámori Zsoltné

Auer Nóra Kauker Marietta Mihalicz Máté

Bécs Szabina Kirschlechner Erika Molnár Jusztina

Benkő Eszter Kovács Bálint Németh Ágnes

Böröcz Márk Kovács Izabella Rajkó Zsófia

Druskóczi Bálint Kuti Beatrix Stégli Júlia

Farkas Györgyi Magyar Angéla Suszter Henrietta

Hári Zsófia Marczinka Alíz Tar Krisztina

Hederics Szabolcs Maronics Beatrix Varga Bálint András

Hegedűs Klára Megál Izabella Vasics Dóra

Hompó Anita Megyes Júlia Vuity Viktória

Huller Beáta Mezőfi Nóra Willmann Eszter

Jakopánecz Ágota Mezriczky Nóra

11. C osztály

Osztályfőnök: Németh Ferenc

Barna Anita Kátai Lívia Petrovácz Ádám

Bock Éva Kiszelák Mária Pintér Katalin

Boros Lilla Kozári Adél Róka Viktória

Csitneki Krisztina Kozó Anett Schleiner Dalma

Ferenczi Zsófia Kőhalmi Réka Senkó Laura

Gaál Andrea Magyar Máté József Simon Eszter Ráhel

Gelencsér Zsuzsanna Matyola Péter Szabó Kitti

Hanika Olivér Dániel Mérksz Henrietta Szalontai Roxána

Hegyi Alexandra Nagy László Szegi Eszter

Horváth Adrienn Ombódi Kitti Tánczos Adrián

Horváth Zoltán Papp Gábor Varga Katalin

11. D osztály

Osztályfőnök: Piriti János

Bali Márk Horváth Dávid Papp Szilvia

Baracskai Nóra Jeszek Gábor Balázs Raffai Péter

Bíró Szilárd Kalamár Bence Reményi Attila

Brodarics Károly Király Adrienn Salamon Balázs

Bussay Dorottya Kuti Csaba Sebők János

Cs. Nagy Réka Magyar Bernadett Somogyi Ádám

Drávecz Edit Marton Ákos Szántó Gergely

Dúll Zsófia Georgina Mandó Tibor Szügyi Anett

Etler Dóra Németh Ádám Tóth Gergő

Gáspár Iván Neumajer Anna Tóth Zoltán

Grácz József Papp Szabolcs Zibriczky Dávid


11. E osztály

Osztályfőnök: Bertók Éva

Balogh Beáta Kántor Erzsébet Simon Rita

Bódi Viktória Kincses Edit Széperdei Tünde

Czigány Zita Kovács Péter Szmodics Mónika

Dancs Viktória Liplin Veronika Török Zsanett

Földi Hajnalka Lukács Erzsébet Vízvári Valéria

Gazdag Viktória Tünde Németh Réka Vörös Viktória

Gáspár Réka Sajni Mónika Zorga Boglárka

Imre Csaba Simán Tímea

Kanász Anett Simon Edit

11. F osztály

Osztályfőnök: Kovács András

Ágotai Edina Kovács Adrienn Sgánecz Magdolna

Burián Tímea Kovács Nikoletta Sipos Adrienn

Cséza Viktória Kürthy-Kovács Kitti Sipos Beáta

Csiszár Margaréta Lelkó Roland Somogyvári Anita

Dávidovits Adrienn Mihalics Bálint Szabó Krisztina

Godina Helga Mihalics Vivien Varga Krisztina

Hervai Beáta Millei Adrienn Varga Veronika

Horváth Anita Nagy Melinda Varsányi Bernadett

Horváth Vivien Osvald Éva Vígh Zita

Hosszú Nóra Papócsi Andrea Zimány Linda

Kiss Bence Plánder Ivett

Kolosits Anita Rajnai Judit

12. A osztály

Osztályfőnök: Zsovár Anita

Barbarics Tamás Ilus Bernadett Pesti Eszter

Czupi Veronika Kocsis Ádám Rikli Kornélia

Dombai Balázs Gyula Kovács Ákos Spanczér Ágota

Erdős Ádám Kovács Katinka Zsuzsanna Szabó Dóra

Flumbort András László Kovács Márk Szentes András

Fodor Laura Ladányi Zsófia Targuba Mónika

Füredi Tímea Máriaföldy Kinga Edit Tábori Roland

Gál András Molnár Orsolya Tiszai Balázs

Gerencsér Márton Nagy Viktória Tóth Gabriella

Hatvani Diána Nemes Péter Sándor Tóth Gábor

Horváth Dávid Levente Paczuk Miklós Tamás Varga Tamás


12. B osztály

Osztályfőnök: Bíróné Mike Éva

Anfer Kristóf Horváth Mónika Pintér Zsófia

Balla Melinda Huszár Mónika Sabján Alexandra

Bálint Gábor Kálovics Anasztázia Simán Melinda

Csikos Viktor Kátai Zsolt Stejer Tímea

Cziráki Judit Kovács Adrienn Szmodics Nóra

Dombai Renáta Krémer Ádám Ferenc Szokol Ákos

Dóczy Norbert Lenkey Zsófia Tarabi Erika

Dravecz Annamária Lukács Vivien Tóth Adrienn

Farkas Judit Mezei Melitta Vajda Gábor

Füredi Tímea Nyakas Péter Váradi Andrea

Gyergyák Nóra Papp Kitti

Hegedüs András Pauló Csilla

12. C osztály

Osztályfőnök: Lehota János

Balázs András Horváth Roland Rácz Szabolcs

Bátori Nikoletta Hóbor Sándor Solymár Natália

Csapó Andrea Kele Alexandra Szabados Gergely

Csomor Péter Kovács Nóra Szakacsits Zsanett

Czeglédi Dorottya Lakatos Anita Szántó Veronika

Dara Bernadett Lukvár Petra Tomasics Judit

Egri Katalin Magyar Viktória Vidéki Attila

Gajáry Eszter Mercigány Ivett Wittmann Katalin

Haraszti Judit Metz Anikó Zarka Gyula

Hege Anikó Millei Alíz

Horváth Katalin Perhócs Petra

12. D osztály

Osztályfőnök: Dénes Sándorné

Baranyi Balázs Kocsis Zoltán Popovics Péter

Bartha Péter Töhötöm Kósa Tamás Pusztai Erika

Beke Hajnalka Kuczogi Péter Silló Mátyás

Farkas Ferenc Makovics Ádám Simon Viktória

Gál Violetta Mogyorósi Dániel Sónicz Péter

Hederics Jászminka Nagy Tímea Szantner Dávid

Hetyei Lilla Németh Ágnes Szukovics Petra

Hidi Szilárd Németh Nóra Varga Viktória

Horváth Balázs Papp Viktória Virág Zsolt

Imre Tibor Paszternák Gergely Zakó Ágnes

Kasza Tamás Persics Bálint

Kálmán Richárd Plánder Nóra


12. E osztály

Osztályfőnök: Halász Judit

Adorján Ivett Hársfalvi Mária Poszovecz Viola Rita

Aracsi Anita Járnecz Marianna Rodek Milán

Bogdán Eszter Károlyi Dóra Simonfi Anita

Csárdi Ildikó Kling Diána Szabadi Virág

Darabos Henrietta Makár Krisztina Tóth Katinka

Daróczi Gabriella Marada Csilla Tüske Dóra

Fritz Noémi Milávecz Edina Zab Edina

Halasi-Horváth Vivien Molnár Szabina Zelei Henrietta

Halmai Linda Nyírő Éva

12. F osztály

Osztályfőnök: Andl Melinda

Ambrus Gabriella Herczeg Tamás Noll Petra

Balogh Anett Hermán Alexandra Pőcze Nóra

Bálint Gábor Horváth Judit Pus Veronika

Bencze Diána Jakab Andrea Solymos Alíz

Bogatin Bernadett Köves Veronika Szantner Gábor

Czobor Szandra Lendvay Zsóka Szekrény Anikó

Ferincz Gergely Lovrencsics Tamás Taródi Krisztina

Gredics Éva Molnár Márton Valguth Marina

Harcz Balázs Molnár Szilvia Zborai Gyula

Haszon Noémi Németh Nóra Zsoldi Gergely

Henczi Ágota Németh Zsolt

12. G osztály

Osztályfőnök: Bujtás Lászlóné

Andróczi Szilvia Ilyés Eszter Rácz Réka

Dienes Márk Jakopánecz Eszter Schlosser Ákos

Eszenyi Klára Király Attila Somogyi Violetta

Faggyas Anna Kmecs Viktória Szalai Szabina

Fülöp Orsolya Kosztolánczi Éva Takács Gergely Zoltán

Glogovecz Éva Kovács Krisztina Tegzes Éva

Győrfy Angéla Kovács Patrícia Tóth Erika

Harangozó Georgina Kósz Lívia Ildikó Virovecz Jusztina Eszter

Hartai Viktória Nagy Adrienn Vlasics Lajos Balázs

Hámori Dóra Ágnes Paizs Alexandra Zsohár Anita

Horányi-Névy Eszter Pászti Zsuzsanna

Hörcsöki Eszter Pusztai Zsolt


13. E osztály

Osztályfőnök: Loncsár Gáborné

Bakos Laura Knausz Miriam Stankovics Ágnes

Bali Edina Konrád Tünde Stankovics Bernadett

Bicsák Melinda Kovács Tímea Sulyok Judit

Borvári Rita Marton Gabriella Szabóné Bogatin Gyöngyi

Horváth Júlia Metzger Anikó Takács Mária

Jenei Judit Rezsek Anikó Tóth Katalin

Kispál Krisztina Salamon Béláné Várhelyi Andrea

Kiss Anita Simon Zsanett

14. E osztály

Osztályfőnök: dr. Kurtáné Láda Klára

Balazsin Béláné Hódosiné Léman Erzsébet Láng Eszter

Balazsin Mónika Kárász Nikolett Mitnyek Lászlóné

Barbalics Ágnes Kelemen Piroska Nagy Józsefné

Dara Bernadett Rita Keszlerné Flinger Sarolta Nagyné Ivánics Mária

Feketéné Büki Annamária Kissné Farkas Zsuzsanna Tóth Lászlóné

Ferk Ildikó Kobra Istvánné Tóth Szilárdné

Gulyásné Lovretics Gyöngyi Konrád Lajosné Varga Erika

Gyöngyösi Zoltánné Kósáné Pőcze Anita Wégner Jánosné

Henczné Csesztregi Katalin Kurucz Istvánné

14. E/1. osztály

Osztályfőnök: Loncsár Gáborné

Antal Erika Jámbor Jenőné Szabó Ferencné

Balázsné Tolnai Ibolya Kálovicsné Molnár Magdolna Szeglet Lászlóné

Barna Zoltánné Kelemenné Hajgató Erika Takácsné Lukács Tímea

Berkesné Solymos Irma Könyv Lászlóné Tislarics Ferencné

Bognár Csabáné Leveli Attiláné Tóthné Imre Anikó

Czigány Ferencné Mészáros Attiláné Vajdáné Herczeg Renáta

Gazsi Ervinné Németh Etelka Vincze Gusztávné

Gémesi Györgyné Németh Tamásné Vörös Ferencné

Hajdu Szilvia Orbán Lászlóné Dr. Zadravecz Zoltánné

Horváth Erika Perhócs Zoltánné

Horváth Katalin Sümeginé Spolár Gyöngyi


14. E/2. osztály

Osztályfőnök: dr. Kurtáné Láda Klára

Balogh Györgyné Erdős Ildikó Nyira Barbara

Bánfai Zsoltné Horváth Balázsné Szentes Jánosné

Bogdán Mónika Horváth Istvánné Sziva Mónika

15. E osztály

Osztályfőnök: dr. Kurtáné Láda Klára

Ambrus Gyöngyi Göcsei Katalin Papócsi Andrásné

Bocskor Erika Izsó Bernadett Ráskó Katalin

Bolhási Renáta Orvos Bernadett Szép Józsefné

Sokan vagyunk

BÚCSÚBESZÉD A SZALAGAVATÓ ÜNNEPÉLYÜNKÖN

Kedves Vendégeink,Tanáraink, Diáktársaim!

Most itt állok mindannyiunk előtt, s megpróbálok visszatekinteni a mögöttem álló négy évre. Négy éve, nyolc éve még kutató szemmel léptük át az iskola kapuit, keresve az is-merős, s a még ismeretlen arcokat, kikhez majd az elkövetkező időkben szorosabb kapcso-lat is fűzhet. Oly messzinek tűnt ez a perc, mikor mi is végzős nagydiákként itt állhatunk szüleink büszke tekintetétől, tanáraink és diáktársaink sok sikert kívánó mosolyától övezve. S mégis olyan gyorsan elszállt az idő. Egy új élet hajnalán sokféle érzelemmel búcsúzunk egymástól; s Isten hozzádot kell mondanunk a már jól ismert falaknak, embereknek. Szám-ba véve az eltelt éveket, a sok szó és gondolat közül talán egy képes kifejezni mindazt, ami lelkünkben megfogalmazódhatott: Hála!

Hálával tartozunk az iskolánknak, tanárainknak: mert, ha kilépünk az ajtón, és utunkat siker koronázza, abban a törődésnek, a felelősségteljes tanításnak nagy része lesz; reméljük, hogy méltóak leszünk a bizalomra, melyet az évek alatt belénk vetettek. S köszönetet kell mondanunk szüleinknek, habár nem tudjuk még, milyen nehéz elengedni olyan valakinek a kezét, akihez érzelmek ezer szála fűz; de igen, már felnőttünk — s higgyétek el, a gye-rek csak azért lépdel az úton, hogy szülei arcán egy büszke, boldog mosolyt láthasson.


Eljutottunk a felnőtté válás kapujába, megjárván a kudarcokkal és sikerekkel tarkított utat, s a belépés oly nyilvánvaló, mégis nehéz, mert már felelősséggel tartozunk magunk és mások iránt. Madame Curie fogalmazta meg a máig is érvényes gondolatokat:

„Az élet egyikőnk számára sem köimyű. De nincs semmi baj, ha az embernek van ki-tartása, főleg önbizalma. Hinnünk kell, hogy tehetségesek vagyunk valamiben, s ezt a valamít bármi áron is el kell érnünk."

A későbbiekben sokszor előfordul majd, hogy óriási, megoldhatatlannak látszó fel-adatokkal találjuk szembe magunkat: Nehéznek tűnő egyetemi vizsgákkal, magánéleti gondokkal, munkahelyi bajokkal. Ilyenkor elővehetjük a kis szalagot, melyen a két évszám eszünkbe juttatja, hogy volt az életünkben már négy olyan év, amikor nem ismertünk le-győzhetetlen akadályokat. Adjon erőt életünk ily rövid és mégis oly meghatározó korsza-kának emléke, amikor még gyermekként szembesültünk problémáinkkal, s szellemünk erősödött, formálódott felnőtt mivoltunk kiteljesedéséig.

„Hányféle találkozás, Istenem

együttlét, különválás, búcsúzás!

Hullám a hullámmal, virág a virágtól

szélcsendben, szélben

mozdúlva, mozdulatlanúl

hány és hányféle színeváltozás,

a múlandó s a múlhatatian

hányféle helycseréje!"

„Múlandó" és „múlhatatlan". Nehéz kimondanom a szót: emlék. Az emlék elmúlt dol-gokat magába foglaló érzés — fájdalom, zavar. Virágcsokrok, emlékek, könnyek; felnőt-tünk hát mi is.

S én még most is sokszor kívánom:

„Állj meg, szárnyas idő!

Órák, gyönyörű percek, ne, óh ne fussatok!

Hadd élvezzük a gyors gyönyört,

amit a legszebb, legjobb napunk adott."

A szalagavató ünnep, egy korszak lezárását is jelenti, csak néhány ehhez fogható pillanat van az ember életében. Kívánom, legyen mindannyiunkban erő, szorgalom céljaink megva-lósításához, s a magánéletben is találjuk meg a boldogulás útját. Goethe (útravaló) gondo-lataival búcsúzom:

„Keresd az életben mindig a szépet,

Ragadd meg azt, amit más nem vesz észre.

S hidd el, ha sivár is sokszor az élet,

Mindig találni benne kedveset és szépet."

Csapó Andrea (12. C)


KEDVES BALLAGÓ TIZENKETTEDIKESEK,

KEDVES DIÁKTÁRSAIM!

„A szeretet

kiválaszt,

megszólít,

megtart

és

elenged,

de soha nem sajátít ki,

legfeljebb örömmel elfogadja,

ha önként csak neki ajándékozod magad."

Ilyen szeretettel fogadott bennünket ez az iskola, és segítette első lépéseinket a titokzatos labirintusban, ahol később oly otthonosan mozogtunk. S most — a búcsúzás pillanatában — valóban úgy érezzük, mintha hazulról indulnánk el.

Nyolc évvel ezelőtt, tíz éves kisgyerekként, illetve négy évvel ezelőtt, bizonytalan ka-maszként érkeztünk ide, s most felnőtt emberként köszönünk el. Az elköszönés, a búcsúzás, az indulás — mindig összetett érzés az ember szívében. Öröm, hiszen új utak, lehetőségek, élmények várnak ránk, és izgalom, hiszen kilépünk a biztonságot jelentő kezek alól. Voltak együtt megélt örömök, sikerek, kirándulások, bálok, beszélgetések és szó nélküli mosolyok, érintések. Voltak harcok, fáradságos munkák és néha kudarcok, amelyet legyőzve még erősebbek lettünk.

Felnőttünk, és ez most felelősséget is jelent: megmutathatjuk, hogy tudunk élni azzal a tudással, ismerettel, tapasztalattal, amit itt kaptunk meg.

Köszönettel és szeretettel búcsúzunk tanárainktól, akik mellettünk álltak és segítettek a nehezebb pillanatokban, mindig türelemmel és szép szóval fogadva botladozásainkat.

Az a szeretet, ami együtt befogadott, most elenged, továbbenged bennünket. Nem végleg búcsúzunk, hiszen ide mindig hazajöhetünk. Ezzel a bizalommal köszönök el végzős ta-nulótársaim nevében:

Viszontlátásra!

Flumbort András (12. A)

KEDVES BÚCSÚZÓ DIÁKTÁRSAK!

Itt állunk tehát.

Most még együtt, de Benneteket már csak pár lépés választ el a „küszöbtől", ami a „nagybetűs" Életbe vezet.

Éveken keresztül találkoztunk nap, mint nap, és most, hogy Ti pár lépéssel kiballagtok az életünkből, az iskola életéből, engem is megcsap az emlékezés szele.

Ez az a pillanat, amikor az ember életében először néz vissza úgy igazán, nem csak előre.


Szinte tapintható közelségben vannak még a fagyos reggeli focimeccsek, a bálnak titulált bulik, a kifordított, kétszer megcsavart napok ugyanúgy, mint a szürkének legkevésbé sem mondható hétköznapi élet, a vadabbnál vadabb pletykák, és a néha még vadabb va-lóság. Visszavonhatatlanul megmarad bennünk az a sok okos dolog, amit szeretett tanáraink próbáltak átadni (több-kevesebb sikerrel) a hosszú évek alatt, és ez egyáltalán nem el-hanyagolható.

Pillanatok egy iskota életéből, a mi életünkből, a mi közös életünkből — Veletek.

Furcsa dolog ez a búcsú. Fajdalmas, de szép. Az ember már szinte várja a változást, de amikor eljön, megijed.

Mondhatnám, hogy ne féljetek, mert ez az Élet rendje, mert a Batthyány Lajos Gim-názium ad elég útravalót annak, aki kér belőle. Mondhatnám, mert így van. Sőt, mondom is, hogy legyetek bátrak, mert Ady is megmondta:

„Legkülönb ember, aki bátor

S csak egy különb van: aki bátrabb."

Adjon Nektek erőt és öntudatot, hogy van egy hely, ahol mindig szeretettel gondolnak Rátok, és visszavárnak Benneteket! Igen, ez az a hely!

Tudom, már nincs sok hely a képzeletbeli tarisznyában a bölcs mondásoknak, jó ta-nácsoknak, de a nálatok fiatalabbak, kevésbé tapasztaltak nevében hadd mondjak egyet búcsúzóul!

„Istenem, adj erőt megváltoztatni a megváltoztathatót, adj türelmet elviselni a meg-változtathatatlant, s bölcsességet, hogy e kettőt meg tudjam különböztetni egymástól."

Kívánom, hogy legyetek elég erősek, türelmesek és bölcsek a Rátok váró feladatok megoldásához, de soha ne felejtsetek el nevetni a nagy felnőttségben!

Hiányozni fogtok!

Tóth Flóra (11. A)


ISMÉT TABLÓK KÖNYVE

A kanizsai „könyvpiac" különlegessége és igazi sikere volt tavaly a Batthyány Lajos Gimnáziuni és elődjei érettségi tabióit egy kötetbe gyüjtő Tablók Könyve megjelentetése. A közel 300 fotót tartalmazó könyv ismét megjelent, s az új kiadásban már ott találhatók az idén érettségiző hét batthyánys osztály tablói is. Az idei kiadást az egykori irodalmi színpadosok találkozóján mutatták be a vendégeknek, érdeklődőknek. Ekkor derült ki az is, hogy a Tablók Könyve alapötlete már átlépte a város határait. A ballagás előtti na-pokra időzítve Zalaegerszegen, Fonyódon és Komlón jelent meg hasonló kötet.

Az új kanizsai — korlátozott példányszámú — kiadás nem kerül közforgalomba. Akik szeretnének hozzájutni, az iskola titkárságán érdeklődjenek. Miután a Tablók Könyve két egymást követő évben is megjelent, indokolt lehet a kérdés, hogy vajon évről-évre várható e bővített kiadás. Erre nincs lehetőség, legközelebb 4-5 év múlva van esély az addig érettségiző osztályok fotóival bővített könyv megjelentetésére. Azaz, akik most „lemaradnak" a Batthyány-s tablók könyvéről, azoknak legalább ennyi időt kell várniuk, míg hozzájuthatnak a különleges kiadványhoz.

BLG

Egy emlékezetes pillanat

„CSÚCSKÓRUSOK CSÚCSTALALKOZÓJA"

2003. április 4—5. — Veszprém

2003. áprilisában rendezték meg a veszprém Vetési Albert Gimnázium szervezésében a Vetési, Lovassy, Leöwey és Batthyány gimnáziumok részvételével az iskolai vegyeskarok kórustalálkozóját.

Háromnegyed hétkor a „kis" csapat (64 diák és 3 kísérő) izgatottan toporgott a nagyka-nizsai vasútállomáson. Mikor a vonat kigurult a peronról (kíváncsi tanulókkal tele), kez-detét vette az utazás.

Tizenegy óra tájban érkeztünk meg Veszprémbe. Sétálgatás és városnézés következett, majd ellátogattunk a Vetési Gimnáziumba. Beéneklés, próba, ezt követően bevettük magun-kat ideiglenes szálláshelyünkre, a középiskolai kollégiumba. A szükséges előkészületek után visszamentünk a ginmáziumba, és este hatkor elkezdődött a koncert.

A Vetési és a Lovassy — vendéglátóként — csupán pár kedvcsináló nótát énekelt (kar-nagyaik: Tóth Zsuzsanna és Tóth Mária), ezután következett a Virág Benedek Vegyeskar. A kórus rövid bemutatását Balogh László tanár úr tette meg.

A kórus repertoárja a következő volt: Balassi Bálint: Szép könyörgés; W. A. Mozart: Ave verum corpus; Deák—Bárdos György: Eli, eli; Gabriel Fauré: Cantique de Jean Ra-cine; Daróczi Bárdos Tamás: Járd ki lábom; Elvis Presley: Can't help..., Boleras Sevillanas.

Utánunk a pécsi Leöwey Klára Gimnázium következett (kamagya: dr. Szabó Szabolcs), és ezzel vége is lett a koncertnek.

Este nagy „buli" volt, külön a felnőtteknek (erről Cseke tanár úr tudna bővebben mesélni) és külön nekünk, diákoknak.

Miután mindenki végigjárta Veszprém belvárosát, a kórus visszatért szálláshelyére, és ott folytatódtak a „programok".

Másnap a Vetési Albert Ginmázium tanulói kedves, mulatságos vetélkedőt szerveztek az egybevont szólamok diákjainak. Hallhattunk ötletes „szólamindulókat", népdalokat eltérő stílusokban megszólaltatva, volt többek között kotta-puzzle, és az egybevont férfíkar elsöprő sikert aratott azzal, hogy megszólaltatta az Örömóda szoprán szólamát. Láthattuk továbbá karnagyainkat lábbal zongorazni, és „Boci-boci tarkát" visszafelé énekelni. A jó hangulatú vetélkedő után fájó szívvel búcsúztunk el az iskolától, újonnan szerzett isme-rőseinktől valamint a kórusoktól.

Ám ez a búcsú nem végleges, hiszen szeptemberben mi is vendégül látjuk a Vetési Al-bert Gimnázium vegyeskarát. Reméljük, ők is legalább annyira élvezik majd az együttlétet, mint ahogy azt mi tettük Veszprémben.

Bazsó Adrienn (9. A)


„AUTÓBUSSZAL A FÖLD KÖRÜL"

A Loire-vidék szervezésében 2003. május 14—15-én egy nagyszabású, nemzetközinek titulált fesztivált rendeztek Le Mansban, amelyen a nagykanizsai Batthyány Lajos Gim-názium diákjai is részt vettek. A fesztivál nemzetközi voltát az adta, hogy a 90 francia kö-zépiskola mellé érkezett két busznyi olasz, illetve egy-egy busz spanyol, angol és persze magyar fiatal is.

Összesen 2300-an voltunk, lehetőségünk volt nagyon jó körülmények között megmu-tatni tudásunkat (egymásnak — zsűrizés nélkül, pusztán az élvezetért) zene, tánc, képző-művészeti alkotás, divatbemutató, videofilm és cirkuszi produkció kategóriákban, illetve sportversenyeken.

A Batthyány Lajos Gimnázium tanulói mellett tabi break-táncos és barokk zenész fíúk, siófoki divatbemutatós diákok és várpalotai ifjúsági színjátszók utaztak a magyar busszal Ausztrián és Németországon át Franciaországba.

Az első éjszakát Strasbourgban töltöttük, onnan mentünk tovább Párizsba, ahol négy órát töltöttünk, végigszaladva a fontosabb nevezetességeken, de így is felejthetetlenül gyönyörű és hangulatos volt.

Párizsból mentünk tovább Le Mansba, ahol egy hotelben szálltunk meg.

Két napig tartott a fesztivál, hihetetlen méretű volt, több helyszínen zajlott, ennek ellenére (vagy éppen ezért) mindannyian jól szerepeltünk.

A fitness-táncot bemutató lányok szépek voltak, lendületes produkciójuk nagy sikert aratott.

A közösen fellépő gitáros-énekes csapat európai népdalokból jól összeválogatott, a franciáknak különlegesnek ható egyvelegükkel hatalmas tapsot kapott.

A videofilmet is értékelte az eredendően lelkes közönség.

Elmondhatjuk tehát, hogy jól éreztük magunkat, felszabadult két napot töltöttünk 2300 külföldi középiskolás társaságában, ismeretségek, barátságok is kötődtek.

A szállás és étkezés is messze felülmúlta várakozásainkat, leszámítva azt, hogy éjszaka csendben kellett lenni.

Visszafelé megálltunk Reimsben, ami zuhogó esőben sem vesztett szépségéből, és egy szintén gyönyörü Loire-menti kastélyt (Chateau de Chambord) is útbaejtettünk.

Hétfőn este érkeztünk haza a sok utazástól fáradtan, de számtalan új élménnyel gazda-godva.

Ezúton is szeretném mindannyiunk nevében megköszönni a Batthyány Lajos Gimná-ziumnak, hogy támogatásával lehetőséget adott nekünk erre a fantasztikus utazásra!

Tóth Flóra (11. A)


NEMZETKÖZI KENGURU MATEMATIKA VERSENY — 2003

André Deledicq úr 1991-ben Franciaországban megszervezte az első Kenguru versenyt, amelyen már első alkalommal 300 ezer diák vett részt. Az ő szervező munkája eredménye-képpen 1993-ban a Francia Matematikai Társulat és a Francia Tudomanyos Akadémia összehívott egy nemzetközi konferenciát, melynek témája a verseny bővítése, európaivá tétele volt. Ezen az alakuló konferencián hazánkat dr. Pelikán József, a magyar olimpiai csapat vezetője képviselte. Ezen a konferencián megalakult az UNESCO által is támogatott Kangourou Sans Frontières (Kenguru Határok Nélkül) alapítvány mely azóta is a verseny szervezője. A konferencia eredményeképpen 1994-ben sor kerülhetett az első magyaror-szági versenyre is, a Bolyai János Matematikai Társulat szervezésében. A kezdeti nehézsé-gek miatt 1995-ben nálunk elmaradt a verseny. Ekkor vállalta el dr. Pinter Ferenc a Zalai Matematikai Tehetségekért Alapítvány nevében, hogy a következő évtől megszervezi a magyarországi fordulót. 1996 óta így minden évben a magyar diákok is részesei lehettek a matematika európai ünnepének. Igen, ennek a 75 perces varázslatnak, amikor 2003-ban egy szép márciusi napon egyszerre 33 ország több mint hárommillió (!) diákja egyidőben, saját anyanyelvén, de ugyanazokon a problémákon töri a fejét. Egy olyan út ez, ami Eu-rópába vezet.

A Kenguru verseny magyarországi szervezője a Zalai Matematikai Tehetségekért Ala-pítvány. A főszervezői feladatokat dr. Pintér Ferenc, az alapítvány kuratóriumának titkára látja el. Ő irányítja a kis létszámú, de annál lelkesebb szervező csapat munkáját. A feladat-sorok fordítása, szerkesztése, a végleges feladatsorok összeállítása, valamint a lektorokkal való egyeztetés Erdős Gábor feladata. A külföldi utazásokkal, nyári táborral, nemzetközi kapcsolatokkal kapcsolatos teendőket Lábodi Gyöngyi és Zsovár Anita látja el. Az alapít-vány honlapját (www.zalamat.hu), ahol megtalálható az alapítvánnyal és a Kenguru ver-sennyel kapcsolatos minden információ, Erdősné Németh Ágnes készítette és gondozza. Az alapítvány egyetlen admmisztratív alkalmazottja, Bor Tímea telefonon és e-mail-ben is bármikor szívesen válaszol a felmerülő kérdésekre, és elvégzi az adminisztrációt és az adatfeldolgozást.

A verseny egyik nagy értéke a feladatok sokszínűsége. Nyaranta 33 ország matematiku-sai saját országuk matematikai ízlésének megfelelő feladatjavaslatokat küld el a párizsi központba. Minden év novemberében sor kerül aztán egy feladategyeztető konferenciára, ahol 4 napi munkával a résztvevő országok képviselői összeállítják az abban a tanévben sorra kerülő verseny feladatsorait, öt korosztály részére. Ezután a feladatsorokat a nemzeti szervezők lefordítják, és az egyes feladatsorok 30 feladatából legfeljebb ötöt megváltoz-tathat, összeállítva ezzel saját országuk feladatsorait. Közben meghirdetjük a versenyt, összegyűjtjük a nevezéseket, a kész feladatsorokat és a névre szóló kódlapokat némi kis ajándék kíséretében eljuttatjuk az iskolákhoz. A diákok saját iskolájukban birkózhatnak meg a feladatokkal. A kitöltött kódlapokat számítógépek segítségével kiértékeljük, így kialakul a verseny végeredménye. Ezután kerülhet sor az eredményhirdetésre, ahol minden kategória legjobb tanulóit és a legjobbak felkészítő tanárait díjazzuk. Jut azonban könyv-jutalom és emléklap azoknak is, akik nem jutottak be az ország legjobbjai közé, de iskolá-jukban a legjobbak között voltak. Hiszen ezen a versenyen igazán érvényes a Coubertin-i gondolat: Nem a győzelem, hanem a részvétel a fontos. A győztesek nyáron cserekapcsola-

taink révén külföldi utazásokon vehetnek részt, és sokan jutottak el jutalomból a Balaton mellé is, a balatonberényi Országos Matematikai Tréningre. Szintén nyáron kerül sor a Kenguru Találkozóra is Budapesten és a Balaton mellett, ahol azokból az országokból érkező diákokat látunk vendégül, ahová a mi győzteseink utazhatnak. És megint itt a nyár, tehát megint gondolkodhatunk, mik legyenek a magyar feladatjavaslatok a következő évre. És az egész kezdődik elölről...

Az idei verseny eredményhirdetésére az ELTE impozáns, új épületében került sor. Az ünnepélyen több mint háromszázan kaptak értékes jutalmakat, köztük 9 nagykanizsai, 4 zalaegerszegi és egy keszthelyi diák is. Az 5. osztályosok között a keszthelyi Egry József Általános Iskola tanulója, Fonyó Dávid 2. helyen végzett, míg a nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnáziumból a 9. osztályos Németh Zsolt és a 11. osztályos Hegyháti Máté harma-dik helyezést értek el. A díjkiosztó ünnepségen díjazták a legeredményesebb felkészítő tanárokat is, így díjat kapott Zalából dr. Puposné Szálteleki Éva, Erdős Gábor és Martonné Németh Mária.

Erdős Gábor

Jótékonysági hangverseny az új rendezvénytermünkben

BETTY MEMORIAL

Az igazi civil kezdeményezések mindig célhoz érnek. Erre kiváló példa az immár 7. éve működő Betty Memorial Alapítvány működése és az általuk szervezett angol nyelvi verseny nagykanizsai középiskolás tanulók számára.

Az idei versenynek is helyet a Batthyány Gimnázium adott, a szervező munkát az ala-pítvány civil kurátorai végezték: Molnár Ferenc, Molnárné Gulyás Enikő, Gulyás Ferenc és Wittmann Károly.

A háromfordulós versenyen 85 diák indult, a szóbeli döntőre tizenöten jutottak el. Két kategóriában hirdettek végeredményt: A normál tanterv szerintieknél 1. Pölöskei Péter (Batthyány, 9. A), a speciális tanterv szerint haladóknál 1. Sztréza Szandra (Batthyány, 10. C). Mindkettőjük jutalma egy-egy londoni út!

A versenyt záró értékelésen méltó módon megemlékeztek Muszel Józsefné (1903—1996) Betty néniről, aki angol nyelvtanárként sokak segítője volt a múltban. El-hangzott néhány jó tanács is: „Ahány nyelvet beszélsz, annyi embert érsz!" (IV. Károly). Amikor annak idején Bábel tornya összedőlt, 72 nyelvet beszéltek; ma körülbelül 6 ezret. De van, akár hazánkfia is, aki 16 nyelvet beszélő tolmács: Lomb Kató. S az idegen nyelv tudása mellett sem szabad elfelejteni: „Idegen nyelveket tanulni szép, a hazait pedig a lehetségig mívelni kötelesség!" (Kölcsey Ferenc).

Kívánunk sok hasonló, értelmes civil kezdeményezést Nagykanizsának!

BLG

Véletlen találkozás Erdélyországban:

a 10. G, illetve a magyar munkaközösség kirándulásán


A SULIÚJSÁG FŐSZERKESZTŐJÉNEK VISSZATEKINTÉSE

Elmúlt egy év. Nekem már szám szerint a hetedik, ami, ugye, még egy házasságban is veszélyes, nemhogy egy iskolában. Persze az emberen ilyenkor (közelítve a vége felé) oly annyira erőt vesz a nosztalgia, hogy már csak a szépre emlékezik.

Szóval, mintegy összefoglalásként szeretném felsorolni mindazt a sok jó dolgot, ami ezen iskola falai között történt velem (és feltehetőleg mindenki mással) ez alatt az egy év alatt.

Kellemesen botránymentes évünk volt, a pesszimista várakozások ellenére egyszer sem mentünk haza nyolckor, nem tört kéz, láb, üveg és mécses sem, ami a mostani trendet figyelembe véve kiemelten jó érzés.

Zárójelben megjegyezném, hogy iskolánkban nem csak techno-zenét kedvelők járnak, és jó lenne, ha nem kizárólag a Kék szalag bálon tennének azon „kevesek" (a „tanuló-ifjúságnak" körülbelül fele) kedvére.

Az ünnepélyek, a körülményekhez képest ünnepélyes hangulatban, minden gond nélkül (a megszokott egy-két ájulást leszámítva) lezajlottak, akik szerepeltek szépen és jól tették, akik végighallgatták, ők is. Egyértelmű jele az öregdiákká válás kezdetének, hogy már az ünnepélyeket is élvezem, és nem is nevetgélem végig, akkor sem, ha erre a kamera mögött gyönyörűen lehetőségem nyílna.

Hogy a szívemnek legkedvesebb témáról is szóljak pár szót, a diákok szórakoztatásának nemes és kimerítő céljánál fogva három iskolaújság jelent meg ez évben. El kell, hogy mondjam, hogy egyre kevesebben vagyunk, akik foglalkozunk vele, és a két szerkesztőn (Czimmermann Éván és Horváth Fannin) kívül csak én tudom, hogy min megy keresztül az a pár rosszul (vagy egyáltalán nem) begépelt cikk, illetve min megyünk keresztül mi, amíg a kész újság az olvasók kezébe kerül (de azért reméljük minenkinek jó, hogy van). Köszönettel tartozunk az iskola diákönkormányzatának, mert ők tették lehetővé, hogy (ha csak egyszer is) nyomdában készüljön az iskolaújság.

Az újság harmadik száma különszám volt, amit az iskolában elindult segítőprogram kortárs segítői, illetve a kérdező tanulók írtak, ami egyfelől jó, de voltak hátulütői (például a pár vicces kérdés megválaszolása).

Ebben az iskolaévben tizenhárom batthyánys tanuló és két tanár eljutott a franciaországi Le Mans-ban egy középiskolai művészeti fesztiválra, ami felejthetetlenül jó volt, és amit nem lehet elégszer megköszönni az iskolának, a kapcsolattartó tanárnőnek, egymásnak és mindenkinek, aki hozzájárult.

Ha már a nevezetes dolgokból kifogytam, hadd írjak egy kicsit a szürkének legkevésbé sem mondható hétköznapi életről. Tudom, hogy vannak problémák az öltözködéssel, a hiányzásokkal, a „nem batthyányshoz méltó viselkedéssel" (amiről csak találgathatunk, hogy hol kezdődik). De amíg szeretünk ebbe az iskolába járni, jól tudjuk érezni magunkat, nincsenek különösebb tanulási problémák („a vegyes középiskolák országos rangsorában, az elmúlt öt év felvételi mutatóit tekintve... stb."), figyelembe véve a korunkat, most kell „kibulizni" magunkat; örüljünk a fiatalságunknak és annak, hogy egy ilyen nagymúltú intézmény tanulói lehetünk, még akkor is, ha ez néha kicsit túl komolyan hangzik.

Tóth Flóra (11. A)


„HOL VAGYTOK TI, RÉGI JÁTSZÓTÁRSAK?!"

— volt batthyánys, landleros, irányis irodalmi színpadosok találkozója —

Egy nosztalgiázó öregdiák-találkozón túlmutatott a Batthyány Lajos Gimnázium új próbálkozása, amellyel az iskola találkozóra hívta az elmúlt évtizedek legendás irodalmi színpadi közösségeit. Időpont: 2003. április 26., szombat 14 órától hajnalig, helyszín a Batthyány rendezvényterme és menzája. Az esemény a Város Napjának is színfoltja volt, és jól illeszkedett a Batthyány azon hagyományos rendezvényeinek sorába, melyekkel múltbanézőn és jövőbetekintőn ragadják meg az ünnepi alkalmakat. Gondoljunk például a kerek évfordulókra, az Antigoné-felújításra vagy akár a Tablók Könyvére.

1949-től a számvetés szerint a „legendás" irodalmi színpadokhoz körülbelül 21 nagy előadás, 7 gimnazista generáció és 300 diák tartozik, a nevelő-rendező tanáregyéniségek elsősorban Harkány László és Lehota János voltak. A szervezők hívták és várták a külön-böző generációk tagjait: többek között az 1955-ös Pál utcai fiúk, az 1962-es Kisunokám, az 1963-as Fiúk, lányok, kutyák, az 1965-ös Antigoné, az 1966-os Fanni hagyományai, az 1969-es Karnyóné, az 1971-es Elektra előadás szereplőit. A Harkány László tanár úr vezette időszak után a régi hangulatot folytatva Lehota János vette át a színpad irányítá-sát. Sikeres előadások sora fémjelzi ezt a korszakot is: Dorottya (1974), A kis herceg (1975), Rokonok (1976), Hazudós (1978), Pacsirta (1979), Evangélium (1982). 1998-ban a felújított Antigoné-előadással ünnepelt a színpad. A régi színjátszók, színpadosok közül sok tehetséges fiatalember nevét említhetnénk fel: Majczen Mária, Balázsovits Lajos, Ördög Csilla, Ádám Vera, Zala Márk, Duró Győző, Marton Györgyi, Molnár László, Szabó Zsolt, Herpai Rita, Szoliva Gábor...

El kell ismerni, hogy iskolánk irodalmi színpadai nemcsak a gimnazisták szűkebb kö-rében hatottak, de a városban és a táj- és egyéb előadások révén a környéken is számon-tartották őket, sok helikoni, csurgói és egyéb országos diákszínjátszó fesztiválon elért si-kert leheine felsorolni, de volt csapat nemzetközí fesztiválon, Kovásznán, sőt Görögor-szágban is. Az 1970-es évek végén kiemelt arany minősítésű színpad voltunk.

Az irodalmi színpad régen szinte színházat pótolt, ugyanakkor ízlést és színvonalat mutatott fel: a nevelés sokoldalú lehetőségét hordozta magában. A darabválasztás mindig igényes volt: a magyar és a világirodalom klasszikusait hozták közel a diákokhoz. Az előadások a színpadvezető és a diákok közös alkotómunkája által születtek. Nem szakkör volt ez, hanem szellemi és lelki közösség, ahol életre szóló, életutat meghatározó kapcso-latok születtek! Ezért is izgalmas volt a találkozás.

A diákszínjátszás ebben a „hőskorszakban" országos mozgalom volt: jelentős szín-vonalat képviselt az amatőr színjátszás, még a profi színházakra is hatott. Ma más időket élünk, bár Kanizsán vannak újra öntevékeny próbálkozások. A hagyományokat nem lehet, nem is szabad elhamvasztani. Nem könnyű ma a kultúrát széles körben alaposan művelni és műveltetni. De talán ma is vannak olyan emberek közöttünk, akik vállalják az értékmentés, értékteremtés nem közvetlen hasznot hozó, de szép feladatát és fele-lősségét!

A mindenkori közös munka, az irodalmi színpados kisközösség jól összekovácsolta ezeket a csapatokat! Vannak örök emberi helyzetek és bennük örök emberi válaszok, mert vannak örök emberi értékek, amelyeket a mai és mindenkori fiatalok is képesek

megragadni. Az Antigonéból idézek: „Mert az ember csodálatos, tud gyűlölni, de még inkább szeretni is, s a bölcs belátás többet ér minden más adománynál!"

Egy ilyen bölcsülő találkozóra hívtuk a régi színpadosokat kicsit nosztalgiázni, újrata-lálkozni és beszélgetni.

Jól sikerült! Köszönjük!

Balogh László

szervező

Balázsovits Lajos figyel


Hazudós —1978

ÚTRAVALÓ GONDOLATOK MESTEREIMTŐL

— AMIKRŐL MÉG MINDIG ÉRDEMES BESZÉLGETNI

Az a festő, aki fest.

A művészetben nem lehet lopni.

Csak magadat másold. Másolatot másolni butaság.

Egy műben minél több a szellemi, annál értékesebb.

Gondolat nélkül nincs mű.

Akkor vagy a legkisebb, mikor a legnagyobbnak érzed magad.

A gondolat is szűlhet látványt, nemcsak a látvány gondolatot.

Tanulmányozni a természetet öröm, műben újrateremteni szenvedés.

A művész, mikor alkot, olyan, mint az Isten.

A mű címe segítség annak, aki nem érti a művet.

A mű akkor kész, mikor úgy érzed, hogy már csak rontanál rajta.

A képet nem kell mindig befejezni, fejezze be az ,aki nézi.

Tanulj meg rajzolni, aztán felejts el mindent — úgysem fog sikerülni.

A művész a fejével fest, nem a kezével.

Elkezdeni könnyű — befejezni nehéz.

Az üres lap a legizgatóbb — még minden lehetséges.

Az elején minden lényeges dolog eldől.

Nem mindig az segít, aki dicsér.

Ha a látványnál nem tudsz szebbet festeni, akkor fesd le azt.

Minden jó a képen, csak a lényeg hiányzik.

Az a baj, hogy ez csak BLAK — az A betű hiányzik belőle (ABLAK).

Amikor a kép önálló életet kezd élni — akkor születik a mű.

A látvány csak élménynek kell.

Ne dobj el semmit, mert lehet, hogy később megbánod.

Ha valami elkészült, akkor csinálj rendet magad körül.

Mindent nem lehet egy képben elmondani.

A jó gondolat megdolgoztat.

Ha tehetséges vagy — dolgoznod kell!

Az ihlet egy olyan állapot, amelyet a munka idéz elő.

Aki az ihletre vár, az saját magát csapja be.

A kezdet és a vég között sok a munka.

A mű akkor jó, ha azonnal megérint, és akkor is foglalkoztat, ha már nincs előtted.

Az nem baj, ha az igazság néha fáj.

A művészetben csak a mesterséget lehet megtanulni — de enélkül nincs művészet.

Ha a világban nem találsz témát, keress a fejedben.

Önkontroll nélkül eltévedsz — magadhoz legyél a legszigorúbb.

Az emlékek nem hazudnak — ha igen, akkor is javadra válik.

A rosszból is lehet tanulni.

Az értéket keresni kell.

Rajzban is lehet fecsegni.

A kevés is lehet sok.


Az igazi művészet a kihagyás művészete.

Minden nap rajzolj valamit. (Napló)

A rajztudás azért nagy kincs, mert közlési forma.

Aki a politikát is művészetnek tartja, az csak politikus lehet.

Haraszti László

Elhangzott Haraszti László festőművész, iskolánk volt tanára „Rajzok és festmények diákéveimből — 1954—1967" című kiállításának megnyitóján.


IMA AZ EMBERISÉGÉRT

mi — emberek — bűnösök

mennyei örökösök

tolvaj — gonosz — rossz — gyilkos

kertjében jót eltapos

lelkében nő a sok gaz

szenved — ki netán igaz

mert a többi bántja őt

Te hallgatod könyörgőt

nyújtod neki kezedet

alázattal nevedet

tiszta szívvel mondja ki

helyet készítesz neki

Országodban — hol boldog

nincsen Ott földi dolog

bűneinket letesszük

lábad elé helyezzük

nekünk mindent megbocsátsz

Te lelkünkbe belelátsz

ezért jöhetne pokol

Te mégis irgalmazol

mi hűek leszünk Hozzád

jutalmunk — Égi Ország

nem hagyunk el — soha nem

Te maradj velünk — Amen.

Pusztai Beáta (9. A)


A SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETŐSÉGE

Elnök: Targuba János

Tagok: Bolfné dr. Kovács Ibolya

Szabó József

A „BATTHYÁNY KÖZÉPISKOLÁÉRT"

ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA

Elnök: Mayer Ferenc

Tagok: Balogh László Dr. Polay József

Béres Bálintné Reményi István

Bicsák Miklós Simon József

Jármai Gábor Szabó Imre †

A leköszönő SZM-elnök beszédet mond

KÖSZÖNETÜNKET FEJEZZÜK KI

mindazoknak, akik a „Batthyány Középiskoláért" Alapítványt, a Batthyány Lajos Gim-názium és Egészségügyi Szakközépiskolát anyagilag is támogatták:

Alapítványi támogatók

Kisjós István, Domodent Bt., „Öt Gy" Bt., Kurucz István, Baumgartner Bencze Ügyvédi Iroda, Dedox 555 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Kanizsabor Kft., Balla János, Mércz Szőrme és Bőripari Bt., Pásztori Jánosné, Szolg 2000 Általános Szolgáltató Rt., Rio 95 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Imperator—56 Szerencsejáték Kft., Ynet Kft., Color Speciál Kft., Marton István, Graf-Humán Kft., Drávecz István, dr. Zsirai Zsolt, Dr. Gőgös és Társa Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Bt., Jónás Gábor, Magyarné Kozma Zita, Drosolv—2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Draskovics Kft., Bethesda 2000 Bt., Gerencsér Tibor, dr. Nagyné Král Györgyi, Mera Kft., Kanizsa Trend Kft., Alkotmány Mgtsz, Medicura Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Heliosz-N Bt., Tompa Ingatlanügynökség, Gyn Den Bt., Elteco Kft., Sponzor Tours, Kanizsa Kft., Belvárosi Patika Bt., Ferenczi Zoltánné, Szirtes Balázs, World 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Az iskola támogatói

Dr. Hegedűs Ferenc, Technoszer, Dolmányos József, Tridens '96 Kft., Honi Kft., Drill -Trans Rt., Ambrus Szilveszter, Kanizsa Kárpit Kft., Budafesték Kft., Vörös Miklós vállal-kozó, Westel Mobil Rt., Bonbonetti Rt., Zalaerdő Rt., Gyümölcskert Rt., Miklósfai Mező-gazdasági Rt., Kanizsa Trend Kft., Zalakerámia Rt., Allianz Hungária Biztosító Rt., Babel Kft. '95, Kanizsa Clean Kft., Keleti Gyógyszertár Bt., Zalai Vákuumtechnikai Gépgyár Rt., Inter Kft., Siromaplast Kft., Szolg 2000 Kft., GázGép Kft., IrodaPlusz Kft., Belvárosi Patika Bt., Kanizsai Nyomda Kft., Épkémény Kft., Mélyszivattyú Kft., Interol Kft., Alkot-mány Mgtsz, Eur Kft., Dedox 555 Kft., Dél-zalai Áruház Rt., Zala Bútor Rt., Rotary Fú-rási Rt., Dél-zalai Vízmű Rt., Ryno Kft., Bicsák Kft., PrinTec BB Kft., Szám 2000 Kft., Primer 2000 Kft., RACO Hungária, World 2000 Kft., Kanizsa Tel Kft., Kanizsa Sprint Kft., Auto-Kanizsa Kft., Horváth Könyvelőiroda Kft., KÖGÁZ Kft., OWI Zala Bt., Kereskedelmi és Hitelbank Rt., Nyugat Kereskedelmi Kft., Ventacid Hungária Kft., Ambrus Szilveszter, MOL Hotels Szálloda és Turisztikai Rt., GE Hungary Rt. Tungsram Lighting, Zala Volán Rt., BJ Rotary Olajipari Szolgáltató Kft.


MOZAIK FEKETE-FEHÉRBEN

Jól sikerült az alapítványi bálunk

Immár tizedszer báloztunk

Kiváló csapataink


A palotást táncolók


A keringő is jól megy


A 12. C többszörös bajnok focicsapataSzalagavató — 2003
12. A


12. B


12. C12. D


12. E


12. F12. G