A NAGYKANIZSAI

BATTHYÁNY LAJOS GIMNÁZIUM

ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA

ÉVKÖNYVE

A 2004—2005-ÖS TANÉVRÕL


Szerkesztette:

Balogh László

Fotók:

Kepe Tiborné Magyar Klára

Szakony Attila

BLG-rajzszakkör

Balogh László

Borítóterv:

Györek László

Kiadja:

Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola

igazgatósága

Felelõs kiadó:

Dénes Sándor igazgató

A szerkesztés lezárult:

2005. július 18-án

Megjelent 1000 példányban

Nyomdai munkálatok:

Kanizsai Nyomda, Nagykanizsa

Felelõs vezetõ: Brenner Árpád


TARTALOMJEGYZÉK

Bevezetõ 5

Tanulmányi statisztika 8

Akikre büszkék vagyunk 11

Kitûnõ tanulmányi eredményt elért tanulók 12

Jeles tanulmányi eredményt elért tanulók 15

Országos jelentõségû versenyeredmények 19

Legfontosabb regionális, megyei szintû versenyeredmények 22

Akik a kultúra és a sport területén a legtöbbet tették 26

Végzõs tanulóink dicsõségtablója 32

A tanári kar . 37

Ügyviteli dolgozók 39

Technikai dolgozók 39

Az iskola tanulói 40

Szalagavatói beszéd 52

A szülõi munkaközösség elnökének köszöntõje 53

Ballagási búcsúbeszéd 54

Kedves ballagó diáktársaim, barátaink! 55

Emléktábla-avatási beszéd 56

Zemplén Gyõzõ emlékezete 58

Kalandozó batthyánysok Angliában 60

Nagykanizsa—Puchheim 61

Ismét Puchheimben jártunk 61

Kedves Vendégeink, kedves Batthyánysok! 63

A Föld Napja a Batthyányban — 2005 64

25 órás focikupa a Batthyányban 65

József Attila-ünnep a Batthyányban 66

Tüskés Tibor: A legendák Attilája 68

A tudás vagy fogyasztás hatalma érvényesül? 70

Lehota János: Színházzá változtatott valóság 72

Alapítványi bál a „Batthyány"-ért — tizenkettedszer 78

A szülõi munkaközösség vezetõsége 79

A „Batthyány Középiskoláért" Alapítvány kuratóriuma 79

Köszönetünket fejezzük ki 80

Fényképek osztályainkról (színes melléklet) 81


Szalagot avattunk

Szalagot avattunk


BEVEZETÕ

A nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola évköny-vének szerkesztõje, szerzõi és a magam nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót. Azzal a reménnyel ajánlom figyelmébe kiadványunkat, hogy a benne fellelhetõ adatok, írások és képek erõsítik iskolánk tanárai, dolgozói, tanulói és szüleik, valamint a volt diákjaink kötõdését az Alma Materhez. Bízom abban, hogy mindazok, akik kezükbe veszik évkönyvünket, hiteles képet kapnak az elmúlt tanév eseményeirõl és eredményeirõl.

A 2004—2005-ös tanév sok tekintetben emlékezetes állomása volt iskolánk történetének. Mayer Ferenc igazgató úr 36 év lelkiismeretes és eredményes tanári és igazgatói pályája végén nyugdíjba vonult. Ezúton is köszönöm az iskoláért végzett áldozatos és kiváló mun-káját. Az intézmény közössége nevében kívánok kiegyensúlyozott, tartalmas, boldog nyug-díjas éveket jó egészségben.

Az új vezetés célja, hogy iskolánkat változatlanul a város és a régió meghatározó nevelési, oktatási intézményeként az ország legjobb középiskolái között tartsák számon. Célunk, hogy alkotó, nyugodt légkörben versenyképes tudást adó, hagyományait ápoló, tehetség-gondozó, megbízható nyelvtudást és informatikai ismereteket nyújtó, esélyteremtõ iskola mûködjön a patinás épület falai között.

A 2004—2005-ös tanévrõl elmondhatjuk, hogy eredményekben gazdag, eseménydús, a kétszintû érettségi szellemétõl áthatott esztendõ volt. A tanulmányi eredmények összesítése azt jelzi, hogy az iskola a várakozásnak megfelelõen jó színvonalon és eredményesen telje-sítette alapvetõ feladatát.

A 4,33-as iskolai átlag, a 153 kitûnõ és 216 jeles rendû tanuló, a 364 tantárgyi dicséret a nevelõtestület és a diákok munkáját dicséri. Tanítványaink 420 középfokú és 31 felsõfokú állami nyelvvizsgával büszkélkedhetnek. Ilyen magas még nem volt a sikeres nyelvvizsgák száma, melynek oka többek között, hogy ebben az évben még kiváltja a nyelvvizsga az érettségit. Az év végi eredményekkel jól szinkronban vannak a kétszintû érettségi ered-ményei. Az érettségi vizsgaelnökök végzõseink felkészültségérõl, a vizsga szervezettségérõl elismerõen szóltak. A 8 érettségizõ osztályban kiváló eredmények születtek, a 214 vizsgázó közül 64 tanuló kitûnõre teljesített, az osztályok átlaga 4,50. Sikeres OKJ-s vizsgát egy nap-pali és két levelezõs osztályunk tett jó eredménnyel. A részletes tanulmányi eredményeket az évkönyv tartalmazza.

A Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola az idei tanévben is nagy gondot fordított a tehetséggondozás szervezettségére és eredményességére. A tehet-séggondozási munka színterének bõvítését jelzi, hogy tanítványaink szinte minden tan-tárgyból kiválóan teljesítettek az országos versenyek döntõiben. Az OKTV döntõjében német nyelvbõl, fizikából, történelembõl, matematikából, földrajzból és mozgókép- és médiaismeretbõl szerepeltek sikeresen tanulóink. Egyéb országos versenyek döntõjében (Arany Dániel Matematika Verseny, Kenguru Matematika Verseny, Szép Magyar Beszéd (Kazinczy) Verseny, Lóczy Lajos Földrajz Verseny, Less Nándor Földrajz Verseny, Országos Történelem Tantárgyi Verseny, Bókay Árpád Biológia Verseny, Irinyi János és Curie Kémia Verseny, Országos Logo Verseny, Ábel Jenõ Latin Verseny, Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Egészségnevelési Versenye) is eredményesen szerepeltek diákjaink.


Természetesen büszkék vagyunk tanulóink sporteredményeire is: különösen úszás, sakk, tenisz, nõi kard, lábtoll sportágakban értek el figyelemre méltó eredményt diákjaink.

Iskolánk pedagógiai és minõségirányítási programjának megfelelõen a tanulmányi munka mellett nagy figyelmet fordítunk a tanórán kívüli tevékenységekre, az iskolai hagyományok ápolására. Hagyományos és újszerû események színesítették a tanévet. Nevezetesen meg-rendeztük a XVII. „Batthyány—Tungsram" Kupa Nemzetközi Ifjúsági Sakk Egyéni és Csapatversenyt, a X. Zemplén Gyõzõ Fizikaversenyt, Matematika Tanárok Konferenciáját, Kenguru Matematika Versenyt, Kaán Károly Természetvédelmi Versenyt, 25 órás focit, XII. Alapítványi bált, Karácsonyi mûsort, 24 órát töltöttünk József Attilával. Az idei évben elõször az 5. és 6. osztályos tanulóink 4 napot töltöttek el „erdei iskolában". Október 23-án a városi ünnepség mûsorát iskolánk tanulói adták. A Lehota János tanár úr által rendezett mûsor jelentõs közönségsikert aratott. A tanévet a bensõséges hangulatú „Te Deum"-mal zártuk.

Az iskola Virág Benedek Ifjúsági Vegyes és Nõi Kara nagysikerû hangversenyt adott az „Éneklõ Magyarország" minõsítõ koncerten. A Vegyes Kar „Fesztiválkórus", a Nõi Kar ezüst minõsítést kapott. Nagy örömünkre elkészült a kórus saját CD-je, melyen reneszánsz, barokk, romantikus és XX. századi zenemûvek szólalnak meg.

Az iskola a tanév során több alkalommal is lehetõséget teremtett tanulóinak, hogy külföldi tanulmányutakon gyarapíthassák idegennyelvi tudásukat. Járt diákcsoportunk Puchheim-ben, Londonban, Marienbergben, Litvániában és Varazsdon. Vendégünk volt egy puchheimi diákcsoport.

Gratulálunk dr. Pintér Ferenc kollégának, aki a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült. A tanév végén iskolánk négy nagy tudású és tekintélyû tanéregyé-nisége vonult nyugdíjba: Béres Bálintné, Csekey Monika, Lehota János és dr. Straub Bol-dizsár. Az iskola közössége nevében megköszönöm több évtizedes eredményes nevelõ _ oktató munkájukat. Kívánok mindannyiuknak nagyon boldog, tartalmas, szép nyugdíjas éveket jó egészségben. Ugyancsak nyugdíjba vonultak: Horváth Béláné, Pintér Dezsõné takarítók, Horváth János portás és Bódis Gyula fûtõ-karbantartó. Nekik is megköszönöm eredményes munkájukat és kívánok boldog nyugdíjas éveket jó erõben és egészségben.

Végezetül köszönetemet fejezem ki a tanári karnak, az adminisztratív és technikai dolgo-zóknak, tanulóinknak, a szülõknek, az iskola fenntartójának és mindazon intézménynek, gazdálkodó szervezetnek, vállalkozónak és magánszemélynek, akik áldozatos munkája és támogatása nélkül nem zárhattuk volna eredményesen a 2004—2005-ös tanévet.

Dénes Sándor igazgató


Ballagtunk

Ballagtunk


TANULMÁNYI STATISZTIKA

Létszámadatok

Beiratkozott: 1072 tanuló

Év közben kimaradt: 3 tanuló

Év közben jött: 4 tanuló

Év végi létszám: 1073 tanuló

Fiú Lány Összesen

8 osztályos gimnázium: 108 134 242

4 osztályos gimnázium: 236 480 716

Eü. szakközépiskola: 10 105 115

Összesen: 354 719 1073

Felnõttoktatás

Nappali: 13

Levelezõ: 37

Összesen: 50

(A következõ táblázatok a felnõttoktatás adatait nem tartalmazzák.)

Helybeli: 699

Kollégista: 23

Bejáró: 351

Magántanuló: 2

Mulasztás

Gimnázium Eü-i szakkö- Összesen

8 osztályos 4 osztályos zépiskola

Igazolt: 11 862 42 257 8 056 62 175

Igazolatlan: 239 1128 233 1 600

Átlag (óra/fõ): 50,0 60,6 72,1 59,4

Nem mulasztott: 9 13 1 23

1—30 órát mulasztott: 125 167 29 321

31—60 órát mulasztott: 84 194 21 299

61—120 órát mulasztott: 62 207 44 313

120 óra felett mulasztott: 9 88 20 117


Tanulmányi eredmények

Bukott: 1 tantárgyból 5 tanuló, 2 tantárgyból 3 tanuló, több tantárgyból 2 tanuló.

G i m n á z i u m Eü-i szakkö- Iskolai

8 osztályos 4 osztályos Összesen zépiskola átlag

Magatartás: 4,65 4,55 4,58 4,34 4,55

Szorgalom: 4,54 4,37 4,42 3,83 4,36

Tantárgyi átlagok

Gimnázium Eü-i szakközépiskola Együtt

Magyar nyelv és irodalom 4,55 3,71 4,46

Történelem 4,36 3,31 4,25

Angol nyelv 4,53 3,70 4,48

Német nyelv 4,16 2,97 4,06

Latin nyelv 4,41 3,00 4,35

Francia nyelv 4,45 — 4,45

Matematika 4,06 2,79 3,93

Fizika 4,05 2,99 3,95

Biológia 4,07 3,17 3,94

Kémia 4,17 3,20 4,04

Földrajz 4,30 2,79 4,11

Informatika 4,60 3,74 4,51

Filozófia 4,48 — 4,48

Ének-zene 4,70 3,96 4,61

Rajz 4,89 4,60 4,87

Testnevelés 4,71 4,25 4,66

Szakmai tárgyak — 4,30 4,30

Átlag 4,43 3,55 4,33

Az osztályok tanulmányi sorrendje

Helyezés Osztály Átlag Helyezés Osztály Átlag

1. 5. A 4,82 8. 9. A 4,63

2. 6. A 4,81 9—10. 10. D 4,60

3. 12. B 4,79 10. G 4,60

4—5. 7. A 4,69 11. 8. A 4,52

11. C 4,69 12. 9. F 4,51 6. 12. F 4,68 13. 12. C 4,50

7. 9. D 4,64 14. 12. A 4,48


Helyezés Osztály Átlag Helyezés Osztály Átlag

15. 11. A 4,46 26. 11. F 4,16 16. 11. F 4,44 27. 10. A 4,13 17. 12. D 4,41 28—30. 11. H 4,09 18. 12. H 4,36 9. G 4,09

19. 10. H 4,35 11. G 4,09

20. 12. G 4,33 31. 12. E 4,06

21. 11. B 4,32 32. 10. B 3,98

22—23. 9. B 4,30 33. 11. E 3,79

9. C 4,30 34. 9. E 3,39

24—25. 11. D 4,28 35. 10. E 3,36

10. C 4,28

Az érettségi vizsga eredményei

Tantárgy 12. A 12. B 12. C 12. D 12. E 12. F 12. G 12. H

Magyar nyelv és irodalom 4,42 4,77 4,36 4,43 3,91 4,79 4,50 4,19

Történelem 4,71 4,88 4,50 4,52 3,73 4,69 4,50 4,56

Német nyelv 5,00 5,00 4,92 4,64 3,43 4,86 4,73 4,80

Angol nyelv 4,96 5,00 4,96 4,74 3,38 4,69 4,39 4,58

Francia nyelv 5,00

Matematika 4,36 4,54 4,21 4,78 3,09 4,76 3,83 4,31

Fizika 5,00 4,25 4,25 4,25 4,53 4,00 3,00

Kémia 4,75 5,00 5,00 5,00 4,50 5,00 4,00

Biológia 4,57 4,83 4,00 5,00 4,00 5,00 4,80 4,50

Földrajz 5,00 4,00 5,00 3,40 5,00 3,50

Ének-zene 4,00 5,00

Rajz és mûalkotások elemzése 5,00

Testnevelés 3,00

Informatika 3,00 5,00 4,25 4,00 5,00

Egészségügyi és szociális

alapismeretek 3,64

Osztályátlag 4,66 4,81 4,52 4,64 3,57 4,74 4,40 4,46

Gimnáziumi átlag: 4,60

Iskolai átlag: 4,50

Kitûnõ 11 13 8 6 0 12 4 10

Összesen: 64


AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

A kitûnõ tanulók száma: 153

A jeles rendû tanulók száma: 216

A tantárgyi dicséretek száma: 364

„C" típusú középfokú nyelvvizsgát tett tanulók száma: 420

„C" típusú felsõfokú nyelvvizsgát tett tanulók száma: 31

A vegyes középiskolák országos sorrendjében az 1999 és 2004 közötti adatok alapján átlagban (a felsõoktatásba felvettek száma a végzettek számához viszonyítva):

2. Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 79,62%.

A tanévben a végzõs tanulók közül

— emlékláncot kapott:

Fodor Bálint (12. A)

Szabó Dávid (12. A)

— emléklapot kapott:

Németh Eszter (12. A) Szántó Réka (12. D)

Hervai Vera (12. A) Bedõ Kata (12. D)

Kercsmarics Eszter (12. A) Pálfi Petra (12. D)

Cserti Róbert (12. A) Tóth Szilvia (12. E)

Dávid Szabolcs (12. A) Szabó Rita (12. E)

Balázs Adrienn (12. B) Bõcskei Barnabás (12. F)

Nagy Melinda (12. B) Parti Krisztina (12. F)

Nagy Fruzsina Hajnalka (12. B) Andor Balázs (12. F)

Fekete Lilla (12. B) Jakab Róbert ( 12. F)

Kiss Katalin (12. B) Füzi Anita (12. G)

Silló Dorottya (12. C) Vadász Csaba (12. H)

Molnár Ágnes (12. C) Erdõdi Éva (12. H)

Kovács Zsófia (12. C) Tóth Zsófia (12. H)

Ámon Judit (12. C) Willmann Ágnes (12. H)

Szlávik Szilvia (12. C)

Dr. Ádám Veronika professzorasszony által felajánlott díjat kapott:

Bergmann Hajnalka (11. H)

Tüskés Tibor író által felajánlott díjat kapott:

Henczi Eszter (12. H) és Leveli Katalin (12. B)

Dr. Háncs Gábor-emlékdíjat kapott:

Gregor Anita (12. D) és Csordás Máté (12. G)


KITÛNÕ TANULMÁNYI EREDMÉNYT ELÉRT TANULÓK

5. A osztály

Baráth Dóra Kiss Zsóka Rátfai Réka

Gerõly Júlia Kovács Gabriella Szabados Gyula

Horváth Lilla Magdics Dóra Szmodics Bálint Dávid

Jeszenõi Emese Muzslai Borbála Rebeka Tomasics Sára

Juhász Sára Németh Krisztina Vass Réka

Kisgyura Eszter Németh Renáta

6. A osztály

Aranyodi Anita Horváth Krisztina Orbán Emese

Bányai Nikoletta Iván Dóra Szarka Diána

Bujtás László Nagy Eszter Szita Judit

Czigány András Oláh Zsanett

7. A osztály

Balogh Júlia Dezsõ Virág Németh Fanni

Bárkovics Bonita Erdõsi Gilbert Simon Kíra

Benczik Judit Gayer Mátyás Szabados Márta

Bilicz Zsolt Gölles Fruzsina Rita Varga Zita

Csányi Gabriella Gyana Dániel Sándor

Dezsõ Dóra Horváth Heléna

8. A osztály

Budai Bianka Kupó Péter Péntek Orsolya

Kanyó Zsombor Lukács Dorottya Placskó Nikoletta

9. A osztály

Horváth Réka Németh Gabriella

Katz Marianna Zsemlye Nóra

9. B osztály

Árki Diána

9. C osztály

Balázs Júlia Kovács Krisztina Söveges Bianka

9. D osztály

B. Kiss Anna Gál Zsuzsanna Horváth Imola

Fábián Dóra Hohl Zsófia

9. F osztály

Erdõs Klára Osvald Zsófia

Iván Judit Szrsa Zsuzsanna


10. B osztály

Balogh Eszter Gyõrfy Éva

10. C osztály

Zsoldos Amanda

10. D osztály

Balázs Andrea Horváth Hajnalka Tóth Ágota Kinga

Dara Eszter Simán András

Dienes Zsanett Mária Solymár Dániel

10. F osztály

Hujber Regina Méhes Nikoletta Vezendi Leila

10. G osztály

Bencze Judit Orosházi Kata Tringer Zsófia

Horváth Renáta Szabadi Enikõ

Németh Nóra Székely Lili

10. H osztály

Pusztai Anita

11. A osztály

Baumgartner Péter Kolongya Dóra Pusztai Beáta

Bazsó Adrienn Németh Zsolt

Gyana Zsófia Pölöskei Péter

11. B osztály

Bücs Róbert Horváth Zsófia

11. C osztály

Horváth Gabriella Mikó Vera Szélig Emese

Kövesi Attila Németh Nóra

Lejer Barbara Pálfi Lilla Alíz

11. D osztály

Imre Balázs Lassu Péter Varga Balázs

11. E osztály

Ács Virág

11. F osztály

Flórián Lilla Õri Katalin

Molnár Erika Vass Andrea


11. H osztály

Bergmann Hajnalka Kancsal Kitti

12. A osztály

Cserti Róbert Kercsmarics Eszter Németh Eszter

Hervai Vera Matola Márk Szabó Dávid

12. B

Balázs Adrienn Leveli Katalin Szányi Gabriella

Fekete Lilla Lukács Eszter Tukszár Edit

Halász Anna Nagy Fruzsina Vörös Eszter

Kiss Katalin Nagy Melinda

12. C osztály

Molnár Ágnes Silló Dorottya

12. D osztály

Bedõ Kata Flumbort Laura Pálfi Petra

12. F osztály

Andor Balázs Gerencsér Erika Molnár Eszter Barbara

Bõcskei Barnabás Knausz Csaba József Parti Krisztina

Farkas Ferenc Leveli Kitti Ritecz Lilla

12. G osztály

Füzi Anita Tóber Edina

12. H

Berke Sabine Henczi Eszter Szántó Helga

Erdõdi Éva Hohl Anita Willmann Ágnes

Pillanatkép egy 55 éves érettségi találkozóról


JELES TANULMÁNYI EREDMÉNYT ELÉRT TANULÓK

5. A osztály

Ács Réka Erdõs Gergely Nagy Kristóf

Balogh Lõrinc Fekete Bálint Simon Richárd

Császár Bence Lukács István Richárd Szerdahelyi Tamás

6. A osztály

Balogh Péter Kálovics Edina Pusztai Gréta

Baráth Éva Kiss Nikolett Tislér Péter

Bilicz Dávid Leibinger Evelin Tóth Borbála

Czupi Áron Lukács József Virth Veronika

Csejtei Dóra Németh Adrienn

Hederics Fanni Pálvölgyi Máté

7. A osztály

Bodzai Gréta Gál Cintia Kobán Bálint

Császár András Györek Eszter Noémi

8. A osztály

Balázs Ivett Orbán András Vilcsek Virág

Jakabfi Barnabás Szabó Titanilla Wolf András

Kardos Tamás Szepe Klaudia

Kuhár Bálint Vigh Alexandra

9. A osztály

Bali Ágnes Bock Lilla Mándli Melinda

Balogh Zsófia Farkas Viktória Nagy Franciska

Baumgartner Nóra Gõgös Eszter Novák Zsófia

Bedõ Balázs Kiss Dénes Pusztai Péter

9. B osztály

Kordély Máté Mész Tímea Tarr László

Kovács Marianna Németh Csilla

9. C osztály

Pálfi Nikolett Papp Zssófia

9. D osztály

Dömötör Nikolett Lakner Csaba Puskár Máté

Gilitsch Annamária Leveli Krisztina Szabadics Roland

Herman Péter Molnár Zsófia Ildikó Takács Veronika

9. E osztály

Bogdán Marcell Mihálicz Ilona


9. F osztály

Balassa Júlia Kovács Henrietta Schindlberger Adrienn

Kele Tünde Médli Erika Újvári Balázs

Kovács Edina Porpáczy Adél

9. G osztály

Harangozó Petra Kiss Nóra Pölöskei András

Ifka Vivien Németh Richárd

10. A osztály

Ortner Martin Posztós Ágnes Vörös Andrea

Péntek Petra Somogyi Dániel

10. B osztály

Lakó Imre

10. C osztály

Deme Dóra Horváth Dorisz Tóth Andrea

Hidvégi Zsuzsanna Nincsics Szabina Vuk Dóra

10. D osztály

Bakonyi Veronika Anna Horváth Patrícia Páll Nóra

Bróz Katalin Kobra Zoltán Takács Eszter

Buni László Mánfai Gergõ Tótiván Ákos

Gór Ferenc Marton Zsuzsanna

10. E osztály

Baksa Lívia

10. F osztály

Anda Dóra Meiszter Veronika Tollár Gábor

Fábics Anita Szollár Zsófia Vámos Janka

10. G osztály

Holender Vivien Perge Flóra Vajda Csaba

Lakatos Zsófia Senkó Vivien

Novák Ferenc Tikos Fanni

10. H osztály

Fekete Anita Szalai Katalin

Sík Zsuzsanna Zalavári Réka

11. A osztály

Császár Krisztián Mátyás Evelin


11. B osztály

Balogh Éva Nemes Dóra Szendrõ Zsolt

Karó Katalin Orbán Zsolt Sznopek Alida

11. C osztály

Adorján Ákos Heller Zsófia Silló Dániel Balassa Mónika Hetyei Anikó Szentes Szimonetta

Balogh Veronika Kalmár András Toplek Zsanett

Biharvári Eszter Magdolna Ladányi Zsolt Ziegler Anett

Buzsáky Andrea Marosi Enikõ

11. D osztály

Hosszú Melinda Osváth Zsófia Sónicz Tamás Gergely

Kisgyura János Rodek Viktória Tóth Lívia

11. E osztály

Dobó Borbála Hajdú Nikoletta Kisjós Éva

11. F osztály

Boros Miklós Hermán Anita Zakó Péter

Hartai Alexandra Szécsi András

11. G osztály

Csepregi Enikõ Dömötörfy Borbála Tünde Kovács Fruzsina

11. H osztály

Zsoldi Kinga

12. A osztály

Bakonyi Zsófia Simon Viktória Zsiga Veronika

Dávid Szabolcs Vargovics Marina

12. B osztály

Boros Anett Ország András Varga Róbert

Nemes Júlia Takács Katalin Vezdén Irén Zsuzsanna

12. C osztály

Ámon Judit Kiss Viktória Sztréza Szandra

Domina Judit Kovács Zsófia Vajda Szabina

Horváth Ádám Szlávik Szilvia

Horváth Andrea Szmodics Judit


12. D osztály

Balogh Ákos Bence Takács Attila Vass Fruzsina

Gregor Anita Tölgyesi Szilárd

Kerpács Éva Varga Zoltán

12. E osztály

Kovács Judit Németh Katalin Tóth Szilvia

12. F osztály

György Zsuzsanna Ágnes Király Virginia Németh Eszter

Jakab Róbert Kovács Tamás Sali Nikolett

Kaj Mónika Lakatos Dóra Zajzon Gergõ

12. G osztály

Csordás Máté Makovics Eszter Tóth Helga

Kovács Ágnes Sajni Nóra

12. H osztály

Horváth Katalin Muzika Bernadett Tóth Zsófia

Kepe Andrea Nagy Katalin

Kuzma Barbara Tamás Eszter

„A boldogság nem (csak) a csúcsraérkezésben,

hanem a meredély megmászásában rejlik!"


ORSZÁGOS JELENTÕSÉGÛ VERSENYEREDMÉNYEK

Az Ordass Lajos Országos Retorikaversenyen:

I. díjas: Szabó Dávid (12. A) Tanára: dr. Hámori Zsoltné

II. díjas: Henczi Eszter (12. H) Tanára: Tislérné Tóth Zsuzsanna

Az „Édes Anyanyelvünk" Nyelvhasználati Verseny országos döntõjében dicséretesen szerepelt:

Szabó Dávid (12. A)

a jövõ évi döntõbe jutott:

Bazsó Adrienn (11. A) Tanáruk: dr. Hámori Zsoltné

A „Szép Magyar Beszéd" Verseny (Kazinczy-verseny) országos döntõjében dicséretesen szerepelt:

Szaniszló Gábor (11. C) Tanára: Baloghné Harkány Judit

A „Magyar Kultúra Napja — 2005" címû országos pályázaton dolgozatával dicsérõ oklevelet nyert:

Savanyú Bálint (12. A) Tanára: dr. Hámori Zsoltné

A „Hommage a József Attila" irodalmi és összmûvészeti országos pályázaton dicsérõ oklevélben részesült:

Pusztai Beáta (11. A) Tanára: dr. Hámori Zsoltné

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen történelembõl:

21. Németh Eszter (12. A) Tanára: Alexa Péter

Az Országos Történelem Tantárgyi Versenyen:

9. Tamás László (10. H) Tanára: Halász Judit

11. Tizedes Norbert (10. B) Tanára: Andl Melinda

23. Czupi Dániel (10. A) Tanára: Alexa Péter

A „Hadak Útján" Országos Középiskolai Hadtörténelmi Vetélkedõn:

8. helyezést ért el a BLG csapata:

Zborai Péter, Torma Rudolf,

Bakon Szabolcs, Varga Dávid,

Laczó Gábor (11. F) Tanáruk: Halász Judit

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen földrajzból:

8. Gregor Anita (12. D) Tanára: Alexa Péter

A Lóczy Lajos Országos Földrajzversenyen:

6. Herman Péter (9. D)

9. Söveges Bianka (9. C) Tanáruk: Alexa Péter


A Less Nándor Országos Földrajzversenyen:

2. Herman Péter (9. D)

4. Söveges Bianka (9. C) Tanáruk: Alexa Péter

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen matematikából:

17. Fodor Bálint (12. A) Tanára: Erdõs Gábor

A Nemzetközi Kenguru Matematikaversenyen a saját kategóriájában:

3. Molnár Regõ (9. A) Tanára: Bujtás Lászlóné

9. Németh Zsolt (11. A) Tanára: Erdõs Gábor és

dr. Pintér Ferenc

39. Pölöskei Péter (11. A) Tanára: Erdõs Gábor és

dr. Pintér Ferenc

Az Arany Dániel Matematikaversenyen:

II. dicséretet kapott

Burka Dávid (10. A) Tanára: dr. Pintér Ferenc

bejutott az országos döntõbe

Novák Zsófia (9. A) Tanára: Bujtás Lászlóné

A Gordiusz Matematikaversenyen az országos döntõbe jutott a saját kategóriájában:

Molnár Regõ (9. A) Tanára: Bujtás Lászlóné

8. Németh Zsolt (11. A) Tanára: Erdõs Gábor és

dr. Pintér Ferenc

13. Fodor Bálint (12. A) Tanára: Erdõs Gábor

A Nemzetközi Magyar Matematikaversenyen a saját kategóriájában:

III. díjas: Molnár Regõ (9. A) Tanára: Bujtás Lászlóné

Németh Zsolt (11. A) Tanára: Erdõs Gábor és

dr. Pintér Ferenc

dicséretet kapott

Fodor Bálint (12. A) Tanára: Erdõs Gábor

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen fizikából:

13. Fodor Bálint (12. A) Tanára: Dénes Sándor

19. Németh Zsolt (11. A) Tanára: Dénes Sándorné

Az Országos Logo Számítástechnikai Versenyen:

52. Erdõs Gergely (5. A) Tanára: Hermanné Tóth Erika

A Kárpát-medencei Magyar Középiskolák Informatikai Versenyén:

5. lett a BLG csapata:

Németh Zsolt (11. A) és

Császár Krisztián (11. A) Tanáruk: Herman József


Az Izsák Imre Gyula Komplex Természettudományi Versenyen:

7. Fodor Bálint (12. A)

10. Németh Zsolt (11. A)

Az Irinyi János Országos Kémiaversenyen:

22. Szalai Katalin (10. H) Tanára: Véghelyi Tünde és

Dénes Sándorné

A Curie Kémiai Emlékverseny országos döntõjében:

6. Szalai Katalin (10. H) Tanára: Véghelyi Tünde és

Dénes Sándorné

A Bókay Árpád Biológiaverseny országos döntõjében:

1. Virth Veronika (6. A)

11. Oláh Zsanett (6. A)

15. Vuk Petronella (6. A) Tanáruk: Takácsné Róka Katalin

A Balogh János Környezet- és Egészségvédelmi Verseny országos döntõjében:

VIII. helyezett lett a BLG csapata:

Budai Bianka, Gyertyánági Edit és

Iványi Diána (8. A) Tanáruk: Véghelyi Tünde

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen német nyelvbõl:

6. Silló Dorottya (12. C) Tanára: Béres Bálintné

Az Ábel Jenõ Országos Latin Verseny döntõjébe jutottak:

Bogár András (10. A)

Pusztai Beáta (11. A) másodfokú dicséretben részesült

Tanáruk: Kõmûves Rita

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntõjében mozgóképkultúra- és média-ismeretbõl:

8. Bazsó Adrienn (11. A) Tanára: Stamler Lajos

A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Országos Egészségnevelési Versenyének döntõjében:

1. helyezést ért el a BLG csapata:

Mándli Melinda, Gerlinger Júlia,

Csapi Nóra, Szüsz Szilvia (9. A)

dicséretesen szerepelt csapatunk:

Árvai Ibolya és Ignácz Ramóna (12 .G),

Lócsi Rita és Dezsõ Katalin (11. G) Felkészítõjük:

Belsõ Marita ifjúsági védõnõ


LEGFONTOSABB REGIONÁLIS, MEGYEI SZINTÛ VERSENYEREDMÉNYEK

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny II. fordulójába jutottak:

Angol nyelv:

Pölöskei Péter (11. A) Tanára: Szili Zsuzsanna

Pusztai Beáta (11. A) Tanára: Szili Zsuzsanna

Biológia I.:

Dobó Borbála (11. E) Tanára: Csörgicsné Balogh Edit és

Tulok József

Biológia II.:

Kerpács Éva (12. D) Tanára: Popellár Márta

Böcskei Barnabás (12. F) Tanára: Takácsné Róka Katalin

Balázs Adrienn (12. B) Tanára: Takácsné Róka Katalin és

Berecz Mónika

Fizika II.:

Fodor Bálint (12. A) Tanára: Dénes Sándor

Németh Zsolt (11. A) Tanára: Dénes Sándorné

Földrajz:

Pölöskei Péter (11. A) Tanára: Gaál Mercédesz

Pozsgai Emília (11. B) Tanára: Alexa Péter

Gregor Anita (12. D) Tanára: Alexa Péter

Informatika II.:

Németh Zsolt (11. A) Tanára: Herman József

Matematika II.:

Orbán Zsolt (11. B) Tanára: dr. Pintér Ferenc és

Erdõs Gábor

Fodor Bálint (12. A) Tanára: Erdõs Gábor

Andor Balázs (12. F) Tanára: Erdõs Gábor

Németh Zsolt (11. A) Tanára: dr. Pintér Ferenc és

Erdõs Gábor

Német nyelv II.:

Silló Dorottya (12. C) Tanára: Béres Bálintné

Szendrõ Zsolt (11. B) Tanára: Artner Katalin

Történelem:

Németh Eszter (12. A) Tanára: Alexa Péter

Dömötörfy Borbála (11. G) Tanára: Andl Melinda

Bergmann Hajnalka (11. H) Tanára: Alexa Péter

Baumgartner Péter (11. A) Tanára: Simon József

A „Szép Magyar Beszéd" Verseny megyei fordulójában a saját kategóriájában:

2. Szaniszló Gábor (11. C) Tanára: Baloghné Harkány Judit

3. Szabados Márta (7. A) Tanára: Kõmûves Rita


Az „Édes Anyanyelvünk" Nyelvhasználati Verseny megyei fordulójában:

1. Bazsó Adrienn (11. A) Tanára: dr. Hámori Zsoltné

3. Bergmann Hajnalka (11. H) Tanára: Kõmûves Rita

A Péterfi Tanulmányi Versenyen nyelvtanból:

1. Rátfai Réka (5. A) Tanára: Tislérné Tóth Zsuzsanna

Az „Olvass velünk!" országos versenyen:

32. a BLG 8. A osztályos csapata Tanára: dr. Hámori Zsoltné

A „Nagy Bagoly" Középiskolás Diákvetélkedõ megyei fordulójának gyõztese:

a BLG 11. B osztályos csapata:

Horváth Zsófia, Sznopek Alida, Nemes Dóra

Tanáruk: Tislérné Tóth Zsuzsanna

Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny megyei fordulójában:

1. Wolf Attila (8. A) Felkészítõje: Horváth Éva

A Ránki György Regionális Történelemverseny döntõjében:

6. Zalavári Réka (10. H) Tanára: Halász Judit

9. Koros Eszter (11. G) Tanára: Andl Melinda

A Megyei Középiskolai Történelemversenyen a saját kategóriájában:

1. Bakonyi Veronika (10. D) Tanára: Horváth Gábor

2. Lakó Imre (10. B) Tanára: Andl Melinda

1. Kancsal Kitti (11. H) Tanára: Alexa Péter

2. Pölöskei Péter (11. A) Tanára: Simon József

3. Kalmár András (11. C) Tanára: Halász Judit

A Középiskolai Történelem Tantárgyi Verseny megyei fordulójában:

1. Tizedes Norbert (10. B) Tanára: Andl Melinda

2. Tamás László (10. H) Tanára: Halász Judit

3. Czupi Dániel (10. A) Tanára: Alexa Péter

A Megyei Középiskolai Matematikaversenyen a saját kategóriájában:

1. Molnár Regõ (9. A) Tanára: Bujtás Lászlóné

1. Németh Zsolt (11. A) Tanára: Erdõs Gábor és

dr. Pintér Ferenc

1. Fodor Bálint (12. A) Tanára: Erdõs Gábor

3. Andor Balázs (12. F) Tanára: Erdõs Gábor

A Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei fordulójában a saját kategóriájában:

2. Bujtás László (6. A) Tanára: Zsovár Anita

A Gordiusz Matematikaverseny megyei fordulójában a saját kategóriájában:

2. Novák Zsófia (9. A) Tanára: Bujtás Lászlóné


1. Németh Zsolt (11. A) Tanára: Erdõs Gábor és

dr. Pintér Ferenc

3. Pölöskei Péter (11. A) Tanára: Erdõs Gábor és

dr. Pintér Ferenc

1. Fodor Bálint (12. A) Tanára: Erdõs Gábor

A Kalmár László Matematikaverseny megyei fordulójában:

2. Erdõs Gergely (5. A) Tanára: Véghelyi Kamilla

A Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok elõzõ tanévi pontversenyében dicsérete-sen szerepelt:

Hegyháti Máté, Fodor Bálint, Bock Lilla, Molnár Regõ, Novák Zsófia

A Zemplén Gyõzõ Fizikaversenyen:

4. Dávid Szabolcs (12. A) Tanára: Dénes Sándor

6. Németh Zsolt (11. A) Tanára: Dénes Sándorné

III. a BLG csapata

Az Irinyi János Kémiaverseny megyei fordulójában:

2. Szalai Katalin (10. H) Tanára: Véghelyi Tünde és

Dénes Sándorné

A Megyei Biológiaversenyen:

3. Sajni Gábor (10. F) Tanára: Martonné Pálfalvi Katalin

A Megyei Német Nyelvi Versenyen a saját kategóriájában:

1. Hohl Zsófia (9. D) Tanára: Dr. Straub Boldizsár

2. B.Kiss Anna (9. D) Tanára: Baloghné Harkány Judit

Az ECL német nyelvi verseny országos döntõjében:

2. Silló Dorottya (12. C) Tanára: Béres Bálintné

A „Chat-angoljunk!" Angolverseny regionális döntõjében:

2. A BLG csapata:

Bazsó Adrienn, Kolongya Dóra, Kovács Milán,

Pölöskei Péter, Naderi Máté, Pusztai Beáta (11. A)

Felkészítõ: Szili Zsuzsanna

A „Betty Memorial" Angol Nyelvi Versenyen a saját kategóriájában 1. helyezett lett és londoni utat nyert:

Naderi Máté (11 .A)

György Zsuzsanna (12. F) Tanáruk: Szili Zsuzsanna

Az ECL angol nyelvi verseny országos döntõjében:

8. Bali Ágnes (9. A) Tanára: Berecz Mónika


A Megyei Idegen Nyelvi Középiskolai „Ki mit tud?"-on:

Angol vers és próza kategóriában:

1. Bazsó Adrienn (11. A) Tanára: Szili Zsuzsanna

Angol jelenet:

1. BLG (11. A) Felkészítõ: Szili Zsuzsanna

Francia vers és próza:

Takács Dániel (12. A) Tanára: Fodorné Koller Zsuzsánna

Francia jelenet:

2. BLG (11. A) Felkészítõ: Fodorné Koller Zsuzsánna

Francia klasszikus ének:

1. Pallagi Zsófia és Nádor László (11. A) Tanára: Fodorné Koller Zsuzsánna

Latin vers és próza:

1. Tóth Renáta (10. E) Tanára: Kõmûves Rita

A Magyar Kultúra Napja Pályázaton a saját kategóriájában:

5. Pallagi Zsófia (11. A) Tanára: Stamler Lajos

A Ford Autó-Kanizsa Kft. Kulturális Pályázatán:

50 ezer Ft-os díjat nyert:

Németh Eszter (12. A):

A vasút gazdaságélénkítõ, tájátalakító, városformáló szerepe Nagykanizsán

20 ezer Ft-os díjat nyert:

Dömötörfy Borbála (11. G):

Integráció és nemzetállam a jövõ Európájában

Kolongya Dóra (11. A):

„Jó városunk Nagykanizsa" _ avagy, hogyan látják az itt élõk városunkat

10 ezer Ft-os díjat nyert:

Aranyás Anett (11. A) — különdíjként egy olaszországi utat is nyert:

Egy mûemléképület életútja városunkban

Hegyi Alexandra (tavalyi 12. C):

Ki fizet…?

Szendrõ Zsolt (11. B):

A trianoni békediktátum kulturális következményei

Tikos Fanni (10. G):

Erõs testtel bátrabb, hidd el, a lékek is!


AKIK A KULTÚRA ÉS A SPORT TERÜLETÉN

A LEGTÖBBET TETTÉK

Az „Éneklõ Magyarország" minõsítõ hangversenyen:

Fesztiválkórus" minõsítést szerzett a Virág Benedek Ifjúsági Vegyes Kar.

Ezüst minõsítést kapott a nõi kar.

Karnagyuk: Cseke József.

Kísérõ: Martonné Németh Mária.

Kórustitkár: Bazsó Adrienn.

Az április 29-ei minõsítõ hangverseny egyben CD-bemutató is volt. A két órás koncerten magas színvonalon, stílszerûen szólaltak meg a zenei világirodalom hazai és külföldi gyöngy-szemei.

A kórus tagjai:

Szoprán: Kovács Ágnes, Nagy Jekatyerina, Sajni Andrea, Strobl Edina, Pálfi Petra, Kis-kovács Ágnes, Laski Vivien, Tringer Zsófia, Bazsó Fanni, Nagyfi Petra, Gõgös Eszter, Os-váth Zsófia, Hetyei Anikó, Vámos Janka, Hohl Zsófia, Dömötör Nikolett, Mész Tímea, Bak-sa Lívia, Skoda Gabriella, Bali Ágnes, Megyimorecz Dóra, Hidvégi Zsuzsanna, Péntek Pet-ra, Schindlberger Adrienn, Zákányi Zsófia, Pallagi Zsófia, Hujber Regina, Farkas Judit, Ba-logh Anna, Lukvár Barbara, Kovács Henrietta, Benedek Eszter, Kovács Katinka, Leveli Kitti, Gerencsér Erika, Rajkó Kinga, Hetyei Lilla, Faggyas Anna, Balázs Júlia, Bazsó Adrienn.

Alt: Horváth Nikoletta, Németh Bettina, Kovács Zsófia, Gyanis Alexandra, Balassa Júlia, Szalay Dorottya, Rajkó Réka, Horváth Réka, Katz Marianna, Hartai Nikoletta, Vadkerti-Tóth Veronika, Farkas Viktória, Tóth Alexandra, Árki Diána, Aranyás Anett, Kele Tünde, Kozári Alíz, Koros Eszter, Bakonyi Zsófia, Tóth Enikõ, Rácz Nikolett, Szántó Réka, Tóth Szilvia, Sajni Nóra, Takács Eszter, Polyák Adrienn, Bedõ Kata, Pozsgai Emília, Babics Éva, Molnár Erika, Õri Katalin, Molnár Orsolya, Árvai Ibolya, Czupi Veronika.

Basszus: Czupi Dániel, Béli Ádám, Mendly Miklós, Gáspár Iván, Mánfai Gergõ, Szoliva Gábor, Horváth Krisztián.

Tenor: Cseke Bence, Hegedüs Olivér, Nádor László, Tótiván Ákos, Erdõs Ádám, Szabó Dávid, Magai Ferenc, Tímár Károly.

Vannak kiváló vers- és prózamondóink:

Kupó Péter (8. A), Szabados Márta (7. A), Kiss Zsóka (5. A), Szabados Gyula (5. A), Bazsó Fanni (9. C), Haszon Klaudia (10. H), Horváth Mínea (10. A), Németh Bettina (9. B), Kaj Mónika (12. F), Szaniszló Gábor (11. C), Biharvári Eszter (11. C), Mendly Miklós (10. C), Farkas Viktória (9. A), Nagy Fruzsina (12. B), Szabó Rita (12. E), Horváth Zsófia (11. B), Pataki Bernadett (10. E), Bodó Zoltán (10. H), Bodó Gábor (11. D), Tamás Eszter (12. H), Bazsó Adrienn (11. A), Czupi Dániel (10. A), Takács Dániel (12. A), Sütõ András (10. G), Bakonyi Zsófia (12. A), Szlávik Szilvia (12. C), Radánovics-Nagy Dániel (12. A), Henczi Eszter (12. H), Balogh Anna (12. C), Ziegler Anett (11. C), Vass Andrea (11. F), Buzsáky Andrea (11. C), Molnár Erika (11. F), Vargovics Marina (12. A).


Büszkék vagyunk:

a Farkas Ferenc Városi Zeneiskolába és az Aranymetszés Alapfokú Mûvészeti Iskolába járókra, különösen az Ifjúsági Vonószenekar, az Ifjúsági Fúvószenekar és az Orff Ütõegyüttes tagjaira.

Kiváló zenei kulturális munkájáért dicséretben részesül:

Gyana Zsófia (11. A), Kanyó Zsombor (8. A), Bazsó Adrienn (11. A), Gayer Mátyás (7. A), Bücs Róbert (11. B), Vámos Janka (10. F), Baráth Éva (6. A), Takács Dániel (12. A), Béli Ádám (10. C), Szabados Márta (7. A), Babics Éva (12. G), Balázs Júlia (9. C).

Három diákunknak volt a tanév folyamán önálló képzõmûvészeti kiállítása; a három fotósunk, akikre büszkék vagyunk:

Mihalicz Máté (12. H), Hujber Regina (10. F), Major Eszter (12. G).

Dicséret illeti még a következõket:

A „Kincskeresõ Játék"-ban országos 5. helyezett lett a BLG 12. B osztályos csapata.

Megtörtént a Batthyányban az 1. viccmesélõ verseny:

1. Naderi Máté (11. A), 2. Gyirán Róbert (8. A), 3. Bedõ Dániel (11. A).

Stúdiósként jól dolgozott Horváth Szilárd (12. H).

Kiváló „KRESZ"- versenyzõ: Vörös Nikoletta (9. D).

Közösségi munkájáért megdicsérjük:

a leköszönõ DÖK vezetõ Leveli Katalin (12. B),

az új DÖK-elnök Bazsó Adrienn (11. A),

városi diákpolgármester Kovács Marianna (9. B).

Örömünkre sok kiváló sportoló is van a Batthyányban. Közülük példaként kiemeljük:

Nõi kardozó lányaink 1. lettek az országos diákolimpián két korcsoportban is: Koros Eszter (11. G), Hetyei Anikó (11. C), Péntek Zsófia (11. H), illetve Posztós Ágnes (10. A), Mendly Dorottya (10. C), Szij Zsófia (10. F). Közülük egyéniben Koros Eszter 2., Hetyei Anikó 3. helyezést ért el.

Teniszben két fiú páros az országos diákolimpián a saját korcsoportjában 2. lett: Friskó Tamás (10. C) és Hegedüs Olivér (10. F), illetve Szabadics Roland (9. D) és Farkas Vilmos (9. B).

Lábtollasaink közül a legkiválóbb Dominkó Dóra (9. A) nõi csapatban válogatott, megy az Európa Bajnokságra is.

Silló Dániel (11. C) 100 m fiú pillangó úszásban az országos diákolimpián 3. helyezést ért el.

Hárs Gergõ (9. D) kötélugrásban és fitnessben rendelkezik sok kiváló eredménnyel.

Porpáczy Adél (9. F) a „Magyar Köztársaság jó tanulója, jó sportolója"!

Rajtuk kívül kiváló sporteredményekkel büszkélkedhetnek még:

Czigány András (6. A) — triatlon

Kobán Bálint (7. A) — sakk

Fullér Dániel (7. A) — asztalitenisz


Szabados Márta (7. A) — labdarúgás

Dezsõ Dóra (7. A) — látványtánc

Dezsõ Virág (7. A) — látványtánc

Simon Kíra (7. A) — látványtánc

Tikos Kitti (8. A) — torna, kötélugrás, látványtánc

Horváth Réka (8. A) — torna

Bedõ Balázs (8. A) — asztalitenisz

Baumgartner Nóra (8. A) — kötélugrás, látványtánc

Kiss Dénes (8. A) — asztalitenisz

Kiss Flóra (9. B) — labdarúgás

Németh Lilla (9. B) — látványtánc

Horváth Réka (9. B) — torna

Kovács Árpád (9. C) — lábtoll

Szakony Sára (9. C) — úszás

Horváth Viktória (9. D) — sportakrobatika

Kupó Csaba (9. D) — lábtoll

Leveli Kriszta (9. D) — labdarúgás

Tóth Fruzsina (9. E.) — úszás

Balassa Júlia (9. F) — atlétika

Rákhely Viktória (9. G) — kötélugrás

Tar Zsófia (10. A) — látványtánc

Horváth Tibor (10. A) — kosárlabda

Dezsgyek György (10. A) — kosárlabda

Zsovár András (10. A) — kosárlabda

Ódor Gábor (10. A) — kosárlabda

Ortner Martin (10. A) — kosárlabda

Flander Anita (10. A) — asztalitenisz

Korcsmáros András (10. B) — úszás

Simon Anita (10. B) — labdarúgás

Fordán Dávid (10. C) — lábtoll

Egri Gyula (10. C) — lábtoll

Kassai Márton (10. C) — lábtoll

Gyuricz Dávid (10. C) — lábtoll

Deme Dóra (10. C) — kosárlabda

Horváth Zsolt (10. C) — labdarúgás

Solymár Dániel (10. D) — kosárlabda

Tollár Gábor (10. F) — úszás

Németh Bálint (10. F) — lábtoll

Dene Krisztián (10. F) — lábtoll

Schmidt Zoltán (10. F) — lábtoll

Rodek Gábor (10. F) — lábtoll

Belsõ Bence (10. F) — lábtoll

Apáthi Gabriella (10. G) — torna

Horváth Eszter (10. G) — úszás

Jerausek Dóra (10. G) — úszás


Nagy Jekatyerina (10. H) — torna

Császár Krisztián (11. A) — úszás

Nádor László (11. A) — asztalitenisz

Rajnai Gábor (11. A) — labdarúgás

Horváth Zsófia (11. B) — torna

Ladányi Zsolt (11. C) — sakk

Sipos Zsanett (11. C) — sakk

Magyar Gábor (11. C) — vízilabda, úszás

Kalmár András (11. C) — vízilabda, úszás

Varga Zoltán (11. D) — atlétika

Biskopics Boglárka (11. D) — sakk

Osváth Zsófia (11. D) — sakk

Laski Vivien (11. D) — labdarúgás

Burucz Barna (11. D) — labdarúgás

Lassu Péter( 11. D) — kosárlabda

Bene Péter (11. E) — kosárlabda

Bakon Szabolcs (11. F) — labdarúgás

Flórián Lilla (11. F) — díjlovaglás

Bedõ Zsófia (11. F) — kajak, úszás

Merczigány Márk (11. F) — labdarúgás

Szécsi András (11. F) — asztalitenisz

Horváth Patrícia (11. G) — labdarúgás

Takó Helga (11. H) — atlétika

Bussay Bianka (11. H) — labdarúgás

Szijártó Anett (11. H) — labdarúgás

Ádám Anetta (11. H) — labdarúgás

Magyar Tamás (11. H) — labdarúgás

Hervai Vera (12. A) — labdarúgás

Radánovics-Nagy Dániel (12. A) — kosárlabda

Schvarcz Gábor (12. A) — labdarúgás

Berke Bálint (12. A) — labdarúgás

Szányi Gabriella (12. B) — síelés

Silló Dorottya (12. C) — úszás

Bocskor Csaba (12. C) — labdarúgás

Gregor Anita (12. D) — atlétika

Vass Fruzsina (12. D) — torna

Erdélyi Géza (12. F) — labdarúgás

Csordás Máté (12. G) — labdarúgás

Tóth Helga (12. G) — ökölvívás

Godinek Ibolya (12. H) — duatlon

Szász Kinga Zsuzsa (12. H) — asztalitenisz

A „Vasember Kupa" 24 órás vetélkedõn 1. helyezést ért el a BLG csapata!:

Sütõ András (10. G), Béli Ádám (10. C), Hegedüs Olivér (10. F), Dávid Szabolcs (12. A), Szabó Dávid (12. A), Berke Bálint (12. A), Cserti Róbert (12. A), Schvarcz Gábor (12. A),


Bedõ Zsófia (11. F), Tikos Fanni (10. G), Dolmányos Edina (12. D), Szajkó Nikolett (10. H), Katona Kinga (9. C), Balassa Júlia (9. F), Millei Veronika (11. F).

Immár hagyománnyá vált kezdeményezés lett: „Fusd körül saját földedet!" _ a BLG belsõ udvarán egy teljes nagy kört (287,5 m) a leggyorsabban futották:

Leány kategóriában: Szijártó Anett (11. H) 56,84 mp.

Fiú kategóriában Varga Adrián (12. F) 43,09 mp.

Tanárnõ kategóriában: Gaál Mercédesz 1 perc 0,88 mp.

Tanár kategóriában: Balogh László 55,55 mp.

Hajrá Batthyány!


Szép, okos lányok (kórus)

Bátor, értelmes fiúk (bajnokcsapat)


VÉGZÕS TANULÓINK DICSÕSÉGTABLÓJA

Fodor Bálint

(12. A)

Szabó Dávid

(12. A)

Németh Eszter

(12. A)

Hervai Vera

(12. A)

Kercsmarics Eszter

(12. A)

Cserti Róbert

(12. A)

Dávid Szabolcs

(12. A)

Leveli Katalin

(12. B)

Balázs Adrienn

(12. B)


Nagy Melinda

(12. B)

Nagy Fruzsina Hajnalka

(12. B)

Fekete Lilla

(12. B)

Kiss Katalin

(12. B)

Lukács Eszter

(12. B)

Tukszár Edit

(12. B)

Szányi Gabriella

(12. B)

Silló Dorottya

(12. C)

Molnár Ágnes

(12. C)


Kovács Zsófia

(12. C)

Ámon Judit

(12. C)

Szlávik Szilvia

(12. C)

Németh Eszter

(12. C)

Gregor Anita

(12. D)

Szántó Réka

(12. D)

Vass Fruzsina

(12. D)

Bedõ Kata

(12. D)

Pálfi Petra

(12. D)


Tóth Szilvia

(12. E)

Szabó Rita

(12. E)

Bõcskei Barnabás

(12. F)

Parti Krisztina

(12. F)

Andor Balázs

(12. F)

Jakab Róbert

(12. F)

Gerencsér Erika

(12. F)

Leveli Kitti

(12. F)

Csordás Máté

(12. G)


Füzi Anita

(12. G)

Henczi Eszter

(12. H)

Vadász Csaba

(12. H)

Erdõdi Éva

(12. H)

Tóth Zsófia

(12. H)

A „Fesztiválkórus" minõsítésû Virág Benedek Ifjúsági Vegyes Kar

Willmann Ágnes

(12. H)


A TANÁRI KAR

Alexa Péter történelem, földrajz 1999—

Andl Melinda történelem, német 1991—

Artner Katalin német 1999—

Bagarusné Szabó Katalin biológia, ének 1996—

Balogh László fizika, matematika 1986—

igazgatóhelyettes 1994—

Baloghné Harkány Judit magyar, német 1986—

Benedekné Stadler Éva német 1990—

Berecz Mónika angol, biológia 2002—

Béres Bálintné német, orosz 1970—2005

Bertók Éva matematika, fizika 1990—

Bíróné Mike Éva testnevelés, rajz 1989—

Blasszauer János angol 2000—

Borók Erzsébet magyar, orosz, angol 1981—

Bujtás Lászlóné matematika óraadó

Cseke József ének 1997—

Cseke Zoltán matematika óraadó

Csekey Monika magyar, francia 1970—2005

Csörgicsné Balogh Edit biológia, kémia 1997—

Dénes Sándor fizika, kémia 1994—

igazgatóhelyettes 2003—2004

igazgató 2004—

Dénes Sándorné fizika, kémia 1982—

Deregi Lászlóné testnevelés, orosz 1988—

Dobó István német 2001—

Erdõs Gábor matematika, fizika 1991—

igazgatóhelyettes 2004—

Fodorné Koller Zsuzsánna francia, orosz, angol 1982—

Györek László matematika, filozófia 1993—

Gaál Mercédesz földrajz, testnevelés 2001—

Gyergyák Emõke angol 2003—

Halász Judit történelem, földrajz 1999—

Dr.Hámori Zsoltné magyar, történelem 1993—

Herman József számítástechnika, testnevelés 2004—

Hermanné Tóth Erika számítástechnika, matematika 2001—

Hidvégi Györgyné magyar, német 2001—

Hodák Sándor fizika óraadó

Horváth Éva könyvtáros, matematika 1993—

ifjúságvédelmi felelõs 1998—

Horváth Gábor történelem 2000—

Horváth Gyöngyi német, orosz 1994—

Horváth Tamás történelem 1990—

Járnecz Edina angol 1999—


Katona Noémi szabadidõ-szervezõ 2000—

Kele Krisztián számítástechnika, matematika 1998—

Knausz Ágnes magyar, orosz, angol 1998—

Kornay Andrea angol 1989—

Kovács András német, történelem 1997—

Kovács Lívia magyar, német 1994—

Kõmûves Rita magyar, latin 1994—

Dr. Kurtáné Láda Klára egészségügyi szaktanár 2000—2005

Lábodi Gyöngyi matematika, orosz 1995—

Lehota János magyar, történelem 1968—2005

Leitgeb Ferenc angol 2003—

Lelnerné Sipos Ágnes angol, német 1999—

Loncsár Gáborné egészségügyi szaktanár,

a gyakorlati oktatás vezetõje 1982—

Martonné Németh Mária matematika óraadó

Martonné Pálfalvi Katalin biológia, kémia 1998—

Németh Ferenc magyar, történelem 1992—

Papp Ferencné könyvtáros 1995—

Pécsi László történelem, latin 1991—

Dr. Pintér Ferenc matematika, fizika 1972—

Pintér Gyula matematika, kémia 2003—

Piriti János matematika, fizika 1987—

Popellár Márta biológia, kémia 1996—

Rohonczi Viktória matematika, kémia 2002—

Salamonné Lackner Henriett német, olasz 1993—

Simon József magyar, történelem 1988—

Stamler Lajos rajz, földrajz 1988—

Dr. Straub Boldizsár német, orosz 1998—2005

Szertics Szilvia német 1998—

Szalai Gabriella matematika, fizika 2003—

Szili Zsuzsanna angol 1999—

Szita Ágnes matematika 2002—

Takácsné Róka Katalin biológia, kémia 1995—

Tislérné Tóth Zsuzsanna magyar, orosz 1989—

Tolnainé Horváth Ágnes matematika 2002—

Tóth Eszter angol 2000—

Tulok József testnevelés, biológia 2001—

Tüske Judit földrajz, történelem 1997—

Véghelyi Kamilla matematika óraadó

Véghelyi Tünde kémia, környezettan 1999—

Willmann Zsolt testnevelés 1984—

Zieger Krisztina angol, német 1997—

Zsovár Anita matematika, fizika 1994—


ÜGYVITELI DOLGOZÓK

Szabó Lászlóné gazdasági vezetõ

Csima Gyuláné élelmezésvezetõ

Lábodi Lajosné gazdasági ügyintézõ

Mecséri Istvánné ügyintézõ

Takácsné Gerõ Judit iskolatitkár

Samuné Fehér Katalin ügyviteli dolgozó

Hörcsöki József oktatástechnikus

Kollerné Palkó Melinda laboráns

Belsõ Marita ifjúsági védõnõ

TECHNIKAI DOLGOZÓK

Bellák Sándorné takarítónõ

Bogdánné Nagy Margit konyhai dolgozó

Bonczok Aladárné szakácsnõ

Bódis Gyula fûtõ, karbantartó

Bunics Lászlóné takarítónõ

Csikos Józsefné szakácsnõ

Csöndör Józsefné konyhai dolgozó

Domján Istvánné konyhai dolgozó

Éder Lászlóné takarítónõ

Friman Lajosné takarítónõ

Görcsiné Óvári Mónika takarítónõ

Hafner Jánosné konyhai dolgozó

Horváth Béláné takarítónõ

Horváth Istvánné konyhai dolgozó

Horváth János portás

Kárpáti Emilné takarítónõ

Kovács Jánosné takarítónõ

Lencz Szonja Ruth konyhai dolgozó

Marosi Györgyné konyhai dolgozó

Nagy Ottóné hivatalsegéd

Péter László házmester

Pintér Dezsõné takarítónõ

Rácz Magdolna konyhai dolgozó

Ribes Károlyné portás

Soós Imréné konyhai dolgozó

Szabó Ágnes konyhai dolgozó

Szabó Józsefné takarítónõ

Tislarics Ferenc fûtõ, karbantartó

Vágvölgyi Istvánné takarítónõ

Vízlendvai Sándorné takarítónõ

Zborovszky Andrásné takarítónõ


AZ ISKOLA TANULÓI

5. A osztály

Osztályfõnök: Bertók Éva

Ács Réka Kisgyura Eszter Németh Renáta

Balogh Lõrinc Kiss Zsóka Rátfai Réka

Baráth Dóra Kovács Gabriella Simon Richárd

Császár Bence Lukács István Richárd Somoskeõy Péter

Erdõs Gergely Lukács Roland Szabados Gyula

Fekete Bálint Lukács Viktor Szerdahelyi Tamás

Geröly Júlia Magdics Dóra Szmodics Bálint Dávid

Horváth Lilla Magyar Dániel Tomasics Sára

Jeszenõi Emese Muzslai Borbála Rebeka Varga Bálint

Juhász Evelin Nagy Kristóf Vass Réka

Juhász Sára Németh Krisztina

6. A osztály

Osztályfõnök: Zsovár Anita

Aranyodi Anita Iván Dóra Oláh Zsanett

Balogh Péter Jakab Fruzsina Orbán Emese

Bányai Nikoletta Kálovics Edina Pálvölgyi Máté

Baráth Éva Kamondi Flóra Pusztai Gréta

Bilicz Dávid Kanyó Bence Szarka Diána

Bujtás László Kiss Nikolett Szita Judit

Czigány András Leibinger Evelin Tislér Péter

Czupi Áron Lukács József Tóth Borbála

Csejtei Dóra Nagy Eszter Virth Veronika

Hederics Fanni Németh Adrienn Vuk Petronella

Horváth Krisztina Neubauer Gergõ Tibor

7. A osztály

Osztályfõnök: Kõmûves Rita

Balogh Júlia Erdõsi Gilbert Németh Bálint

Bárkovics Bonita Fullér Dániel Németh Fanni

Benczik Judit Gál Cintia Oláh Barnabás

Bilicz Zsolt Gayer Mátyás Pap József

Bodzai Gréta Gölles Fruzsina Rita Simon Kíra

Csányi Gabriella Gyana Dániel Sándor Stummer Péter

Császár András Györek Eszter Noémi Szabados Márta

Cseresnyés Péter Hederics Viktor Szarka Tamás

Dénes Csaba Horváth Heléna Varga Zita

Dezsõ Dóra Kobán Bálint Zsovár Zsófia

Dezsõ Virág Kovács Zsolt

Erdõs Gergely Martinecz Ilka


8. A osztály

Osztályfõnök: Horváth Gábor

Balázs Ivett Kincses Judit Szántó Zsófia

Budai Bianka Kuhár Bálint Szepe Klaudia

Géczi Zsófia Kupó Péter Tar Szabina

Gyertyánági Edit Lukács Dorottya Tóka Zsolt

Gyirán Róbert Magyar Erik Törgyekes Alexandra

Iványi Diána Németh Gábor Trajer Péter

Jakabfi Barnabás Orbán András Vajda Katinka Zsuzsanna

Jerausek Zsófia Péntek Orsolya Varga Laura

Kalamász József Placskó Nikolett Vigh Alexandra

Kanyó Zsombor Plichta Adrienn Vilcsek Virág

Kardos Tamás Szabó Titanilla Wolf Attila

9. A osztály

Osztályfõnök: Horváth Tamás

Bali Ágnes Gerlinger Anna Júlia Molnár Regõ

Bali János Gilicz Fanni Nagy Franciska

Balogh Zsófia Gõgös Eszter Németh Gabriella

Baumgartner Nóra Gyurkó Zoltán Novák Zsófia

Bedõ Balázs Horváth Réka Pusztai Péter

Bencze László Kalmár Dóra Simon Dániel

Bock Lilla Karó Júlianna Szüsz Szilvia

Bõdör Balázs Katz Marianna Tikos Kitti

Csapi Nóra Kiss Dénes Vörös Eszter

Dominkó Dóra Kulcsár Nikolett Zsuzsanna Zsemlye Nóra

Farkas Viktória Mándli Melinda

9. B osztály

Osztályfõnök: Berecz Mónika

Árki Diána Kiss Flóra Ombódi Kinga

Berke Dávid Kollár Nóra Rácz Lívia

Berkes Laura Kordély Máté Stáhl Fanni

Dobor Renáta Kovács Marianna Süle Fruzsina

Erdei Renáta Megyimórecz Dóra Tarr László

Farkas Vilmos Mész Tímea Tóth Alexandra

Gáspár Nóra Zsuzsanna Milei Tünde Tóth Barbara

Gócza Viktória Németh Bettina Marianna Tóth Zsófia

Godinek Márton Németh Csilla Valach Ágnes Sarolta

Horváth Réka Németh Lilla Zahorecz Tamás

Kappéter Éva Novák Éva Zelovich Lilla


9. C osztály

Osztályfõnök: dr. Hámori Zsoltné

Adorján Péter Katona Kinga Katalin Pálfi Nikolett

Balázs Ádám Kovács Árpád Papp Zsófia

Balázs Júlia Kovács Dávid Puskár Kitti

Barna Dóra Kovács Krisztina Söveges Bianka

Bata Viktória Kuzma Csilla Szabó Miklós

Bazsó Fanni Lukvár Barbara Szakony Sára

Buzsáky András Majoros Dániel Szlávecz Ádám

Csizmadia Kinga Moldoványi Flóra Tegzes Ádám

Ferencz Adrienn Nagy András Tóth Petra

Fülöp Csilla Németh Nóra Veit Anna

Horváth Diána Novák Nóra Vild Gábor

Jakabfi András Ozorai Lilla

9. D osztály

Osztályfõnök: Rohonczi Viktória Kinga

B. Kiss Anna Gilitsch Annamária Molnár Gergely

Balázs András Hárs Gergõ Molnár Zsófia Ildikó

Balogh Viktória Herman Péter László Palkó Bálint István

Bánfai Bálint Hohl Zsófia Puskár Máté

Bedõ András Horváth Imola Rácz József

Bíró Balázs Horváth Viktória Simon Attila

Darabos Ádám Koszorú Dániel Szabadics Roland

Dömötör Nikolett Kupó Csaba Takács Szabolcs

Fábián Dóra Lakner Csaba Takács Veronika

Gaál András Leveli Krisztina Vörös Nikoletta

Gál Zsuzsanna Mánfai Dávid István Zsilavecz Bálint

9. E osztály

Osztályfõnök: Loncsár Gáborné

Balázs Barbara Fekete Renáta Németh Nóra

Béli Barbara Gaál Virág Pajor Ivett

Bernáth Brigitta Gál Vanda Póczak Edina

Bogdán Marcell Gerencsér Szilvia Pókecz Viktória

Bogdán Szilvia Hári Vera Polónyi Lilla

Bujtor Bianka Horváth Nikoletta Rosta Melinda

Császár Anita Jáni Nikoletta Ruszka Nikoletta

Csizmazia Adrienn Jekisa Marietta Szabó Petra

Domsa Tünde Kramarics Vivien Szûcs Mónika

Fábics Zsuzsanna Mihálicz Diána Tóth Fruzsina

Farkas Csaba Mihalicz Ilona

Farkas Nóra Molnár Tímea


9. F osztály

Osztályfõnök: Bagarusné Szabó Katalin

Balassa Júlia Kele Tünde Schindlberger Adrienn

Beck Nikolett Kiss Georgina Simon Bianka

Bedenek Eszter Kocsis Szeverin Szabó Andrea

Bedõ Márk Kovács Edina Szabó Zsuzsanna

Dóbék Ágnes Kovács Henrietta Szekeres László

Erdõs Klára Lakner Sára Szrsa Zsuzsanna

Farkas Alex Mándó Gergõ Tamás Szabina

Fehér Zsolt Médli Erika Tóth Katalin Zsuzsanna

Gaál Krisztina Milei Melitta Tóth Márton

Gerencsér Dániel Nagyfi Petra Ujvári Balázs

Horváth Alíz Osvald Zsófia

Iván Judit Porpáczy Adél

9. G osztály

Osztályfõnök: Szalai Gabriella

Czapári András Kolosits Tímea Rákhely Viktória

Domján Dániel Ferenc Korcz Katalin Suszter Szabolcs

Gyurkó Krisztina Kovács Alexandra Szûcs Szabina

Halász Júlia Eszter Kucsinka Nikoletta Tóth Réka

Harangozó Petra Milávecz Eszter Varga Adrienn

Horváth Nikoletta Németh Adrián Varga Alexandra

Ifka Vivien Németh Richárd Varga Ivett

Imre Henrietta Novák Roland Varga Valentin

Kalászos Alexandra Novák Vivien Vincze Lilla

Kiskovács Ágnes Pölöskei András Virág Ágnes

Kiss Nóra Rajnai Máté

10. A osztály

Osztályfõnök: dr. Pintér Ferenc

Bagladi Gábor Horváth Mínea Pásztori Patrícia

Bogár András Horváth Tibor Péntek Petra

Burka Dávid Horváth Zsófia Posztós Ágnes

Czupi Dániel Jakabfi Júlia Rajkó Réka

Dezsgyek György Jakabfi Zsolt Somogyi Dániel

Dénes Kálmán Kalinics Péter Takács Pálma

Doucha Mercédesz Kovács Márk Tar Zsófia

Fenyvesi Kriszta Nagy Barbara Vörös Andrea

Flander Anita Ódor Gábor Zsidi Éva

Föld Péter Ortner Martin Zsovár András


10. B osztály

Osztályfõnök: Andl Melinda

Árok Viktória Horváth Heléna Pápai Tamás

Balogh Eszter Horváth Vivien Poszavecz Ivett

Dévényi Lídia Korcsmáros András Preksen Dorottya

Gréger Alexandra Kovács Krisztina Rinfel János

Groszmann Viktória Kövesdi Kolos Ruczek Katalin

Gyergyák Kinga Kurucz Marianna Simon Anita

Gyõrfy Éva Lakó Imre Sulyok Katalin

Hári Nóra Léránt Erika Szolnok Eszter

Hegedüs Éva Nagy Tamás Tizedes Norbert

Hermán Sára Nagy Viktória Vizsy Gábor

Horváth Dorina Németh Kinga

Horváth Eszter Novák Gábor

10. C osztály

Osztályfõnök: Baloghné Harkány Judit

Bécsi Johanna Hidvégi Zsuzsanna Perhócs Péter

Béli Ádám Horváth Dorisz Pintarics Szabina

Deme Dóra Horváth Zsolt Pintér Kitti

Egri Gyula Ivanics Zsófia Somogyvári Zita

Fordán Dávid Kassai Márton Tóth Andrea

Friskó Tamás Mendly Dorottya Tuboly Ádám

Gál Roland Mendly Miklós Vinhoffer Judit

Gelencsér Andrea Szandra Merencsics Melánia Vuk Dóra

Ginter Alexandra Miháczi Pálfi Anett Zsoldos Amanda

Gyuricz Dávid Nagy Lídia

Herczeg Tímea Nincsics Szabina

10. D osztály

Osztályfõnök: Dénes Sándorné

Bakonyi Veronika Gór Ferenc Sebõk Nikoletta

Balázs Andrea Horváth Hajnalka Simán András

Bán Dalma Horváth Patrícia Solymár Dániel

Berke Tamás Kobra Zoltán Takács Eszter

Bróz Katalin Lukács Balázs Tóth Ágota Kinga

Buni László Málnási László Tóth Viktor

Dara Eszter Mánfai Gergõ Tótiván Ákos

Dienes Zsanett Marton Zsuzsanna Virág Márk

Domján Tímea Mikó Richárd Zalai Richárd Balázs

Fehér Gábor Páll Nóra Zákányi Zsófia

Filák Olivér Pintér Viktória


10. E osztály

Osztályfõnök: Hermanné Tóth Erika

Baksa Lívia Hartai Nikoletta Mészáros Eszter

Balogh Adrienn Horváth Helga Molnár Dalma

Baranyai Judit Horváth Krisztián Oláh Tímea

Berta Anikó Horváth Zsófia Pataki Bernadett

Bogdán Orsolya Keve Anita Sasvári Beáta

Bognár Barbara Koller Csilla Simon Gyula

Breják Magdolna Kõmûves Beáta Szinyéri Nikolett

Dominkó Nóra László Réka Tersztenyák Erika

Fövényesi Angelika Major Mihály Tomai Helga

Göncz Georgina Marosa Diána Tóth Renáta

Harangozó Viktória I. Mátés Balázs

Harangozó Viktória II. Matolcsi Viktória

10. F osztály

Osztályfõnök: Tüske Judit

Anda Dóra Kovács Máté Imre Szollár Zsófia

Balogh Dávid Lukács Gábor Tamás Bence

Belsõ Bence Méhes Nikoletta Tollár Gábor

Benke Dániel Meiszter Veronika Tóth Dávid

Cselenkó Vera Nagy Márk Vámos Janka

Dene Krisztián Dávid Németh Bálint Várfalvi Gergõ

Fábics Anita Pájer Melinda Vezendi Leila

Hegedüs Olivér Rodek Gábor Viola Éva

Hegyháti Andrea Sajni Gábor Vörös Bálint

Hujber Regina Schmidt Zoltán Zsohár Andrea

Jankovics Tamás Szíj Zsófia Rozália

10. G osztály

Osztályfõnök: Simon József

Apáthi Gabriella Horváth Renáta Adrienn Senkó Vivien

Bencze Judit Imre Judit Sütõ András

Dávid Virág Imre Zsófia Szabadi Enikõ

Deli Zsófia Jerausek Dóra Székely Lili

Farkas Péter Kovács Zsófia Tikos Fanni

Gilicze Diána Kuzma Klaudia Tóth Eszter

Gombor Csilla Lakatos Zsófia Tringer Zsófia

Gyanis Alexandra Petra Németh Nóra Vajda Csaba

Holender Vivien Novák Ferenc Zibriczky Adrienn

Horváth Eszter Orosházi Kata Zsiga Balázs

Horváth Renáta Perge Flóra


10. H osztály

Osztályfõnök: Tolnainé Horváth Ágnes

Acsay Rita Léránt Dávid Szabó Andrea

Dobó Zoltán Tamás Makár Brigitta Szajkó Nikolett

Cserny Mária Maronics Klaudia Szakáll Adél

Fekete Anita Mocsári Viktória Szalai Katalin

Haszon Klaudia Nagy Jekatyerina Tamás László István

Hetési Éva Porédos Orsolya Tábori Virág

Kátai László Pusztai Anita Tuboly Klaudia

Kolarics Enikõ Sajni Andrea Valguth Attila

Kovács Péter Sík Zsuzsanna Vinkó Veronika

Lackner Klaudia Steinhardt Norbert Gergõ Zalavári Réka

Lakos Anita Strobl Edina Andrea

11. A osztály

Osztályfõnök: Gaál Mercédesz

Aranyás Anett Kolongya Dóra Pallagi Zsófia

Barbarics Péter Kondorosi Dóra Pölöskei Péter

Baumgartner Péter Kovács Milán Ferenc Pusztai Beáta

Bazsó Adrienn Virág Kulik Veronika Rajnai Gábor

Bedõ Dániel Levák Alexandra Szennay Tamás Balázs

Császár Krisztián Mátyás Evelin Vastag Dalma

Gál Gábor Naderi Máté Zsiga Máté

Gyana Zsófia Nádor László Kristóf

Harangozó Tamás Németh Zsolt

11. B osztály

Osztályfõnök: Tislérné Tóth Zsuzsanna

Balogh Éva Karó Katalin Pozsgai Emília

Bücs Róbert Kurucz István Simán Kristóf

Dravecz Árpád Matyók Szilveszter Simon Szimonetta

Ferenczi László Nagyfi Richárd Szendrõ Zsolt

Gájer Roland Nemes Dóra Sznopek Alida

Horváth Zsófia Orbán Zsolt Tálosi Ádám

Iványi András Pongrácz Eszter Ujpál László


11. C osztály

Osztályfõnök: Halász Judit

Adorján Ákos Kövesi Attila Szaniszló Gábor Béla

Balassa Mónika Ladányi Zsolt Szélig Emese

Balogh Veronika Lejer Barbara Szentes Szimonetta

Biharvári Eszter Magdolna Magyar Gábor Szokol Zsolt

Buzsáky Andrea Marosi Enikõ Tollár Zsanett

Heller Zsófia Mikó Vera Toplek Zsanett

Hetyei Anikó Andrea Németh Nóra Tóth Veronika Erzsébet

Horváth Gabriella Pálfi Lilla Alíz Végh Zsuzsanna

Kalmár András Silló Dániel Völgyi Szabina

Kanizsai Renátó Simon Péter Ziegler Anett

Kovács Júlia Sipos Zsanett

11. D osztály

Osztályfõnök: Németh Ferenc

Balassa Zsófia Hosszú Melinda Rodek Viktória

Balázs Kinga Imre Balázs Sónicz Tamás Gergely

Biskopics Boglárka Kisgyura János Stróbl Barbara

Bodó Gábor Kisjós Dávid Tóth Lívia

Borsos Gergely Laski Vivien Tóth Zoltán

Burucz Barna Lassu Péter Tukacs Máté

Császár Laura Mátó Viktória Ibolya Varga Balázs

Farkas Mihály Nánási Zoltán Varga Zoltán

Furó András Osváth Zsófia Veit András

Gaál Attila Paulik Péter Weier Tibor

Gergina Szabolcs Gyula Peszleg Fruzsina

11. E osztály

Osztályfõnök: Tulok József

Agoudan Dániel Habib Harcsa Hajnalka Oláh Szabina

Ács Virág Hujber Viktória Páli Angéla

Bene Péter Kalamár Fruzsina Sipos Eszter

Biharvári Ágnes Kisjós Éva Teperics Marianna

Csárdi Zsófia Kocsis Alíz Tersztenyák Zsuzsanna

Dobó Borbála Korcsmáros Ágnes Varga Judit

Eszenyi Lilla Márk Rebeka Zámbó Melinda

Gregor Dóra Mihovics Viola

Hajdú Nikoletta Müller Fruzsina


11. F osztály

Osztályfõnök: Fodorné Koller Zsuzsánna

Bakon Szabolcs Merczigány Márk Róbert Szécsi András

Baracskai Tamás Millei Veronika Szekeres Éva

Bedõ Zsófia Molnár Erika Tislér Gábor

Berta Péter Molnár Szandra Tiszai Péter

Boros Miklós Ombódi Gergõ Torma Rudolf

Flórián Lilla Õri Katalin Varga Bettina

Hartai Alexandra Pávlicz Izabella Varga Dávid

Hermán Anita Petõ Alexandra Vass Andrea

Horváth György Póka Andrea Zakó Péter

Kele Péter Polai Richárd Zborai Péter

Kovács László Lajos Sándor Máté †

Laczó Gábor Skoda Gabriella

11. G osztály

Osztályfõnök: Hidvégi Györgyné

Banka Anett Horváth Patrícia Péter Klaudia

Bárány Péter Kálmán András Petkó Orsolya

Csepregi Enikõ Kámán Lilla Szakacsits Renáta

Dani Orsolya Kele Bernadett Szakony Gergõ

Dani Viktória Koros Eszter Takács Violetta

Dezsõ Katalin Kovács Fruzsina Tóth Andrea

Dóczy Manuéla Erika Kozári Alíz Tóth Brigitta

Dömötörfy Borbála Tünde Lócsi Rita Tulok Anett

Giber Gerda Marschner Bianka Vadkerti-Tóth Veronika

Glavák Viktória Milei Dániel Varga Balázs

Gudlin Dóra Molnár Nóra Verasztó Viktória

Horváth Milán Péter Kitti

11. H osztály

Osztályfõnök: Járnecz Edina

Ádám Anetta Dugmanics Enikõ Magyar Tamás

Antalics Veronika Godina Dóra Molnár Gergõ

Balogh Mónika Halmai András Németh Erzsébet

Bánkuti Lívia Hóbor Nikoletta Papócsi Krisztina

Bedõ Zsófia Horváth Barbara Péntek Zsófia

Benedek Máté Kancsal Kitti Pozsgai Edina

Bergmann Hajnalka Éva Karvalics Dóra Somodi Eszter

Bussay Bianka Kovács Éva Szijártó Anett

Cziráki Eszter Kõvágó Kristóf Takács Tamara

Dara Lilla Lukács Lilla Takó Helga


Tkálecz Anita Végvári Tibor Zsoldi Kinga

Tóth Veronika Zadravecz Edina

12. A osztály

Osztályfõnök: Alexa Péter

Apáthy Zsombor Kercsmarics Eszter Savanyú Bálint

Bakonyi Zsófia Kovács Dániel Schvarcz Gábor

Berke Bálint Lakatos Anikó Krisztina Simon Viktória

Cserti Róbert Marton Dávid Pál Szabó Dávid

Dávid Szabolcs Matola Márk Takács Dániel

Fodor Bálint Németh Eszter Tóth Annamária

Hervai Vera Péter Tamás Vargovics Marina

Jesch Áron Radánovics-Nagy Dániel Zsiga Veronika

12. B osztály

Osztályfõnök: Lábodi Gyöngyi

Balázs Adrienn Lukács Eszter Pinterics Péter

Boros Anett Magyar Tibor Szányi Gabriella Adrienn

Csendes Viktória Nagy Fruzsina Takács Katalin

Fekete Lilla Nagy Melinda Tuboly Gábor

Halász Anna Nemes Júlia Valéria Tukszár Edit

Herbai Melinda Ország András Árpád Varga Róbert

Horváth Dorina Orvos Nóra Vezdén Irén Zsuzsanna

Kiss Katalin Paczuk Péter Csaba Vörös Eszter

Leveli Katalin Papócsi Ágnes

12. C osztály

Osztályfõnök: Knausz Ágnes

Angyalosi Katalin Hajmási Diána Silló Dorottya

Ámon Judit Hegedüs Ibolya Helga Simon Eszter

Balogh Anna Horváth Andrea Szlávik Szilvia

Baranyai Dávid Horváth Ádám Szmodics Judit

Bíró Laura Katona Zoltán Sztréza Szandra

Bocskor Csaba Gellért Kiss Viktória Tálos Dorina

Bognár Zsófia Kovács Zsófia Vajda Szabina

Csondor Ildikó Molnár Ágnes Varga Bettina Dóra

Domina Judit Nagy Nikolett

Gregász Péter Németh Eszter Nóra


12. D osztály

Osztályfõnök: Willmann Zsolt

Árok Zsófia Kerpács Éva Szántó Réka

Balogh Ákos Bence Kocza Krisztián Takács Attila

Bedõ Kata Németh Ákos Tánczos Bernadett

Bencsik Roland Pálfi Petra Tölgyesi Szilárd

Dolmányos Edina Petõházi Zoltán Varga Károly

Flumbort Laura Pór Izabella Varga Zoltán

Gregor Anita Porpáczy Ádám Vass Fruzsina

Janikovits Katalin Szabó Péter

12. E osztály

Osztályfõnök: Véghelyi Tünde

Bekõ László Németh Katalin Takács Edit

Czigóth Szandra Orosz Anikó Tóth Szilvia

Horváth Katalin Peti Alexa Vadász Eszter

Kérges Zsuzsanna Petõházi Nikolett Vass Eszter

Kovács Judit Pozsonyi Gabriella Záhony Endre

Körmendi Krisztina Svélecz Adrienn Zámbó Viktória

Marosi Eszter Szabados Edit

Németh Georgina Szabó Rita

12. F osztály

Osztályfõnök: Takácsné Róka Katalin

Andor Balázs Kaj Mónika Németh Eszter

Balázs Eszter Király Virgínia Pál Gabriella

Bõcskei Barnabás Knausz Csaba Parti Krisztina

Erdélyi Géza Kovács Tamás Ritecz Lilla

Farkas Ferenc Kövesi Tibor Sali Nikolett

Gerencsér Erika Kuzma Vivien Somlóhegyi Irén

György Zsuzsanna Ágnes Lakatos Dóra Szalai Dorottya

Halász Gergõ Leveli Kitti Varga Adrián

Horváth Beáta Lovrek Csilla Zajzon Gergõ

Jakab Róbert Molnár Eszter


12. G osztály

Osztályfõnök: Tóth Eszter

Árvai Ibolya Hederics Miléna Makovics Eszter

Babics Éva Hederics Szilvia Málnási Levente

Baranyi Lilla Horváth Szabina Németh Adrienn

Brodarics Éva Ignácz Ramóna Ott Klaudia

Burucz Viktória Klapper Ádám Ringbauer Szabina

Csordás Máté Kovács Ágnes Sabján Anikó

Dancs Judit Kovács Krisztián Sajni Nóra

Fodor Eszter Lajtman Csilla Soós Kitti

Füzi Anita László Alexandra Tóber Edina

Gál Janka Major Eszter Tóth Helga

12. H osztály

Osztályfõnök: Pécsi László

Balatonyi Virág Horváth Szilárd Szász Kinga Zsuzsanna

Balázs Ivett Jancsi Melinda Szokol Katalin

Balázs Krisztina Kasza Renáta Tamás Eszter

Berke Sabine Kepe Andrea Tóth Zsófia

Csontos Lilla Kuzma Barbara Tóth Zsófia Katalin

Dolmányos Tünde Mihalicz Máté Vaczula Csaba

Erdõdi Éva Morácz Csilla Vadász Csaba

Godinek Ibolya Muzika Bernadett Varga Eszter

Henczi Eszter Nagy Katalin Vizsy Nóra

Hohl Anita Szalai Zsuzsanna Willmann Ágnes

Horváth Katalin Szántó Helga

Hujber Regina (10. F) fotója


SZALAGAVATÓI BESZÉD

Tisztelt Ünneplõ Közönség! Kedves Diáktársaim!

Ugye milyen szép napunk van ma?

Mindannyian vártuk már ezt az estét, amikor megkapjuk a szalagot, ami azt jelzi: utolsó évesek vagyunk a középiskolában.

Bizsergetõ érzés, hogy immár szalagot viselünk: errõl mindenki felismeri: Nézd! Egy vég-zõs batthyánys diák! De fontosabb, hogy mi magunk is méltónak érezzük rá magunkat: igen, ez az, amiért dolgozunk, a jólesõ elismerés az iskolától, a szüleinktõl.

Sok furcsa érzés kavarog bennünk: izgalmas korszakot élünk át, próbákat kell kiállnunk, de érezzük azt a szeretõ közeget, amely körülvesz bennünket, amelyrõl tudjuk, hogy a leg-jobb háttér a továbbhaladáshoz.

A szalagot az elmúlt évek emlékeként is értékeljük: talán emlékeztek még a felvételire, milyen izgalmak között hallottuk a hírt: a gimnázium tanulói lehetünk. Aztán az elsõ tanév-nyitótól kezdve csak gyûlnek az ide köthetõ szép pillanatok a három és fél év, illetve a hét és fél év során, amely most úgy tûnik, nagyon gyorsan elmúlt.

A szalagot viselni megtiszteltetés: egy országszerte elismert, neves iskola diákjai vagyunk. De mi, akik itt vagyunk, tudjuk, fáradságos munkával lehet ezt kiérdemelni. Az iskolánk hír-nevéért is küzdünk: de nemcsak mi, hanem összes tanárunk is, és az eredményekben tük-rözõdik az összes iskolai dolgozó, sõt az iskolát segítõ emberek áldozatvállalása is: hálás köszönetünket fejezzük ki mindnyájuknak.

A szalagot hordani bátorság: hamarosan ismeretlen utakra lépünk, nagy reményekkel. Nem tudjuk, be fog-e teljesülni álmunk, de az iskolánk megtanított rá, hogy a sikereken túl, a csalódások, a kudarcok is azért vannak, hogy erõsítsék jellemünket, s ismerve saját ké-pességeinket, és bízva magunkban fogjunk neki a jövõnk alakítgatásához.

A szalagot az életünknek azon a szakaszán viseljük, amikor fontos dolgok dõlnek el, és mi vagyunk a fõszereplõk. Jó döntéseket kell hoznunk, és küzdenünk kell a megvalósu-lásukért.

A szalag egyértelmû jelzés: rövidesen itt a tavasz! A nagy záró megpróbáltatás tavasza közeledik! Van még itt egy-két hónap, amit ugyan egyre fogyó nyugalomban, de viszony-lagos jólétben tölthetünk, mielõtt ezt a kapaszkodót el kell engedni.

De nem szabad, nem érdemes nagy, kozmikus dolgokkal foglalkozni ezen a napon, a vá-rakozás, a készülõdés kezdetének napján.

Azt mondanám, egyszerûen csak örüljünk ennek a napnak, hogy együtt, egészségben eljutottunk eddig, és várjuk, várjuk a kikeletet, mert Nagykanizsán mindig nagyon szép a tavasz...

Szlávik Szilvia (12. C)


A SZÜLÕI MUNKAKÖZÖSSÉG ELNÖKÉNEK KÖSZÖNTÕJE

Kedves fiatal Barátaim, tisztelt Tanárok, tisztelt Hozzátartozók!

Amikor megtudtam, hogy a szülõi munkaközösség elnökeként lehetõségem lesz néhány gondolatot elmondani a végzös diákoknak, megpróbáltam visszaemlékezni azokra a percekre, mikor sok-sok évvel ezelõtt én is, mint „landleros gimnazista tanuló" arra vártam, hogy Sza-lay tanár úr feltûzze a kis kék szalagot a zakómra.

Mit is éreztünk akkor? Azt hiszem büszkeséget. Büszkén viseltük a kabátunk hajtókáján a kis kék szalagot, büszkék voltunk arra, hogy a Landler Gimibe járunk. Ahogy közeledett azonban az érettségi, a kis kék szalag már mást jelentett, felkészülést az utolsó nagy meg-mérettetésekre, és az Istenhozzádot, amit könnyes szemmel mondtunk ki a ballagás után.

Mit üzenhet vajon ezen az emelkedett hangulatú estén az egykori landleros vén diák, a mai batthyánysoknak?

Viseljétek ti is büszkén ezt a kis szalagot, legyen veletek mindig az alma mater szellemisége, legyetek fogékonyak a jóra, az újra, a megszerzett tudásotokat gazdagítsátok életetek végéig, mert így lélekben mindig fiatalok maradtok. Használjátok ki ezt az utolsó rövid félévet a barátságok elmélyítésére. Töltsetek el minél több idõt egymással, beszélgessetek el a világ nagy dolgairól, hiszen a világ megváltása áll elõttetek. Készüljetek fel az érettségire, hiszen úttörõk lesztek, a kétszintû érettségit Ti fogjátok elõször abszolválni.

Kedves fiatal Barátaim! Hiszem, hogy az elõttetek álló feladatokat sikeresen megoldjátok, mert ott áll mellettetek a családotok és az iskolátok, segítenek a szüleitek és a tanáraitok!

A szalagavatóról azonban nemcsak a felelõsségteljes és magvas gondolatok, hanem az óriási buli is eszembe jutott, de ennek részleteivel nem terhelném a tisztelt hallgatóságot. Ezért csak annyit mondanék, érezzétek nagyon jól magatokat ma este, az elkövetkezõ né-hány hónapban és a választott utatokon, legyen az egy felsõoktatási intézmény, vagy a nagybetûs élet maga.

Most pedig fiatal barátaim a szülõi munkaközösség nevében sok szeretettel és tisztelettel meghívom a végzõs diákokat az ünnepi vacsorára.

Bazsó László SZM-elnök


BALLAGÁSI BÚCSÚBESZÉD

Álmodom? Vagy tényleg itt állok szemben veletek, akikkel tegnap még együtt ültünk a padokban, együtt indultunk szerenádra, együtt jártuk a város jól ismert útjait... Te, akivel együtt nevettem tegnap, tegnapelõtt: mondd, most miért sírsz?

Kedves Ballagó Diáktársaim! Tisztelt Tanáraink! Kedves Szülõk, Rokonok!

Nem hittem volna, hogy ennyire nehéz lesz. Egy éve még olyan könnyûnek tûnt minden. Álltunk a sorfal elején, éreztük, már nem sok idõ, és mi is búcsúzunk, s most, hogy eljött a perc, mégis olyan hihetetlenül gyorsan telt el minden!

Ezernyi gondolat cikázik fejemben, olyan sok mindent mondanék, de hisz tudjátok jól, hallottátok ezerszer a búcsúzó mondatokat! És különben, mit is mondhatnék? Éppen olyan megszeppenten állok a holnap elõtt, mint ti. Ma csak egy szó zakatol fejemben: köszönni.

Hiszen ezernyi emlék köszönt téged. Te, aki a sorban állsz, akárcsak én, ma még a múltban élsz. Újratáncolod a gólyabált, a szalagavatót; újraéled a hétköznapok minden percét, a ki-rándulások emlékezetes pillanatait, mindent ezerszer lejátszol magadban, szívedbe vésed az elmúlt idõt, hogy örökre ott maradhasson...

Ma van a megköszönés ideje is. Az emlékek sodrában meg kell állnunk egy percre, hogy megköszönjük osztályfõnökeink, tanáraink áldozatos munkáját, az iskola minden dolgo-zójának segítségét, amivel az elmúlt négy, illetve nyolc évben támogattak bennünket.

És végül itt áll a köszönések sorában a legfájóbb, legnehezebb: az elköszönés. Azt hi-szem, nincs más hátra, csak hogy ezt megtegyem. A 12. évfolyam tanulóinak nevében:

„ Elbúcsúzom, de ott leszek,

ahol a szél zúg, a nap nevet,

elbúcsúzom, de itt marad

belõlem néhány pillanat.

[...]

Mindig itt vagy, s én ott leszek,

ahol a szél zúg, a nap nevet."

Henczi Eszter (12. H)


Kedves ballagó diáktársaim, barátaink!

Alig néhány hónap telt el a szalagavatók óta, s most itt álltok egymásba karolva, megha-tódottan.

Emlékezzetek csak, milyen más volt az elsõ évnyitón a gimnáziumban! Ott még nem volt kibe karolni... Egyetlen biztos pont az osztályfõnökötök volt, aki most majd kivezet ben-neteket ezek közül a biztonságot jelentõ falak közül.

Ma búcsúztok az alma matertõl, tanáraitoktól, tõlünk, de tudjuk, hogy bárhová is kerültök, ez a négy, illetve nyolc év örök emlék marad számotokra.

Titeket megörökítenek majd az osztálytablók, mi alsóbb évesek pedig emlékezni fogunk rátok barátaitokként, szerelmeitekként, iskolatársaitokként.

Akárhogy is éreztek most, tekintsetek bizakodóan a jövõbe, mert amit itt kaptatok, arra bátran támaszkodhattok, büszkék lehettek arra, hogy batthyánysok voltatok.

Bízzatok magatokban, járjatok biztosan utatokon, legyenek álmaitok, céljaitok, amikért érdemes küzdeni.

Kívánok nektek sok sikert, s búcsúzom tõletek Szabó Pál szavaival:

„Eddig csak álmodtunk, terveztünk még,

Most valóra válhat minden, ami szép.

Az élet tárt karokkal vár,

S hogy szép lesz-e, csak rajtunk áll."

Szaniszló Gábor (11. C)


EMLÉKTÁBLA-AVATÁSI BESZÉD

Kedves Egybegyûltek, Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola minden tanulója és dolgozója nevében tisztelettel köszöntöm az emléktábla avatásán megjelent valamennyi kedves résztvevõt.

Városunkban civil kezdeményezésre, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányza-tának hozzájárulásával a város történeti múltját és építészeti kultúráját magában hordozó épületeken, épületegyütteseken emléktáblát helyeznek el. A helytörténeti szempontból különleges értéket képviselõ mozgalom lényege, hogy magánszemélyek, intézmények, cégek állítják ezen márványtáblákat.

E dicséretes kezdeményezésnek köszönhetõen — melynek ötlete Tarnóczky Attila tanár úrtól származik — a mai napon a Batthyány Lajos Gimnázium Sugár úti épületére is emléktábla kerül, mely méltatja az 1886-ban átadott épület jelentõségét. Naponta sétálunk úgy el az épület mellett, hogy nem ismerjük az építmény múltját, miként funkcionált pl. 50-100 esz-tendõvel ezelõtt.

Tisztelt Egybegyûltek!

Engedjék meg, hogy röviden felidézzem az elmúlt 118 esztendõ történéseit. A XIX. szá-zad végén a katonatartással agyonsanyargatott város a legtöbbet talán a laktanyák építé-sére áldozta. 1884-ben telket vásárolt két zászlóaljának elhelyezésére a Sugár út két egymás mellett fekvõ üresen hagyott helyén. 1886-ra készült el az a honvédlaktanya, amely mellett most emlékezünk Hencz Antal helyi építész kivitelezésében a város háziezredének, az akkor alapított 20. honvéd gyalogezrednek.

1897-ben az 1765 -ben alapított régiós szellemi központ, a piarista gimnázium Eötvös téri ódon épülete már nem tudta befogadni növendékeit. Ezért új gimnázium építésérõl kezdtek el tárgyalni. Mivelhogy a honvédség létszámát is közben emelték, a tárgyalások olyan irányba indultak el, hogy inkább egy kaszárnya építésébe kezdett ismét a város az iskola helyett. Ezen honvédlaktanyát kiürítették, majd kellõ átalakítás után a piarista gimnáziumot helyezték itt el 1904-tõl 1922-ig.

A gimnázium kérdését dr. Sabján Gyula polgármester oldotta meg, amikor a Sugár úti Fri-gyes laktanya is visszaszállott a város tulajdonába. Az így kiürült honvédlaktanya épületébe 1923-tól a fémipari szakiskola került, melyben kezdetben 11 növendék tanulta a szakmai is-mereteket.

1933-tól a Notre Dame Leánylíceum mûködött itt 1948-ig. Az államosítással 1948-ban Általános Gimnázium, 1949-tõl Irányi Dániel Általános Gimnázium, majd 1957-tõl Landler Jenõ Gimnázium, 1969-tõl Landler Jenõ Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskolaként mûködött az intézmény.

1990-tõl az iskolát az egykori alapítójáról Batthyány Lajosról nevezték el. Jelenleg a Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskolának ad otthont az épület, melyben nyolcosztályos, négyosztályos gimnáziumi, valamint egészségügyi szakképzés folyik.


Tisztelt Egybegyûltek!

Ezen épület, melynek megkopott falára emléktábla került, túlélte a történelem viharait. Rendszerek dõltek meg, háborúk dúltak, békeidõk jöttek, nemzedékek születtek és távoztak el örökre, de ez a ház megmaradt, s immár 100 esztendeje iskolaként mûködik, és tanítja az egyetemes állandó emberi értékekre városunk fiataljait.

Az elmúlt évszázad embert próbáló változásai közepette az iskola, az alma mater kapaszkodót jelentett és jelent a jövõben is.

Az intézmény minden nevelõje, dolgozója nevében ígérem, azon munkálkodunk, hogy ezen épület öreg falai között öröm és jogos büszkeség legyen a diákélet.

Köszönöm megtísztelõ figyelmüket!

Dénes Sándor igazgató

Nagykanizsa, 2004. szeptember 23. 16.30 óra.

Dénes Sándor a szalagavatón


ZEMPLÉN GYÕZÕ EMLÉKEZETE

125 évvel ezelõtt, 1879. október 17-én született Zemplén Gyözõ fizikaprofesszor, a folyadékok és az elektromos tér mozgásának nagyhírû kutatója. Szülõháza helyén, Nagykanizsán a Széchenyi tér 2. alatti ház falán emléktábla hirdeti az eseményt. A személyéhez, szemé-lyiségéhez szorosan kötõdõk a X. Zemplén Gyõzõ Fizikaversennyel is tisztelegtek Zemplén emléke elõtt.

Négy éves korában Fiuméba költözött a család, de mi kanizsaiak mégis magunkénak vallhatjuk. Eötvös Loránd legkedvesebb tanítványa volt. A hidrodinamikában (áramló fo-lyadékok tana) az ún. Zemplén-tétel õrzi a nevét. 29 évesen már akadémikus volt. 1914 nya-rán odahagyva feleségét, öt apró gyermekét bevonult katonának hazafias hevülete folytán. 1916-nyarán aztán el is esett az olasz fronton. Ha nem hal meg ilyen korán (a fizikusok idõ-sebb korukra teljesítik ki pályajukat), egyesek szerint akár még Nobel-díjas is lehetett vol-na. Jellemzõek rá a Nyugatban megjelent nekrológsorok: „Elpusztíthatatlan, le nem fojtható életerõ buzgott benne, s annyi mindenféle valódi kiválóság, mit Jókai hõseiben elképzelt. Aki õt ismerte, az mondjuk a »fekete gyémántos« Berend Ivánról is elhitte, hogy élt."

Kísérleti és elméleti fizikával egyaránt foglalkozott. Egyetemi elõadásai szinte a fizika teljes egészét lefedték. Fiatalabb korában matematikai tárgyú dolgozatai is megjelentek. De igen eredményes tudományos munkája mellett jelentõs tanári, ismeretterjesztõ és a külön-bözõ egyesületekben folytatott társadalmi tevékenysége is. A XX. század kezdetén õ volt Budapesten a legmodemebbül gondolkodó fizikus.

A Batthyány Lajos Gimnázium immár X. alkalommal rendezte meg a Zemplén Gyõzõ Fizikaversenyt. 1970-ben kezdõdött a folyamat, s a hagyományt erõsítette a mostani 125. évforduló. A Batthyányban olyan találkozóra hívták most a megye legjobb „fizikus" tanulóit és tanáraikat, mely egy jó szintû fizika témájú tanulmányi versenyen kívül ismeretterjesztõ elõadásokkal, egy nap élményével is emlékezetessé vált. Az elõadók között üdvözölhettük prof. dr. Kovács Lászlót (BDF, rektorhelyettes), a Zemplén-versenyek létrehozóját és prof. dr. Szabó Gábort (SZTE, az Eötvös Társulat fõtitkára), aki egyike a jelenlegi négy kanizsai származású akadémikusnak. A versenyt megtisztelte hat ma élõ Zemplén-rokon is.

Mi, zalaiak büszkék lehetünk Mikola Sándor, Izsák Imre és Öveges József neves fizikusok mellett most különösen Zemplén Gyõzõre, kire a Batthyány-gimnázium egy 125 oldalas ún. „Zemplén Gyõzõ Emlékkönyv" kiadásával emlékezett. A Kovács László által szerkesztett könyv tartalmazza a Zemplénnel kapcsolatos legfrissebb kutatási eredményeket is, s ezzel tovább gyarapodik a nagykanizsai szépszámú lokálpatrióta kiadványok száma.

A gimnázium volt neves tanára, a Függvénytáblázat fizikai részének összeállítója, a 97 éves Kugler Sándomé így köszöntötte a X. Zemplén Gyõzõ Fizikaverseny résztvevõit:

„Úgy gondolom, nagy szükség van az ilyen rendezvényekre, egyrészt, hogy az ifjúság meglássa a fizika szépségeit, másrészt a tanároknak is ad tippeket, gondolatokat. Tanári pályafutásomra visszaemlékezve, mikor 1931-ben diplomáztam, még nem ismertük a neutront, mikor 1974-ben nyugdíjba mentem, a meghasadást, a fúziót tanítottuk. Csak egymást segítve lehet lépést tartani a gyors fejlõdéssel. Tisztelettel köszöntöm a verseny vendégeit, a versenyzõknek szép eredményeket kívánok."

Így ünnepeltük Zemplén Gyõzõt és a fizikát 2004 októberében.

Balogh LászlóKalandozó batthyánysok Angliában

— ahol még az utcaseprõk is angolul beszélnek

Április 2-án, szombaton hajnali 3 órakor kezdetét vette 10 napos kirándulásunk. Ez a másfél hét elsõ hallásra soknak tûnik, de nekünk nagyon hamar eltelt. Bepillantást nyertünk Brüsszel nevezetességeibe, többek közt megismertük a város tiszteletbeli polgárát, a pisilõ kisfiút. A délutáni órákban London felé vettük az irányt. Hat napot töltöttünk itt, különbözõ csalá-doknál elhelyezve. Délelõttönként iskolában voltunk, délután kezdõdött a városnézés, mely során bejártuk a Westminster apátságot, a Szent Pál-katedrálist, a Towert és még sok más nevezetességet. Sok furcsasággal találtuk szembe magunkat, a bal oldali közlekedés, a sok nemzetiségû lakosság, a belváros túlzott mozgalmassága, a piros buszok. Rengeteg élménnyel gazdagodtunk, melyeket leírni nem is lehet, Londont látni kell! Az idõ ugyan nem volt a legfényesebb, de ez nem szegte kedvünket. Elérkezett a várva várt szombat, utunk célja Párizs lett. Másfél napunk volt a csodás város megtekintésére, amely alatt csak ízelítõt kaptunk a fények városából. Sétáltunk a Champs-Elyssé-n, megmásztuk az Eiffel-tornyot és napunkat egy hajókázással zártuk a Szajnán.

Véleményünk szerint mindenki életreszóló élményekkel gazdagodott e három csodálatos európai várost magában foglaló kirándulás során.

Antalics Veronika és Horváth Barbara (11. H)


Nagykanizsa—Puchheim

Szeretett városunkat népes rokonsággal áldotta meg a sors, több testvérvárosunk van szerteszét a nagyvilágban. Akkó, Gleisdorf, Kazanlak, Kovászna, Puchheim és Salo, közülük az egyik legerõsebb szál Puchheimhez köti városunkat. Idén mi, batthyánysok kicsivel szorosabbra fûztük ezt a szálat.

Nagykanizsa és Puchheim testvérkapcsolata több évre tekint vissza, ám iskolánk és a német város gimnáziuma csak 2004-ben vette fel a kapcsolatot egymással. Nem másnak köszönhetjük germán rokontelepülésünk diákjainak idei szívet-lelket melengetõ látogatását, minthogy a mi diákjaink is tiszteletüket tették egy hét napos kirándulás során Puchheimben a múlt tanévben. A nyelvi problémák elkerülése végett tavaly javarészt az akkori 11. C osztály tanulói indultak útnak nyugatra. Õket az ottani diákok és családjaik várták szállással és teljes ellátással, most pont fordítva történt.

Az egész szeptember 29-én, szerdán, késõ délután kezdõdött, amikor is egy csapat né-met diák orcáján mosollyal, kezében csomaggal leszállt a buszról egy tíz órás út után a mo-zikert elõtt. Elcsigázottságuk ellenére a lehetõ legintenzívebben próbálták kifejezésre juttatni, mennyire örülnek, hogy újból találkozhatnak rég nem látott barátaikkal. Próbáltak minden idõt kihasználni, mivel csak négy napot tölthettek itt. A vendéglátók igyekeztek, hogy vendégeik minél inkább otthon érezzék magukat. Például németül beszéltek. Bár az elején a kommunikáció egy részét még testbeszéd és activityshow-stílusú mutogatás tette ki, las-san mindenki belerázódott a szokatlan helyzetbe, és a pötyögés egyre folyékonyabb beszéd-dé vált. Ám a látogatókat sem hagyták elkényelmesedni. Õket mindenki igyekezett egyné-hány magyar szóra megtanítani, több-kevesebb sikerrel.

Itt tartózkodásuk alatt vendéglátóik igyekeztek nekik minél többet megmutatni. Így ju-tottak el a Halászbástyához, a Mátyás-templomhoz, az Országházhoz és többek között a Balatonhoz. Bár teljesen érthetõ módon õket inkább érdekelte kapcsolataik minõségének magasabb fokra emelése, mint különbözõ kötelezõ jellegû úti célok kipipálása. Emellett módfelett izgatták õket az olcsó bevásárlási lehetõségek, ezeket, ha csak tehették, kihasz-nálták. Továbbá engedve, hogy elbûvölje õket a már tradicionális magyar mulatós zene, szinte minden este bulizni jártak. A rengeteg közös program után végül is maradandó kap-csolatot alakítottak ki vendéglátóikkal. Ennek okán vasárnap reggel indulásuk elõtt sírva intettek egymásnak búcsút...

Mendly Miklós (10. C) és Balogh Anna (12. C)

Ismét Puchheimben jártunk

2004 októberében puchheimi diákokat láttunk vendégül. 2005 áprilisában nekünk volt lehe-tõségünk külföldre utazni — hozzájuk. A 18 személyes kisbusz nagy meglepetést okozott, nem épp a kényelemrõl lett nevezetes az út. Sokkal inkább a szép tájakról. Sokan közülünk több mint száz fényképet készítettek. Salzburg volt az elsõ állomásunk, Mozart szülõvárosa. A folyó, a hangulatos sétáló utcák rendkívül tetszettek mindenkinek. A német barátainkat


viszontlátni nagy örömöt okozott. A találkozás után rögtön indultunk az esti programra, egy közeli sportcentrum bárjába. Különbözõ német baráti körök más-más asztalokhoz ültek, így lehetõségünk volt az eddig ismeretlen iskolatársainkat is megismerni. Másnap megmutatták nekünk az iskolájukat, ami teljesen más stílusú, mint nálunk megszokott. A padlószõnyeg, a sok üvegfelület rendkívül barátságossá teszi az épületet. Minket — magya-rokat — körbevezettek a közeli nagyvárosban — Münchenben. Herr Koslowsky történelmet tanít, így kellõképpen kimerítõ ismertetõt kaptunk minden egyes épületrészhez, utcához. Ha nem esett volna az esõ, nem lett volna hideg, és nem lett volna már hosszú a séta, bi-zonyára mindenki rettentõen élvezte volna.

Következõ nap — szombaton — már igazán érdekes látnivalóhoz utaztunk: Dachauba, egy koncentrációs táborba. Itt már mindenki csupa fül volt, hogy az idegenvezetés egyetlen szavát se szalassza el. Megdöbbentõ természetességgel beszéltek még az olyan kegyetlen-ségekrõl is, minek hallatán sokak könnye is kicsordult. Véleményem szerint minden diáknak látnia kellene ezt, hogy a jövõben még akaratlanul se fordulhasson ilyen elõ. A megrázó fotókat, a gázkamra fojtott levegõjét, a barakkbéli ágyak látványát egyikünk sem felejti el.

Könnyedebb a BMW-múzeum látványa. Éppen felújítás alatt áll, ezért csak két terem volt látogatható. 2007-re egy óriási komplexum épül majd, akkor érdemes lesz még egyszer végigjárni.

A vasárnapi menetrendet tanárnõink állították össze, a Chiemsee-tavon lévõ 2 sziget egyikén, a Herrenchiemseen egy csodaszép kastély áll. II. Ludwig építtette a versailles-i palota mintájára. Barokk túldíszítettsége néha már nyomasztóan hatott, de rengeteg ötletes korabeli megoldással találkozhattunk. A kert, a szökõkutak tökéletesen meg vannak tervezve, a látvány szemet gyönyörködtetõ.

A sok buli, nevetés, közös élmények után nehéz volt az elválás, de haza kellett jönnünk. A visszaúton is tartogattak számunkra meglepetést tanáraink. Bad Ischlben álltunk meg, és a környéken sétálhattunk egyet. Tökéletes ékszerdoboz ez az osztrák kisváros.

Élményekkel gazdagodva, a világból egy újabb szeletet megismerve tértünk haza. Köszön-jük szépen az utat mindenkinek, akik lehetõvé tették.

Balassa Zsófia (11. D)


Kedves Vendégeink, kedves Batthyánysok!

Tudjátok-e, hogy a diákszínjátszás fõvárosa Magyarországon: Csurgó?! Nem csak azért, mert Csokonai Vitéz Mihály 1799 kömyékén hosszabb ideig tanárkodott a csurgói gimná-ziumban, s írta többek között a Karnyónét a csurgói diákjainak. De az elmúlt évtizedekben sok alkalmat megért Csurgón az ún. Országos Diákszínjátszó Fesztivál.

S most a Csurgói Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium diákjai jóvoltából lát-hatjátok: „Az özvegy Karnyóné s a két szeleburdiak vagyis a vénasszony szerelme" címû vígjátékot (kb. 50 percben). Köszönjük a csurgói diáktársaknak, hogy elhozták hozzánk ezt a játékot! Megjegyzem, hogy még 1969-ben iskolánk volt irodalmi színpada is nagy sikerrel bemutatta a Karnyónét (itt tûnt fel elõször Duró Gyõzõ Lázárként, aki jelenleg a Nemzeti Színház dramaturgja).

De most inkább arra legyünk büszkék, hogy a játék „Kanizsán, a Kamyóné boltjában" játszódik. Feltételezhetõ, hogy Csokonai annak idején járt a Csurgóhoz közeli Kanizsán. A darabot tüzetesen átolvasva, összevetve a korabeli Nagykanizsáról tudottakkal még Kar-nyóné boltjának a helyét is valószínûsíteni lehet: ez pedig az ún. Vasemberház, annak földszintjén kb. a mai Biopatika boltja. Azonosítható a darabból a szemben lévõ vásáros bolt, amely a mai Kanizsa Áruház helyén állhatott. Aztán Lipitlotty mondja: „szakállamra mondom inkább venném feleségül a' Kanizsai Csonka Tornyot". Ez a mai alsóvárosi templom akkori tornya lehetett. A lottéria kapcsán felemlegetett postakocsiállomás a mai Centrál Szálló helyén volt. S a zenés darabban Csokonai a „Gyere be rózsám, gyere be" dallamára a következõ szöveget énekelteti Borissal,a szobalánnyal: „Csurgói kincsem! Hallod-é? /Kanizsán lakom tudod-é? / Haj! S Kanizsára gyere be / Csókba feresztlek, ide be."

Ezzel kezdõdjék a játék, emléket állítva vérbõ figuráival az akkori Kanizsa jellegzetes típusainak és a korabeli Kanizsának is! „Aki többet várna, menjen a londoni theatrumba..." — írta az õsbemutató utóbeszédében Csokonai tréfás mentegetõzéssel. Megjegyzem: nagyaulánk valóban hasonlít (?...) a Shakespeare-i Globe Színházhoz.

Balogh László

Elhangzott 2005. január 13-án a csurgói diákok elõadása elõtt.


A FÖLD NAPJA A BATTHYÁNYBAN

2005

— április 21., csütörtök 15.00, BLG-rendezvényterem: Kaán Károly Természetvédelmi Verseny BLG-s osztálycsapatoknak.

— április 22., péntek:

10.45 Közös jelmondat-felírás a kisaulában.

11.35 Mûsor az iskolarádióban.

11.45 Faültetés a sportpálya mellett (kocsányos tölgy).

+ Kamarakiállítás a kisaulában: Homokvihar, Esõerdõ, Vízesés, Hajnal a város felett.

„Ámulni még, ameddig lehet,

amíg a szíved jó ütemre dobban,

megõrízni a táguló szemet,

mellyel csodálkoztál gyermekkorodban.

Elálmélkodni megszokottakon,

az andezitre plántált õsi várakon,

virágon, felhõkön, patakon,

az azúrban kerengõ vadmadáron,

a csillagokon, ha végtelen terek

hajítják át a késõnyári égen,

és ámulva szólni..." (Áprily Lajos)

Kocsányos tölgy: a jellemzõ õshonos zalai fafaj


25 ÓRÁS FOCIKUPA A BATTHYÁNYBAN

A tavalyi év után idén másodszor került sor a nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnáziumban a Város Napjának tiszteletére megrendezett maratoni hosszúságú focikupára. Az iskola nyolc csapata — benne több mint nyolcvan diákkal — az elmúlt évi teljesítményt egy órá-val megtoldva, 25 órán keresztül kergette a labdát az iskola sportpályáján. A 4+1 fõs csa-patok körmérkõzéseken, oda-viszavágós rendszerben döntötték el a kupa sorsát. Az idei esemény üde színfoltját az iskola szülõi munkaközössége által alakított szülõi csapat rész-vétele jelentette. Az 58 mérkõzéses torna végén, szombat délutánra az elsõséget veretlenül, imponáló magabiztossággal a végzõs „idegenlégiósokkal" megerõsített 11. F osztály csapata szerezte meg.

Ez az esemény is immár hagyománnyá vált! Jól kiegészítette ez a rendezvény az elõtte lezajló 24 órás József Attila-versünnepet, mert a test és a lélek hasonlóan fontosak az ér-telmes emberben, diákban.

BLG

A hõsök


JÓZSEF ATTILA-ÜNNEP A BATTHYÁNYBAN

Száz éve született József Attila. Mi, a Batthyány-gimnázium diákjai és tanárai is szeretnénk hozzájárulni az emlékév programsorozatához.

— 2005. április 11-én, hétfõn 10.30 órakor JózsefAttilára emlékezünk az iskolarádióban.

— Április 11-én (József Attila születésnapján) 18 órától Költészet Napi Ünnepi Gála a HSMK-ban sok Batthyánys versmondó szereplésével.

— Április 19-én, kedden 10 órától a rendezvénytermünkben: Bókay Antal irodalomtör-ténész, egyetemi tanár elõadása „Rend és semmi" címmel.

— Április 15-én, pénteken 12 órától:

„24 óra József Attilával"

JózsefAttila összes versének felolvasása a Batthyány-gimnázium diákjainak jóvoltából.

Helyszín a Batthyány Lajos Gimnáziumban:

12 órától az énekkari próbaterem (a porta mellett),

16 órától a rendezvényterem,

20 órától a kisaula.

Az osztályok beosztása a programhoz:

12.00—12.40 óra: 5. A 24.00—0.40 óra: 10. H

12.40—13.20 óra: 6. A 0.40—1.20 óra: 11. A

13.20—14.00 óra: 7. A 1.20—2.00 óra: 11. B

14.00—14.40 óra: 8. A 2.00—2.40 óra: 11. C

14.40—15.20 óra: 9. A 2.40—3.20 óra: 11. D

15.20—16.00 óra: 9. B 3.20—4.00 óra: 11. E

16.00—16.40 óra: 9. C 4.00—4.40 óra: 11. F

16.40—17.20 óra: 9. D 4.40—5.20 óra: 11. G

17.20—18.00 óra: 9. E 5.20—6.00 óra: 11. H

18.00—18.40 óra: 9. F 6.00—6.40 óra: 12. A

18.40—19.20 óra: 9. G 6.40—7.20 óra: 12. B

19.20—20.00 óra: 10. A 7.20—8.00 óra: 12. C

20.00—20.40 óra: 10. B 8.00—8.40 óra: 12. D

20.40—21.20 óra: 10. C 8.40—9.20 óra: 12. E

21.20—22.00 óra: 10. D 9.20—10.00 óra: 12. F

22.00—22.40 óra: 10. E 10.00—10.40 óra: 12. G

22.40—23.20 óra: 10. F 10.40—11.20 óra: 12. H

23.20—24.00 óra: 10. G 11.20—12.00 óra: ?!

Kérjük az osztályfõnököket és a magyartanárokat, szervezzék meg, hogy az osztályok képviseletében a rendelkezésre álló 40 percben feltétlenül legyen néhány diák, aki tovább olvassa József Attila verseit. Elõzetes becslések és terveink szerint 24 óra alatt végig tud-juk olvasni József Attila összes versét. És remélhetöleg sokat értünk is belõle! Iskolánk könyvtárában 18 db József Attila-kötet van, ezek a helyszínen rendelkezésre állnak majd, de hozd el a saját kötetedet is, ha van! Néminemû frissítõhöz is hozzájutnak majd a fáradt résztvevõk. Aki részese lesz az eseménynek, kap majd egy emléklapot is.

Nem valamiféle rekordhajhászás a célunk: Sokkal inkább Márai Sándor jutott eszünkbe: „Vers kevesebb van, mint platina és rádium, ...és vannak verssorok, amelyek birtokában


egész életemre ellátottnak és sérthetetlennek érzem magam." Reméljük, sokan találnak sok ilyen verssort József Attilától!

BLG

Ez volt a sikeres rendezvénysorozatunk felhívása. Több mint háromszázan vettek részt a versfelolvasáson, a 24 óra alatt kétszer értünk végig József Attila összes versén (nem csak mechanikusan...)!

Közben...

... és a végén


A legendák Attilája

József Attila száz éve született

Ha valaki Petõfi életrajzát, a költõ pályáját akarja megismerni, két kitûnõ, több kiadást meg-ért munkát vehet a kezébe. Az egyik Illyés Gyula Petõfi Sándora, a másik Hatvany Lajos Így élt Petõfije. Sõt nemcsak a költõi pálya hiteles tényeit, adatait ismerhetjük meg ezekbõl a könyvekbõl, van könyv, amely A legendák Petõfijét állítja elénk: Dienes András volt az az író, aki fáradhatatlan munkával összegyûjtötte, és 1957-ben könyvben kiadta a költõvel kapcsolatos „legendákat", az ország területén élõ, az emberek emlékezetében megõrzött, és nemzedékrõl-nemzedékre, szájról-szájra áthagyományozott „mondákat".

Aki József Attila, „a huszadik század Petõfije" életének tényeit és adatait akarja megismerni, nehezebb helyzetben van. Bár a családtag, József Jolán könyve, a József Attilla élete köz-vetlenül a költõ halála után íródott, nem tekinthetõ mindenben hiteles munkának. Sõt a há-ború utáni újabb kiadásba a szerzõ olyan jelenetet is belecsempészett, amelyben József Attila Rákosi Mátyással találkozik. Fodor András József Attila életrajzai (Így élt József Attila, Szólj költemény) sokat segítettek — fõként a fiatalok körében — a költõ iránti ro-konszenv fölébresztésében és hiteles megismerésében.

De a József Attila legendák összegyûjtésére, egy olyan könyvre, mint Dienes András munkája, tudtommal még senki nem gondolt. Pedig ez a föladat is vállalkozóra vár.

1975-ben hetven év telt el a költõ születése és csaknem négy évtized a költõ halála óta. Még éltek olyanok, akik a költõvel egykorúak voltak, személyesen ismerték és találkoztak vele. Élt még egyik polgárista osztálytársa, a zenész Kuti Vince is. Mégpedig abban a bu-dapesti, Eötvös utcai bérházban, ahol egy másik lakásban vele együtt lakott egy tizéves, általános iskolás kislány, aki az iskolában már hallott József Attiláról, könyv nélkül tudta a költõ legkorábbi, ismertté vált versét, a De szeretnék gazdag lenni... kezdetû zsengéjét. Szabó Eszterke kérésére jegyezte le Kuti Vince József Attilával kapcsolatos emlékét 1975-ben. A szöveget a mai helyesírási szabályok szerint közlöm.

A IX. kerületben laktunk, és a Bokréta utca 30. sz. alatt, József Attila pedig a Ferenc tér 11. sz. alatt. Tulajdonképpen egy utca volt, mert a Bokréta utcai oldalra esett a 11. szám.

Együtt jártunk vele 1917—1918- és 1919-ben az Üllõi út és a Hunyadi utca sarkán levõ polgári iskola I—II. osztályába. Nagyon csendes gyerek és kitünõ tanuló volt. Mindenre, amit a tanárok kérdeztek, hiba nélkül felelt. Én nagyon csodálkoztam rajta, hogy mindent úgy a fejében tudott tartani. Sokszor, amikor együtt mentünk haza, meg is kérdeztem. Akkor õ azt mondta: Kedves Kutikám, nekem mindent, amit hallok, látok, tanulok, nagyon meg kell jegyeznem, mert boldognak szeretném látni szegény anyám és a két testvérem, mert én nagyon, de nagyon híres ember akarok lenni, hogy boldoggá tegyem anyám és a testvéreimet és ezt a sok munkásembert, aki itt, a periferián lakik; ha nem tudok mást nekik adni, legalább ezt az utat járják, amit én járok. Sikerült is neki.

Kuti Vince

VI. Eötvös u. 38. II. 5.

Az emlékezésben minden együtt van, ami a legenda születését mutatja. A hitelesnek látszó, érzékletes, életszagú emlék, az osztálytárs megszólítása: „Kedves Kutikám." Az alakot


hõssé növesztõ gesztus: „Mindenre felelt...", „nagyon híres ember akarok lenni..." És az utókor által egy idõben és egyoldalúan ünnepelt „proletárköltõ" képe: „a sok munkásember ... itt a periferián..."

A hiteles élettények föltárása, a költõ életrajzának dokumentált megírása az irodalom-történészek föladata. De legalább ennyire fontos az irodalomszociológiai „terepmunka" elvégzése: az utókor emlékezetében élõ legendák összegyûjtése, számbavétele és elemzése: a legendák Attilájának a megörökítése.

Tüskés Tibor

2004. október 29-én rendkívüli magyar órát tartott Tüskés Tibor író, iskolánk volt tanítványa. Ezt az írást évkönyvünknek szánta.

A jelenlegi figyelõ tanítványok


A tudás vagy a fogyasztás hatalma érvényesül?

Milyen választási lehetõségek állnak

a jövõ társadalma elõtt?

Tisztelt Hallgatóság!

Az ember folyamatosan döntési helyzetekbe kerül élete során. Érettségire készülõ fiatal-ként magam is kezdem érzékelni a választás felelõségét. Az a választás azonban, mely a jö-võ embere elõtt áll, csak Vörösmarty hármas útjához mérhetõ. Csongor dilemmája a mi di-lemmánk is: a boldogságot keresve magunk is megmérettetünk a többfelé ágazó, titokzatos út elõtt. Ez az út a tudás, a hatalom és a fogyasztói javak csábítását kínálja nekünk. Vörös-marty hõse kikerülte a csapdát. Nekünk vajon sikerül-e a helyes ösvényt megtalálni?

Korunk értékrendjének gyújtópontjában két fogalom áll: tudás és fogyasztás. E két szó-nak manapság hatalma van, e két szó ma világokat épít és dönt össze. Egyre inkább úgy tû-nik, a tudás eszköz, és a fogyasztás a cél. Jól van ez így?

A felvilágosodás gondolkodói minden baj forrásának az emberi tudatlanságot tartották. Céljuk, a tudás minden ember számára elérhetõvé tétele ma megvalósulni látszik. Az internet futótûzként terjedõ használata ugyanis bárkinek lehetõséget ad a számára fontos információk megszerzésére, a tudás gyarapítására.

Mégsem tekinthetjük ezt a rendszert megvalósult álomnak. Miért? Azért mert ez a modern tudáseszmény alapvetõen nem az emberek életének jobbítására törekszik, hanem a fogyasz-tás, e bûvös, titokzatos úr szolgálatába szegõdik

Mindannyian gyakran emlegetjük: a tudás hatalom. De gondoljuk meg, vajon nem vesz-tette-e lényegét ez a mondás? Valódi hatalmat adhat ma a tudás? Manapság valóban a tu-dás hatalma érvényesül? Az írástudók és bölcsek minden korábbi érában tiszteletet élveztek, tekintélyt birtokoltak. A modern kor tudósai nincsenek ilyen kiváltságos helyzetben. Az a szellemi tõke, ami az ókori bölcsek iskoláiban, vagy a középkori uralkodói udvarokban halmozódott fel, ma a világhálón keresztül bárki számára gombnyomásra elérhetõ. Az in-formáció a lehetõséget, a siker lehetõségét hordozza. A modern értelemben vett tudás az információ gyors és hatékony feldolgozásával hatalommá varázsolja ezt a tömegek számára elérhetõ lehetõséget. Napjaink sikertörténeteit a korszerû tudás tintájával írják.

A válaszunk tehát: igen, a tudás ma is valódi hatalommal bír, csakhogy nem mindegy, hogy ezzel a hatalommal miként élünk. A 20. század a tudást a fogyasztás szolgálatába állí-totta. Elég, ha csak Einsteinre és Teller Edére gondolunk, akiknek tudását hatalmi játszmák-ban használták fel.

A tények alapján nem kérdéses, hogy a tudás vagy a fogyasztás hatalma érvényesül-e ma. Mint ahogy az sem kérdéses, hogy jól van-e ez így. Az viszont, hogy a jövõ társadalma akar-e illetve képes lesz-e változtatni ezen, még nagyon is nyitott kérdés.

Milyen változások elé néz a jövõ társadalma? A 20. század világa nem ember-, hanem gazdaságközpontú világ volt. Kérdés, hogy a 21. század embere milyen irányba halad: szûkíti vagy bõvíti a golobalizáctó jelenségét. A globalizáció pedig nem más, mint a modern kor gazdasági-politikai folyamatainak társadalmi tükörképe. Az, hogy mennyire görbe ez a tükör, csak rajtunk múlik. Csak azon múlik, hogy hagyjuk-e, hogy az egyetemes emberi testvériség nevében egységesítsék külsõnket, szokásainkat, ízlésünket. Ha mindezt tétlenül nézzük, hamar szembesülhetünk azzal, hogy éppen az ily módon beszürkült személyisé-


günk szolgáltat majd ki minket a fogyasztás hatalmának. Fontos tudni, a választás rajtunk is áll.

Mégis hogyan mondjunk nemet a tömegek elbutítására, a valódi értékek — mint a kultúra vagy a család — kiüresítésére? Én azt mondom: legyünk nagyon válogatósak. Ne csak al-kalmanként, könyvhéttõl filmszemléig utasítsuk el a kommerszet, a tucatkultúrát: a minõség-re, az igazán különlegesre való törekvés ugyanis életforma, az igényes ember magatartása. Jó Luciferek módjára kételkedjünk és kérdezzünk, mert csak így tudjuk megkülönböztetni a valódit a hamistól, az értékeset az értéktelentõl. Valójában ez is egyfajta tudás: bizony, a fogyasztani tudásnak is a modern mûveltség részévé kell válnia.

Vegyük fel a kesztyût az elsekélyesedéssel szemben! Ha életünk minden mozzanatában értékteremtõ magatartás :a tudást, a mûveltséget és az igényességet választjuk a felélõ lét-tel: a ránk erõltetett fogyasztási kényszerrel szemben, akkor mondhatjuk majd, hogy tettünk valamit a saját életünk jobbá tételéért

Mindannyiunknak szabad és kötetlen, teljes és sikeres lázadást kívánok a mindent hátrál-tató szürkeséggel szemben. Kívánom, hogy mindannyian megtaláljuk azt az útat, amely elvezet „a leghelyettesíthetetlenebb lény" azaz önmagunk egyéniségének megtalálásához.

Köszönöm a figyelmet!

Szabó Dávid (12. A)

A fenti beszéd elhangzott 2005. március 11-én az Ordass Lajos Országos Retorikaversenyen — bonyhádi Petõfi Sándor Evangélikus Gimnáziumban —, ahol primer kategóriában arany minõsítést kapott.


SZÍNHÁZZÁ VÁLTOZTATOTT VALÓSÁG

Bánk látszatvilága

1. JózsefAttila esztétikája — „az igazat mondd, ne csak a valódit" — nemcsak hitvallás, hanem Petõfit felidézõ parancsolat is; nem lehet költõ az, aki a valóságot és az igazságot nem választja úgy külön, hogy ne az igazság váljék láthatóvá.

A látszat és a valóság a Teremtésben az egy, az egész, a teljesség; a dinamikus totalitás. Az igazság maga, Isten igaz világot teremtett. Ezt a totalitást az ember bontja szét jelenségre és lényegre. Az ember hamis világot is teremthet. József Attila két példával is érzékelteti, hogy õ mit is ért a valóság és az igazság különbségén. Mindkét példájában a láthatatlan kór halálos végû következményeivel teszi azt szemléletessé, elõször a tüdõbaj, másodszor a rák fejezi ki a láthatatlan és a látható világ közötti különbséget. A költõ poétikáján azonban nem azt értjük, hogy az igazság mélyebben és rejtve van, és hogy a mûvészet van hivatva arra, hogy azt a mélybõl, mint egy igazgyöngyöt elõhozza. Ez az esztétika addig lehetett ér-vényes, amíg az erkölcsi világrend fennállt, vagy ha már el is fedték, netán el is temették, még láthatóvá lehetett tenni, még fel lehetett támasztani. Shakespeare tragédiái fejezték ki legteljesebben az erkölcsi világrend kifordítását, és azt is, hogy a világrendet vissza lehet állítani. Ez még a Hamletben is bekövetkezhetett, pedig ott Claudius tökéletes gyilkossággal ölte meg az erkölcsöt. A polgári világrend már nem magán az erkölcsön nyugszik, de er-kölcs nélkül a „végsemmiség" felé halad. Balzac realizmusától kezdve már a kifordult világot jeleníti meg a mûvészet, hogy különválaszthassuk az Ember mûvét az Istenétõl, a látszatot a valóságtól, a színházat a természettõl.

József Attila esztétikáját is beleilleszhetjük a „jó orvos" szerepkörébe, de mégis merõben más tartalma van. Madam Chauchat és Kosztolányi példájával azt mondja, hogy az emberiség rálépett a halálos betegség útjára; a betegsége dominál, és láthatóan a vég felé közeledik. Már visszafordítani nem lehet a kórt, de még lehetne kezelni, gyógyítani, hogy néhány „merész éve" lehessen, hogy „bölcsebb és szebb halála" legyen. Ehhez azonban tisztán kell látni és láttatni a valóságot. Az embert szembesíteni kell a valósággal, ahogy Madam Chauchat is látta a beteg tüdejét, és Kosztolányi is szembenézett a halállal: „ez itt az igazság, ez itt a hamisság". József Attila annak az embernek szól, akit teljesen becsapnak, aki a halálos kórban van, de gyógyíthatónak hitetik, aki boldogtalan, de az üdvözölt boldog-ság állapotába hipnotizálják. Claudius tette valósággá vált, Hamlet meghalt; „Igazság és hazugság egyre-megy." Az igazi mûvészet már csak egyet tehet: lebontja a színházat, fel-hagy az irodalommal. Az méltó az emberhez, ha tudja az igazságot. Így maradhat ember az ember: „Ha már elpusztul a világ, legyen a sírjára virág."

József Attila nagyon jól tanítja, hogy a halálos kórban leegyszerûsödnek a dolgok, már nem szabad „lódítani". A mûvészetnek vissza kell térnie Isten igéjéhez, ahol minden visszanyeri helyét, minden az lesz, ami valójában: a csillag az égen ragyog, nem az éji folyóban. Az emberi világ olyan színházzá vált, annyira kifordította a világot, hogy a halál felé vezetõ utat az élet felé vezetõ útnak nevezte el, és ennek megfelelõen is cse-lekszik. József Attila szembeszegül a költészettel, amelyik ezt támogatja. „Nincs alku", mondja, ilyen nagy hazugságot már nem lehet a mûvészet „esztétikai kategóriái közé" helyezni.


József Attila a valósággá vált színház korában szólalt meg, amikor az isteni erkölcs láthatóan meghalt, az élet a teljes megsemmisülés felé haladt. Nem lehet eléggé hangsú-lyoznunk, hogy drámairodalmunk két legnagyobb alkotása, a Bánk bán és Az ember tra-gédiája már ennek az útnak az elején szembesítik az embert a „végsemmiség" lehetõségével. Katona a nemzetet, Madách már az embert óvja ennek bekövetkezésétõl, mert a polgári világrendbe való átlépés nemcsak a nemzet és az ember felemelkedésének lehetõségét nyújtja, hanem azok teljes megsemmisülését is magában hordja. Mindkét dráma a teljes pusztulást mutatja meg; ha Bánk cselekedetét követjük, akkor a nemzet, ha Lucifer vagy a magunk eszméinek útján haladunk, akkor az ember fog kipusztulni. Katona is, Madách is értelmezi ezt a halált. K.atona szerint a magyar nem úgy fog kipusztulni, mint a bojóthi faj, hogy kiirtják öket, Madách sem azt mondja, hogy az emberi faj azért tûnik el a Földön, mert az élet lehetõsége megszûnik. Lehetséges, hogy ez is bekövetkezik. De nem mindegy, hogy a magyarságát maga a magyar hagyja el, és az sem mindegy, hogy az ember az ember voltát veszti el, és nem emberként néz szembe a sorsával.

2. Katona drámája a polgári világrendbe való átalakulás történelmi folyamatát jeleníti meg, amikor az isteni világrendet az emberé váltja fel. Fejezetünkben azt kívánjuk megmutatni, hogy Katona e világváltozásnak olyan következményét jeleníti meg, hogy a látszat elválik a valóságtól, az igazságot a hatalom nyilvánítja ki annak. Ennek alapján mondjuk, hogy Bánk cselekvése is elõremutat a XX. század politikai rendszereinek valóságot manipuláló és a tudatot átalakító magatartása felé: tudatosan terveli ki a gyilkosságot, hogy a becsületét és az erkölcsi világrendet azáltal tegye tisztának láthatóvá. Õ ezt a gyilkosságot össze tud-ja kapcsolni az abból felépülõ világrenddel, és erkölcsileg is indokoltnak ítéli meg, holott az erkölcsért, a becsületért való cselekedet csak személyes indítékának minõsíthetõ. Az ifjú Hamletnek még az erkölcsi világrendet kell „helyrehozni", ezért cselekedetét nem tekinthetjük gyilkosságnak. Bánknak viszont ezt a világrendet már nem szabad visszaállítani, ezért tet-tét csak gyilkosságnak minõsíthetjük; az erkölcsért magát az erkölcsöt öli meg: nem való-ságot, hanem látszatot teremt. A Bánk bán tehát a polgári világrend felé mutat, és azt a tragikus folyamatot vetíti elénk, amikor a látszatot nem annak leleplezésével változtatja vissza valósággá, hanem egy másik látszatcselekvéssel akarja valóságnak elfogadtatni. Bánk tragédiájával Katona azt fejezi ki, hogy a látszatvilág újabb látszatcselekvés elindítója is lehet, és ez a folyamat „végsemmiséghez", a teljes pusztuláshoz vezet.

A dráma látszatvilágát kívánjuk bemutatni, amelyben Bánk is látszatcselekvésre kénysze-rül. A becsületét — és magát az erkölcsöt — már csak úgy védheti meg, ha maga is látsza-tot teremt. A dráma ezért rendkívül összetett. Katona két szintet jelenít meg, a valóságosat és a virtuálisat. A valóságos szinten felsorakoztatja az idegen által kisemmizett nemzetet, akik a nemzet érdekében uralkodó fõhatalmat keresnek, megmutatja azt a tiszta erkölcsöt, amit nem lehet erkölcstelenné tenni, Bánkban megláttatja azt a magatartást, amelyik nem válhat a nemzet fõhatalmává, Endrében pedig azt, aki az új világrend megtestesítõjévé vá-lik. Fejezetünkben a drámaiságnak azt a tartalmát kívánjuk megmutatni, amikor megszületik a virtuális valóság, és a virtuális valóságban Bánk hogyan akarja az Istent követõ ember valóságot teremtõ alkotása helyébe a maga valóságtartalmat nélkülözö valóságát állítani.

A polgári nemzetté válás ellentmondásból indul ki, arra a paradoxonra épül, hogy ez a világrend már nem a feudalizmust fenntartó tiszta erkölcsön és becsületen alapul, de erkölcs és becsület nélkül sem mûködhet. Katona olyan tragédiát írt, amelyben a drámai hõs tudatla-


nul az abszolút erkölcsöt védi, így azt már csak tudatosan abszolút erkölcstelenül teheti meg. Bánk végletekig védi a becsületét, ami a „mindensége" alapja, holott a világrend már nem ezen alapul, ugyanakkor az sem igaz, hogy elvesztette azt. Igazi célja alapján tragikusan vétkes, az eszköze által azonban bûnös, mert tudatosan, kitervelten akarta megtenni, és végül meg is tette. Azt a becsületét akarja megteremteni, ami valójában létezik ugyan, de azt nemlétezõnek mondják, és aminek maga sem bizonyos a létezésében. Azt a gondolatot „izmosítja" meg, hogy látszatot teremt a valóságtól teljesen függetlenül: Melinda akár bû-nös, akár áldozat, az õ becsületéért csak áldozatnak szabad látni. Ezt pedig úgy érheti el, ha Ottót vagy a királynét megöli. Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy Bánk tudatában sem bizonyos Melinda becsületessége, hiszen arról csak a haldokló Melindától tudott bi-zonyosságot kapni. De gyilkossággal bizonyosságot tud teremteni errõl, és ez bár hiába létezik a valóságban, azt mégis csak a virtuális valóságban teheti valóságossá. Az erkölcsért az erkölcsöt, a becsületért a becsületet is feláldozza: a „mindenséget", a maga mindenségét a látszatra is képes lenne felépíteni.

3. A dráma látszatvilágát Gertrudis teremti meg. Bár az igazi kiindulópont az, hogy Endre csak látszatból volt király, valójában Gertrudis uralkodott. Mindent megtett, hogy kihasználja férje gyengeségét, éreztesse szerelmét, hogy azáltal a maga érdeke szerint irányíthassa a királyt. Petúr átlátott ezen, ezért folyamodott Bánkhoz „orvoslásért", hiszen Bánk nem Endre, akit Gertrudis mozgat. Endre és Gertrudis kapcsolatában azt a látszatteremtést mutatja meg Katona, amikor a hatalom, ha nem tölti be a szerepét, fedezetet nyújt annak, aki ural-kodni akar és tud is, vagy akinek érdeke fûzõdik a hatalom gyakorlásában. Amikor Endre a királyi hatalmát Bánkra ruházta, Gertrudis a királyi fedezetet elveszettnek hihette, ha Bánk nem lesz tökéletes Endre. Cselekedni kezdett: Melindát az udvarba hozatta azzal az ürüggyel, hogy most már „nem illik" vidéki birtokon élnie. Az volt a célja, hogy Bánk valóságos ural-kodói hatalmát erkölcsileg megsemmisítse. Endre ittlétekor a király erkölcse jelentette az õ igazi fedezékét, az Endre távollétében uralkodó Bánkot viszont annak becsületének elvesz-tése által fogja tudni uralni. Terve már Endre távozása elõtt készen volt, tudta — mindenki tudta — Bánk „gyengeségét", felesége szép és fiatal, azért nem hozza a király udvarba, mert fél attól, hogy az udvar erkölcse megfertõzheti. Tervét arra alapozta, hogy Melinda az udvarban természetszerûen botlani fog. Amikor pedig a királynál kivívja, hogy Ottó herceg az udvarban maradhat, bizonyos is ebben: egy uralkodó hercegnek a nádor felesége odaadja magát. Felsõbbrendûségi tudatából következik — õ Endre fölé tudta magát emelni — , hogy Melinda lesz a kezdeményezõ és a bûnre hajló, Ottónak csak azt kell tennie, amit örömmel tehet meg. Ezt követõen már az erkölcstelen asszonyt kiûzheti „országaiból", Bánkot pedig erkölcsileg lehetetlenné tette. Bánk uralkodóvá tételével azt láthatjuk meg, hogyan születik az igazi hatalom bábfigurája, aki nem tudja, hogy mit, miért csináltatnak vele, mi történik a háta mögött, és hogy valójában ellene munkálkodnak.

A dráma rendkívül bonyolult szerkezetét az adja, hogy Gertrudis terve nem valósul meg, a látszat szintjén azonban mégis bekövetkezik, amit szeretett volna. Ennek válik áldozatává a királyné. Ezt a látszatot ugyanis már nem õ teremtette meg, de már csak a látszat maradt neki, hogy a maga becsületét, ezzel együtt hatalmát védje. Hogyan hozta létre Katona a látszat-valóságot? A látszatot azzal alapozta meg, hogy Melinda bûnössé tételét és bûnössé válását teljesen homályban hagyta. Lényegében még mi magunk is találgatjuk, hogy mi is történt Ottó és Melinda között, annál is inkább, mert Biberach közlése által — „De nem


hiszem bíz' én, a gyáva herceg, hogy boldogult." — Katona kétségessé tette elõttünk Ottó sikerét is, és ezzel elérte azt, hogy senkise tudjon bizonyosat. Így vált lehetõvé, hogy Melinda erkölcsös vagy erkölcstelen voltát mindenki a maga érdeke szerint állíthassa be. Ettõl kezdve messzemenõen nem a megtörtént valóság lesz a fontos, hanem az, hogy ki-nek-kinek mi felel meg legjobban. A királynénak természetesen legjobban az, amit ere-dendõen is szeretett volna: Melinda erkölcstelen asszony. Ottónak is ez a látszat a létérdeke, hiszen ráébredt arra, hogy királyi nénje korántsem testvéri szeretetbõl támogatja az asz-szonnyal való együttlétét. Biberachnak is ez a zavaros helyzet jelenti a létezését, ide is áll-hat, oda is állhat. Melinda jól tudja, hogy nem bûnös, a királynéhoz bátran megy el, ám Mikhál iránti testvéri szeretetbõl, térdepelve maga kéri a királynét, hogy inkább vállalja a bûnösség látszatát, mintsem testvére a meggyalázását lássa. Katona következetes drama-turgiával eléri azt, hogy Bánk sem tud hinni felesége ártatlanságában. Izidóra pedig a bán iránti bosszújából Melinda hajlandóságát mondja ki.

Gertrudis eredeti terve tehát nem valósult meg. A királyné felismeri Melinda állhatatos-ságát és fõképpen Ottó férfiúi tehetetlenségét, és lemond a tervérõl. Nézzük meg, a látszat és valóság sokszínû változataiból mit láthattunk meg eddig. Melindának úgy állított csapdát, hogy az asszony örömének forrását teremtette meg, hiszen a királyné biztos volt Melinda bûnössé válásában, annak következményeit viszont már ellene kívánta fordítani. Így járhat mindenki, aki nem olyan állhatatos, mint Melinda, ha gyengeségbõl vagy tudatlanságból elfogad juttatásokat: ellene fordíthatják azt, kiszolgáltatottá teheti magát. A teljesen tiszta és naiv ember azonban másként is áldozatul eshet, ráfogható lesz az, amit nem követett el, sõt az õ bûnének tulajdoníthatják azt, amit ellene követtek el. Szeretteiért — Mikhálért — pedig nemcsak elvállalja a látszat valóságosságát, hanem maga fogja kérni ezt az igazi bûnösöktõl. A látszatnak hívõ embernek — Bánknak — hiteltelenné válik, nem fogja tudni õszinteségét, tisztaságát igazolni, elfogadtatni.

Gertrudis és Ottó kapcsolatában is létrejön a látszatvilág. Gertrudis eszköznek használja Ottót, aki viszont azt hiszi, hogy testvéri szeretetbõl támogatják Melinda meghódításában. Komoly félreértést eredményez ez közöttük. Ettõl kezdve fordul meg a látszatteremtés, amit már Ottó kezdeményez, mert csak így tudja teljesíteni azt, amit Gertrudis várt tõle ereden-dõen, de amirõl a királyné már lemondott. Gertrudis Ottót jelöli is meg gyilkosának, de nem-csak azért, mert az õ látszatteremtésének lett az áldozata, hanem azért is, mert nem tudott megfelelni a meráni fajnak, akinek uralkodó voltára alapozta a Bánk feletti uralmát. De csak ítélkezni tud, másban jelöli meg a kudarcának okát, a maga önteltségének és hatalomvágyá-nak vétkes tartalmára haldoklásában sem ébred rá. Így marad alul Bánk mögött, aki a vég-semmisége felismerésével tragikus magasságba emelkedik. Gertrudis és Ottó kapcsolatá-ból az is kitetszik, hogy a látszatot teremtõ ember is áldozatul eshet a maga látszatteremté-sének: beleláthatnak tervébe, és csak látszatból fogják azt megvalósítani.

Katona bonyolult drámai szerkezettel megteremtette a látszat-valóság rendszerét. A lát-szat szintjén Gertrudis elérte, amit akart, de ez most nagyon lényeges ponton eltért az õ ere-dendõ tervétõl: a maga erkölcstelensége vált láthatóvá, holott neki éppen e látszat-valóság létrejöttében nem volt aktív szerepe. Gertrudis átlátja a helyzetet, hiszen minden információt ismer, és vállalja ezt a látszatot Bánkkal szemben. Ezt látja biztonságosabb alapnak, pedig Bánknak ez a látszat eredményezte becsületének elvesztését. Ettõl kezdve a valóság látha-tatlan marad, az lesz az igazság, amit annak mondanak. Kettejük harca azért folyik, hogy a maguk valóságát fogadtassák el igazságnak; Gertrudis hatalmi törekvése arra irányul, hogy


a maga érdeke szerint formálja át a valóságot, és Bánk törekvése is arra irányul, hogy a maga látszatát tegye valósággá.

4. „Menj, menj hová a történet viszen" — mondja Bánk a távozó Melinda után. Nem tud hinni feleségének, hogy ártatlan áldozat, az udvar pedig azt a látszatot teszi valóságossá, hogy Melinda erkölcstelenné vált. Ettõl kezdve válik színházzá a valóság. Melinda nem tettet, õ a ráfogott bélyeggel él tovább azok között, akiknek létérdekükké válik, hogy õ bû-nös legyen. Senkinek sem érdeke azt mondani, hogy „Melinda Bánkra érdemes", tehát azt, hogy õ teljesen ártatlan. Bánk arra alapozza becsületének megvédését, hogy Melinda ha bûnös volt, illetve bûnösnek mondhatják, a bûnét kitervelten idézték elõ. Úgy fordíthatja meg a látszatot, hogy bûnöst teremt, ha ölni fog. A színházat Bánk akkor kezdi el, amikor eljátssza azt a jelenetet, hogy szeretõ és megbocsátó férj. Melinda észreveszi a játékot, de annak passzív szereplõje marad, megszólalásai is emberiek. Férjének azt mondja, hogy már csak „mély sírján túl", halála után tudja ártatlanságát és örök szerelmét igazolni.

Az ártatlan Melinda tehát attól kezdve Bánk eszköze lett, hogy a becsületét megvédhesse. Csak látszatban szerette feleségét, valójában elszakította magát tõle. Számára nem az igaz-ság, nem is a felesége lett a fontos, hanem az, hogy mit mond az udvar „nyelve". Nem az igazság kiderítése felé indul el, hanem a „hírt", az udvar nyelve által keletkezett mesterséges „valóságot" akarja úgy változtatni, hogy becsületét csak egyféleképpen ítélhessék meg, ahogyan õ akarja: a látszatot látszattal fogja valósággá változtatni. Ennek kényszere hajtja a gyilkosságig. Csak akkor kezd józanodni, amikor a tõr kiesik kezébõl, és mintegy kiszól a nemzet közönségének: „Ne tapsolj, hazám". Színházat játszott, de véres-valóságos szín-házat. Ez a színház már nem játék, amelyik fényt hoz a sötétség helyébe. Ez már az élet véres játéka, amelynek végén a szereplõk többé nem kelnek föl, mint a színház színészei, ha meg-halnak: „Végsemmiség".

A valóság átformálása tehát hatalmi kérdés lett. Katona azt mondja, hogy a világ olyan színházzá is válhat, amelyik egyre távolabb visz bennünket a valóságtól. Ebben a színházban az a valóság válik igazsággá, amit a hatalom annak akar és annak tud tulajdonítani. Ezért a hatalomért folyik a harc: ki tudja a maga igazságát a másikkal szemben érvényre juttatni, bármi legyen is már a valóság. Katona a polgári nemzetté válás drámájában azt mutatja meg, hogy a hatalom nemcsak eltorzíthatja a valóságot, hanem annak további torzítására is késztethet; a legtisztább erkölcs, a legteljesebb becsület is annak uszályába kerülhet, és védekezésül az is csak a maga látszatát fogja érvényesíttetni. Katona értelmezésében ez az út a pusztulás felé viszi a nemzetet. Madách szerint pedig ez az út vezet az ember pusztu-lásához.

Lehota János


Tanév végi hangulat a tanáriban

Tanév végi hangulat a tanáriban

Batthyánysok a csúcson (Hochlantsch — 1720 m)


Alapítványi bál a „Batthyány"-ért — tizenkettedszer

Január 22-én, szombaton rendezte a Batthyány Gimnázium és Egészségügyí Szakközépiskola a „Batthyány Középiskoláért" Alapítvány bálját a Zsigmondy—Széchenyi Szakképzõ Iskola bálteremmé varázsolható tornacsarnokában. Immár hagyománnyá vált ez a rendez-vény, mert tizenkettedik alkalommal vehetett részt az iskola sok támogatója a jótékonysági célzatú zártkörû estélyen.

Az elején Dénes Sándor igazgató és Litter Nándor polgármester köszöntötte a közönséget. Segítségükre voltak: Katona Noémi konferanszié és Németh Eszter (12. C) „Zala Szépe". Majd Auth Csilla mûsora, a Gála Táncegyüttes nyitótánca színesítette programot. A bálon a tánchoz Húros Tibor és a Maestro szolgáltatta a zenét, s az étkek is különlegesek voltak.

A bál bevétele az iskola tanulóinak külföldi és belföldi tanulmányútjait, a tehetséggon-dozás támogatását és az eszközfejlesztést szolgálja elsõsorban.

Köszönet érte minden támogatónak.

BLG


A SZÜLÕI MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETÕSÉGE

Elnök: Bazsó László

Tagok: Kanyó Lászlóné

Lakner Gyula

Szabó József

Szõlõsi Márta

A „BATTHYÁNY KÖZÉPISKOLÁÉRT"

ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA

Elnök: Dénes Sándor

Tagok: Balogh László Kalmár István

Béres Bálintné Dr. Polay József

Bicsák Miklós Reményi István

Dr. Hajnalka Adrienn Simon József


KÖSZÖNETÜNKET FEJEZZÜK KI

mindazoknak, akik a „Batthyány Középiskoláért" Alapítványt, a Batthyány Lajos Gim-názium és Egészségügyi Szakközépiskolát anyagilag is támogatták:

Alapítványi támogatók

ElektroM 96 Kft., Kanizsa Trend Kft., Kanizsa Pékség Sütõipari Rt., Tálosi János, Marton István, Makovicsné dr. Holczbauer Magdolna, Dravecz István, dr. Nagyné Král Györgyi, Gin 2002 Bt., Valguth Autójavító és Kereskedelmi Kft., SzisziL Fehérnemûkészítõ, Tilla '93 Bt., Röntgen Kanizsa Bt., Sponzor Tours Kft., Mesterland Kft., GE Hungary Rt. Tungsram Lighting, Alkotmány Mgtsz, Swiss-Woll Kft., Drink System Kft.

Az iskola támogatói

Kanizsa Tõzsde Klub Kft., ELMIB Kft., Kanizsa-Clean Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Dél-zalai Víz- és Csatornamû és Fürdõ Rt., Miklósfai Mezõgazdasági Rt., T-Mobile Ma-gyarország Rt., Kanizsa Pékség Rt., OWI Zala Bt., Zalai Vákuumtechnikai Gépgyár Rt., Zalai Erdészeti és Faipari Rt., Kanizsa Sprint Kft., „Szolg. 2000" Rt., Keleti Gyógyszertár Bt., Szántó Miklós Építõipari Kft., Siroma-Plast Mûanyagipari Kft., Tridens 96 Kft., IT-Trend Consulting Kft., Rio `95 Ker. Bt., Inter Kft., Allianz Hungaria Rt., Gázipari Gépgyár Kft., Varga Szárnyas Baromfifeldolgozó Kft., Belvárosi Patika Bt., Sziva-Plast Kft., Kanizsai Nyomda Kft., WORLD 2000. Kft., Ateir Kereskedelmi és Befektetési Kft., Vodafone Ma-gyarország Rt., M. Gázszolgáltató Kft., Interfruct Kft., Satronic Kft., Drill-Trans Szállító, Jármûfenntartó és Szolgáltató Rt., Dedox 555 Kft., Szám 2000. Könyvez. Kft., Interol Kft., Mélyszivattyú Kft., KGD-Convering Kft., Meta Plussz Kft., König Kft., GE Hungary Rt. Tungsram Lighting, Friskó Jenõ, Sabján Csaba, Hompó Tibor, Adó HU Kft., Kassa Istvánné, HO-Tobau Kft., Famen Bt., „2 M NK" Pénzügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Bolf Mária, Falgofár Bt., Imre Lászlóné, Csekéné Lancslics Szilvia, BJ Rotary Olajipari Szolgáltató Kft., Technoszer Kft., KÖGÁZ Rt., Alkotmány Mgtsz, Primer 2000 Kft., Choco Bonita Kft., Horváth János, Kulináris Bt., Iroda Plussz Kft., Gihon '97 Kft.