2018. július
                 
  1  
  2 3 4 5 6 7 8  
  9 10 11 12 13 14 15  
  16 17 18 19 20 21 22  
  23 24 25 26 27 28 29  
  30 31  

  Markó AndrásNagykanizsai Tankerületi Központ

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet

Batthyány Lajos Gimnázium

Intézmény vezető-helyettes (magasabb vezető)

beostás ellátására.


 

A közalkalmazotti jogviszon időtartama:
határozatlan idejű közalakalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munka idő
Vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2018.09.01. - 2023.08.15.-ig szól.

A munkavégzés helye:
Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Intézményvezető-helyettesi feladatok ellátása a szakos tantárgy tanítása mellet.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, /egyetemi szintü végzettség, a nevelési-oktatási intézményekben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges, az Nkt. 3.sz mellékletében felsorolt végzettségek megléte, az Nkt. 98.§ (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve
   
 • cselekvőképesség
   
 • Büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
   
 • a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejüleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkamazás
   
 • legalább 5 év pedagógia munkakörben vagy heti 10 tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat

   

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata
   
 • fényképes szakmai önéletrajz
   
 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítván a bütetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszon létesítését nem teszi lehetővé
   
 • aláírt nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez
   
 • motivációs levél
   
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához ( 3. személyhez való közléshez)
   
 • intézményvezető-helyettesi program
   
 • a pályázó legalább 5 év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató áltás kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári feladatok megnevezése)

   

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A besztást legkorábban 2018. szeptember 1. napjától töltheti be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 23.

a pályázati kiírással kaocsolatosan további információ Balogh László Intézményvezető nyúj, a 06/30 204-0865 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Nagykanizsai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, vécsey untca 6.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/183/00986-1/2018 , valamint a beosztás megnevezését: Intézményvezető-helyettes.
   
 • Személyesen : Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Vécsey utca 6.

   

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati kiírás visszavonására, valamint a pályázati eljárás érvénytelenné nyilvánításra vonatkozó jogát a tankerületi igazgató fenntartja. A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a tankerületi igazgató dönt.

A pályázat elbírálásának hatérideje: 2018.augusztus 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot irásban 2 azonos szövegű és mellékletű példányban (1 példány lefüzött - 1 példány fűzés nélküli) kérjük megküldeni. Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.nagykanizsa honlapon szerezhet

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018 június 22.

A pályázat kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázat kiírás a munkáltató által az NKI részére küldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázat kiíró szerv felel.


1765 - 2012 BLG ©