Köszöntő

Tiszta, jó szívvel köszöntjük a nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnázium honlapjának látogatóit. Iskolánk Dél-Zala patinás intézménye. Büszkék vagyunk piarista gyökereinkre, de jogfolytonosan az államosítástól, 1948-tól számítjuk magunkat. Pedagógiai Programunk mottója is aláhúzza hagyományápoló, tehetséggondozó és esélyteremtő mivoltunkat: „Nem elég a gyermeket gépileg tanítani a kiszabott tanulmányokra; lelkét, szívét is művelni kell, mert csak így lehet derék, értelmes, nemesen érző, jellemteljes férfiú és honpolgár. A nevelést, sőt még a tanítást is a gyermeknek testi, lelki erejéhez, tehetségéhez s hajlamaihoz, egyszóval egész egyéniségéhez kell alkalmazni.” (Deák Ferenc, aki kanizsai gimnazista diák volt 1813-1817 között)

A céltudatos és eredményes tehetséggondozás a vállalt feladatunk: az érettségire és felvételire történő felkészítés. De ugyanolyan fontos „szeretetpedagógiás” nevelési feladatunk: a „BLGén”, a „batthyánys lélek”, a „batthyánysnak lenni: stílus, életforma, hivatás” szimbólumok tartalommal való kitöltése.

            Bár nagy iskola vagyunk („mamutintézmény és labirintus”), de ez nem zárja ki a tehetséggondozás lehetőségét. A minőség és igényesség jegyében büszkék vagyunk kiváló mutatóinkra! Pl.: 2,5-szeres túljelentkezés felvételkor; 4,3-as tanulmányi átlag; 4,6 a középszintű, 4,8 az emeltszintű érettségi átlaga; kiválóak kompetenciaméréses eredményeink; iskolánk 1/3-ának megvan a nyelvvizsgája; az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen hagyományosan jól szerepelünk, általában évente kb. 50 diákunk végez országos tanulmányi versenyen a legjobbak között; diákjaink közel 90%-át felveszik elsőre jó egyetemekre és főiskolákra (és ott bent is maradnak);… Tehetségpont és ökoiskola vagyunk, jó a kapcsolatrendszerünk és jól pályázunk. Nem csak tanulmányi, de kulturális és sport területen is vállaltan tehetséggondozó iskola vagyunk, mert a dolgok összefüggnek… Pl. a Helikoni Kulturális Fesztiválon minden kategóriában indulunk, általában 120 fős nagy diákdelegációval veszünk részt. Büszkék vagyunk megyei Prima-díjas Virág Benedek Kórusunkra és a Hyány-galériánkra! Általában több mint 20 diákunk végez sportban országos diákolimpia 1-3. helyén egyéniben. Viszont van 24 órás focink, van „BL”-ünk („Batthyánysok Ligája”), különösen kiváló a sakkcsapatunk és a tájfutó projektünk,…

            Rendezvényeink sokasága révén kicsit közművelődési intézmény is vagyunk. Minden évben van évkönyvünk, az országban nálunk jelent meg először a „Tablók Könyve”! Van 41 ezer kötetes kiváló, muzeális értékekkel is rendelkező „Tüskés Tibor Iskolai Könyvtárunk”, sőt Iskolamúzeumunk is! A Batthyánys, Landleros, Irányis Öregdiákok Egyesülete minden év júniusának 1. szombatján öregdiák találkozót szervez! Jelenleg 4 akadémikus van, aki hozzánk járt iskolába. Tantestületünk (átlagéletkora 47 év) 2/3-a nálunk járt iskolába. A dél-zalai régió értelmiségi pályára nevelő iskolájaként megbecsülnek bennünket: „Pro Urbe”-díj (1995), Nagykanizsa Oktatásáért-díj (1997), Zala Megyei Pedagógiai Nívódíj (2001),…

            A közel 1100 magyarországi középiskola legfrissebb TOP-listáján a „100 legjobb magyar középiskola” között is természetesen ott vagyunk! Iskolánk, a Batthyány Lajos Gimnázium büszke jó beiskolázására, jó tanulmányi helyzetére, nevelőtestületi felkészültségére és iskolai légkörünkre! De leginkább arra, hogy: „batthyánysnak lenni jó,…”!

Dénes Sándor
igazgató - BLG

 

 

WELCOME

 

Welcome to the website of the Batthyany Lajos Grammar School. I would like to express my sincere appreciation and extend a warm welcome to you for visiting us.

Our school is one of the  grand institutions of Zala county, Hungary. We are proud of our Piarist roots, but we date the establishment of our school to 1948, since it is the legal successor of the nationalisation that took place in 1948.

The motto of our Pedagogical Programme underlines the importance of safeguarding our traditions, nurturing talents and creating opportunities for the learners:

„It is not enough to teach students mechanically, we have to put an emphasis on the cultivation of the heart/soul as well, because this is the only way to educate well-rounded, hearty, intelligent and virtuous citizens.

The overall education of the child and the teaching methods/techniques applied should be tailored to fit each child’s specific characteristics, in order to suit their sprititual and physical well-being and aptitudes, that is to say, it should accommodate to their whole persona.” (Ferenc Deák, who used to be a student in Nagykanizsa between 1813 and 1817)

The goal-oriented and successful  assistance of the work of talented students has always been our top priority, manifesting itself as the mission of preparing students for both, the school-leaving exams and the entrance exams. However, we place an equal emphasis on putting into practise our humanistic approach, or as we like to call it the „love pegdagogy”. the „BLGene”, the „batthyanyan soul”, captured by our catchphrase, „To be a batthyanyan is to have/strive for a certain style, lifestyle, profession.” Our endeavour is to fill up these words, symbols with humane values.

            Although we are a giant school („mammoth institute and labyrinth”), but this in itself does not exclude the possibility of nurturing our students’ talents, aptitudes. We are proud of our excellent statistical figures that corroborates the quality work at our school. For example there is an overwhelming oversubscription for our admission, 2.5 times the indicative number; the school’s GPA (grade point average) is 4.3; the GPA is 4.6 at the intermediate level exams,  and 4.8 at the advanced level exams; our results concerning the competence surveys are excellent; one third of our students have language certificates, our students do well at the National Secondary School Academic Competitions, on average about 50 students of ours end up among the top best ones; 90% of our students are admitted to their chosen universities and colleges in the first round, and there they can cope remarkably well. Our school is a talent centre, that is, it belongs to the European Talent Network besides being an eco-school as well. The school management and the teachers are good at networking and applying for funds. Besides taking part in academic competitons, we find it imperative to give our students a chance for improvement at different cultural and sporting events too, since we believe that all these things are interrelated. Just to name a few, at the Helikon Cultural Festival we have contestants in all categories, in general we have a delegation of about 120 students; we are proud of our Virág Benedek Choir, which has earned the prestigious county accolade, the Prima Prize; and then there is the highly esteemed Hyány-gallery. On average more than 20 of our students stand on the winners’ podium  at the national youth olympics.  We also have a 24-hour soccer tournament at our school, called the BL, the „Batthyanyans’ League”; plus we also have an outstanding chess team and an Orienteering Project.

            Since we have a great variety of events, we are somewhat like a public educational institution. We publish a school yearbook annually and we were the first ones in the country to release the Graduation Class Photos Book. Our school libary, the „Tüskés Tibor School Library” holds a 41-thousand-volume collection of books, among which there are some with museum value. It goes without saying that we even have a „school museum”. The Alumni Association of our school has an annual meeting on the first Saturday of June.

Currently, four of our former students are members of the Hungarian Academy of Sciences. The mean age of our staff is 47 years, and two-thirds of it attended our school. The school has been honoured by several prestigious prizes, such as the „Pro Urbe” Prize (1995), the Nagykanizsa Prize for Education (1997) and the Zala County Pedagogical Award of Excellence (2001).

           On the list of notable secondary schools in Hungary, our school is ranked among the „top 100 best secondary schools” out of the 1100 Hungarian high schools.  Our institution is proud of its school enrolment, its respectable grade point average, the competence and devotion of the teaching staff  and— last but not least — of the school atmosphere. However, one of the things we are the most proud of about our school is that students say that, in their own words,  „It is good to be a batthyanyan!”.

Sándor Dénes
headmaster

 

 

WILLKOMMEN

Wir bergrüßen recht herzlich die Besucher der Homepage vom Gymnasium Lajos Batthyány. Unsere Schule ist in Süd-Zala eine Institution vom guten Ruf.  Wir sind stolz auf unsere Piaristen-Wurzeln, aber wir existieren seit der Verstaatlichung, seit 1948. Unser pädagogisches Programm steht unter dem Motto: Traditionspflege, Talentbetreuung und Chancenschöpfung. „Es ist nicht genug, das Kind mechanisch zu unterrichten; auch sein Herz und seine Seele müssen gebildet werden, denn es kann nur dadurch ein braver, vernünftiger, gefühlvoller und charakterfester Mann und Bürger sein. Die Erziehung, sogar der Unterricht müssen der körperlichen, seelischen Kraft, der Begabung und der Neigung des Kindes, also seiner ganzen Persönlichkeit angepasst werden.” (Deák Ferenc, der Gymnasiast von 1813-1817 in Kanizsa war.)

Unsere Aufgabe ist die zielbewusste und erfolgreiche Talentpflege: die Vorbereitung auf die Reife- und Aufnahmeprüfung. Genauso wichtig ist unsere Erziehungsaufgabe mit „Liebespädagogie”: die Symbole „BLGen”, „Batthyány-Seele”, „Das Batthyány zu besuchen ist Stil, Lebensform, Berufung” mit Inhalt auszufüllen.

Obwohl wir eine groᵦe Schule sind („Mammutinstitution und Labyrinth”), ist die Möglichkeit der Talentpflege nicht ausgeschlossen. Wir sind stolz auf unsere hervorragenden Ergebnisse, zum Beispiel: 2,5-fache Übermeldung bei der Aufnahme; der Unterrichtsdurchschnitt ist 4,3; der Durchschnitt des Mittelstufenabiturs ist 4,6 und der des Oberstufenabiturs ist 4,8; die Ergebnisse der Kompetenzenmessung sind ausgezeichnet; ein Drittel der Schüler hat Sprachprüfung; an dem Landeswettbewerb OKTV nehmen wir traditionell gut teil, jährlich etwa 50 Schüler sind im Durchschnitt unter den Besten in Landeswettbewerben; rund 90% der Schüler werden beim ersten Versuch in gute Hochschulen und Universitäten aufgenommen (und sie fallen nicht aus); …Wir sind Talentpunkt und Ökoschule, wir haben gute Kontakte, wir bewerben uns gut. Wir sind aber nicht nur im Bereich des Studiums, sondern auch in der Kultur und im Sport eine talentbetreuende Schule, weil sich die Dinge zusammenhängen…z.B. an dem Kulturfestival Helikon nehmen wir in allen Kategorien teil; im Durchschnitt mit einer groᵦen Schülerdelegation (120 Personen). Wir sind stolz auf unseren Chor Virág Benedek, der Prima-Preisträger im Komitat ist, und auf unsere Hyány-Galerie. Mehr als 20 Schüler holen im Allgemeinen in Einzelsportarten in den landesolympischen Spielen den 1-3. Preis. Wir haben auch 24-stündiges Fuᵦballspiel, „BL” („Batthyány-Liga”), eine besonders gute Schachmannschaft und ein Orientierungslauf-Projekt,…

Dank unserer vielfältigen Veranstaltungen sind wir auch ein öffentliches Kulturinstitut. Wir haben jedes jahr ein Jahrbuch, in Ungarn wurde zum ersten Mal bei uns „das Buch von Tableaus” herausgegeben! Wir verfügen über eine hervorragende Schulbibliothek „Tüskés Tibor” (mit 41 tausend Bänden) und über ein Schulmuseum! Der Verien der „Alten Schüler” organisiert jedes Jahr am ersten Samstag im Juni ein Treffen.

Zur Zeit gibt es vier Akademiker, die unsere Schule besuchten. 2/3 des Lehrerkollegiums war unser Schüler. (Das Durchschnittsalter ist 47 Jahre.) Wir sind in der Süd-Zalaer Region als Schule, die Intellektuelle erzieht, anerkannt: „Pro-Urbe-Preis (1995), Preis für Unterricht von Nagykanizsa (1997), Pädagogischer Niveau-Preis von Zala-Komitat (2001),…

Wir sind auf der neuesten TOP-Liste der etwa 1100 ungarischen Mittelschulen unter den „100 besten Mittelschulen in Ungarn”! Unsere Schule, das Gymnasium Lajos Batthyány, ist stolz auf die gute Einschulung, auf die gute Unterrichtssituation, auf unsere Lehrkräfte und auf die Atmosphäre der Schule! Aber am meisten darauf, dass „es gut ist, zur Schule Batthyány zu gehören,…”!

Dénes Sándor
Direktor-BLG

 

 

BIENVENUE

Chers Visiteurs! Le Lycée Batthyány Lajos à Nagykanizsa vous souhaite la bienvenue sur son site Internet. Notre école se trouve parmi les établissements les plus anciens du département de Dél-Zala (Zala du Sud). Bienque nous soyons très fiers de nos origines piaristes, c’est à partir de la nationalisation  en 1948 que  nous considérons l’école comme la nôtre sur la continuité juridique. La devise de Notre Programme pedagogique souligne notre conception qui repose sur les traditions, sur le développement des talents et sur l’égalité des chances: „ Il ne suffit pas apprendre machinalement des études  aux élèves, mais il faut aussi cultiver leurs âmes et leurs coeurs afin qu’ils soient des personnes et des compatriotes de caractère, intelligents et sensibles. L’ éducation et l’enseignement doivent s’adapter à toute la personnalité de l’enfant, à sa force physique et mentale, à son talent et à

 ses inclinations.” ( Ferenc Deák, élève du lycée entre 1813-1817)

Notre devoir est le développement efficace du talent: la préparation des élèves aux bacs et aux études supérieures. Nous trouvons que la pédagogie qui repose sur l’affection ( „pédagogie d’affection”) joue aussi un rôle trés important dans l’éducation: notre BLGén ( BLG-abréviation de l’école + gène), „l’ âme de Batthyány”et  notre devise („être élève du BLG, c’est style, mode de vie et vocation”) sont aussi très importantes.

Bienque ce soit une grande école („établissement „mammouth” et „labyrinthe”) cela n’exclut pas la possibilité du développement des talents. Nous sommes très fiers de nos résultats excellents! P.e.: 2,5 fois plus d’inscription à

 des universités, notre moyenne d’études: 4,3, notre moyenne des bacs de niveau moyen: 4,6 et celle des bacs élevés: 4,8. Nous avons d’excellents résultats de compétence, 1/3 des élèves possède un examen de langue. Nous participons chaque année aux Concours Nationaux des Études Secondaires (O.K.T.V.) et environ une 50-aine de nos élèves parviennent à la finale parmis les meilleurs. 90 % de nos élèves réussissent leur admission à  des universités et des écoles supérieures pour la première fois ( et ils y restent). Nous sommes „ point de talent” et école écologique „éco-école”. Nous avons de nombreuses relations, beaucoup de concours et de dossiers. Le sport et la culture sont aussi des domaines très importants pour nous. Nous nous occupons de jeunes talents et nous sommes présents aux festivals…P.e. Au Festival Culturel de Helikon nous participons à toutes les catégories avec une grande délégation d’environ 120 élèves. Nous sommes très fiers de notre Choeur mixte Virág Benedek qui a reçu le prix Prima du département, ainsi que de notre galerie d’art „Hyány”! En général plus de 20 élèves gagnent aux compétitions nationales ( 1-3 e places en solo). Nous organisons aussi une série de matchs de foot de 24 heures, nous avons une Ligue Batthyány („BL”), une excellent équipe d’échecs et une équipe de course d’orientation,…

Grâce à nos nombreux programmes nous sommes une sorte d’établissement public. Chaque année nous publions notre livre annuaire. Pour la première fois dans notre pays nous avons édité le „Livre des Tableaux” ( un livre  des photos des classes des élèves de la dernière année). Nous possédons une Bibliothèque ( nommée Bibliothèque Tüskés Tibor) avec 41 000  volumes, parmi lesquels  de très précieux livres de grande valeur. Nous avons aussi un Musée d’école!

L’association des Anciens Élèves ( Batthyány, Landler, Irányi) organise une rencontre le premier samedi de juin chaque année! Nous avons 4 académiciens qui ont fréquenté notre école! 2/3 de notre corps enseignant est aussi nos anciens élèves (leur âge moyen: 47 ans). Notre école est  appréciée dans notre département pour le travail préparatoire aux vocations intellectuelles: Des prix „Pro Urbe” ( 1995), Pour l’Éducation de Nagykanizsa (1997), Prix de Niveau Pédagogique du Département de Zala (2001),…

Sur la liste récente „TOP” nous sommes bien sűr parmi les 100 meilleures écoles secondaires de la Hongrie. Notre école peut être fière de sa bonne scolarisation, de sa bonne situation d’études, de la compétence de son corps enseignant et de son ambiance scolaire! Mais surtout de cela: „Etrê

 élève de Batthyány est très bon,…”!

   Sándor Dénes

proviseur de BLG

 

 

BENVENUTI

Un caro salutoo di benvenuto a tutti i lettori della pagina del Liceo Lajos Batthyány di Nagykanizsa. La nostra scuola é una delle istituzioni piú pregiati nella nostra provincia di Zala. Siamo fieri delle nostre radici piaristi, ma la scuola esiste in termine di diritto di continuo dalla statalizzazione del 1948. Il nostro programma pedagogico sottolinea la nostra sostanza tradizionalista, i nostri principi fondamentali sono: la cura delle tradizioni, attenzioni particolari agli studenti di talento, la creazione dell’opportunitá: „Non basta insegnare ai ragazzi meccanicamente le materie esatte; si cura l’anima, il cuore, perché solo cosí si nasce una persona per bene, un uomo intelligente, nobile e di carattere. L’educazione e anche l’istruzione vengono adattate alla forza del corpo e dell’anima cioé alla personalitá degli alunni.” (Ferenc Deák ministro della giustizia, il nostro allievo dal 1813 al 1817)

           La gestione efficace e fruttuosa dei talenti é il nostro dovere: la preparazione all’esame di maturitá e allo studio universitario. Nello stesso tempo ha grande importanza dell’affetto nel processo educativo, riempire col contenuto i nostri slogan: „BLGén”, „anima di Batthyány”, „essere di Batthyány é stile, modo di vivere, missione”.

Nel segno della qualitá e dell'esigenza siamo fieri dei nostri risultati: le medie delle classi, degli esami di maturitá su tutti i due livelli e dell'iscrizione, siccome il numero degli studenti che vogliono iscriversi é la doppia che riusciamo a  prendere. Sono eccellenti anche i nostri risultati delle competenze, ogni terzo studente possiede  un esame di lingua.  Siamo presenti con cca. 50 studenti al „Concorso Nazionale degli Studenti Liceali” - OKTV - con bei risultati. Il 90 % dei nostri studenti - secondo i loro risultati - riescono ad iscirversi alle diverse universitá le quali anche finiscono. Siamo "punto dei talenti" e "scuola ecologica" partecipiamo ai vari concorsi. Siamo protagonisti nella vita culturale e sportiva  della cittá e della regione, ad esempio al festival culturale "Helikon" a Keszthely con piú di 100 studenti. Siamo fieri della nostra galleria artistica  "Hyány" e del nostro coro polifonico "Virág Benedek" che é premiato con il riconoscimento "Premio Prima". Il nostro liceo partecipa  ogni anno con cca. 20 sportivi alle  Olimpiadi studentesche e gli alunni si piazzano nei primi tre posti. tutti gli anni si organizza a scuola il "Calcio di 24 ore", abbiamo la "Lega di Batthyány"  -BL- , abbiamo dei giocatori di scacchi  eccellenti, e una brava squadra di corsa d'orientamento           

            Ringraziando ai tanti diversi eventi culturali durante l'anno scolastico, la scuola funziona come un istituto culturale. Ogni settembre esce il "Libro dell'anno" che ricorda degli avvenimenti dell'anno scolastico precedente.   Il nostro liceo dispone di una  biblioteca propria, con una raccolta di 41.000 volumi tra cui ci sono dei libri con valori museali e abbiamo anche un museo proprio. Ogni anno il primo finesettimana del mese di giugno é degli "alunni vecchi" che si riuniscono nelle aule del liceo. Attualmente degli accademici ungheresi  sono quattro persone che avevano frequentato la nostra scuola, come la maggior parte dei nostri professori avevano frequentato questa scuola. Ci riconosce anche la provincia di Zala, i nostri premi sono: titolo „Pro Urbe” (1995), "Per l'educazione della cittá di Nagykanizsa" (1997), "Premio del livello pedagogico della provincia di Zala" (2001),…

            Nell'elenco della lista dei migliori scuole medie superiori ungheresi, che descrive la graduazione di cca. 1100 istituti, abbiamo una posizione fissa nella prima parte. La nostra scuola, il Liceo Lajos Batthyány  é fiera  oltre dei risultati e degli esami di amissione, della resa scolastica degli studenti, dell'istruzione dei professori, e dell'atmosfera della scuola. Ma prima di tutto é fiera del detto dei ragazzi: „essere di Batthyány é bello …”!

 

Sándor Dénes
preside – BLG

 

Приветствую Вас

От всей души поздравляем всех посетителей сайта гимназии имени «Лайоша Батяни». Наша гимназия является старым, насчитывающим в своей истории уже более 250 лет, достойным учебным заведением южной части области Зала. Мы гордимся своими историческими религиозными благочестивыми корнями, но мы становимся правопреемниками после «национализации страны» в 1948 году. Главным девизом нашей педагогической программы является поддержание традиций, оказание помощи талантам, предоставление всем учащимся одинаковых шансов. «Недостаточно обучать детей автоматически, надо заниматься их душой, потому что только так они могут стать благородными, умными и хорошими гражданами своей страны. И методы воспитания, и методы обучения детей надо применять в зависимости от их индивидуальности, душевного и физического состояния, а также от таланта» (Ференц Деак, бывший ученик гимназии в Надьканиже между 1813-1817 годами).

Целенаправленная и результативная помощь талантам - это поставленная нам задача в подготовке наших учеников к экзаменам на аттестат зрелости и к вступительным экзаменам в высшее учебное заведение. Также нашей важной педагогической задачей является «педагогия любви»: наполнить содержанием символы «БЛГен», «Батянская душа», «Быть батянским - это стиль, уклад жизни, назначение».

Наша гимназия - это большая лаборатория ухода за талантами. Мы гордимся нашей качественной и требовательной работой в отношении учеников. Ее результатом являются наши высокие показатели. Например, число желающих сдавать приёмные экзамены в нашу гимназию превышает количество мест в 2,5 раза, средняя учебная успеваемость учеников - 4,3 балла, средний балл при сдаче экзаменов на аттестат зрелости на среднюю степень - 4,6 и на высшую степень - 4,8. Наши достижения в оценке компетенции учащихся – отличные, у одной трети наших учеников есть экзамен по иностранным языкам. Обычно наши ученики принимают участие в государственных конкурсах средних школ по каждым предметам, и, как правило, около 50 наших учеников занимают там призовые места. Около 90 процентов наших учеников поступают в лучшие университеты и институты и заканчивают их. Наша гимназия имеет экологическое направление, является центром талантов, успешно побеждает в различных конкурсах. Гимназия взяла на себя обязательства не только в организации учебного процесса, но и в образовании в области культуры и спорта, потому что всё это связано. Например, каждый год мы принимаем участие во всех категориях фестиваля культуры «Геликон», обычно делегация нашей гимназии состоит из 120 учеников. Мы гордимся хором «Бенедек Вираг» получившим областную премию «Прима» и школьной галереей «Хиянь». На ежегодных спортивных олимпиадах учащихся гимназий Венгрии более 20 наших учеников занимают 1-3 места в личных разрядах. В нашей гимназии проводится футбольный марафон (24 часа), «Батянская лига» (по футболу), есть команды по шахматам и ориентированию на местности.

Благодаря участию в многочисленных мероприятиях, проходящих в нашем городе и в нашей стране, наша гимназия - это действительно учреждение, связанное с народным образованием. Каждый год выпускается ежегодник (альманах). Впервые в стране у нас вышла в свет «Книга фотографий выпускников и учителей средней школы». В нашей гимназии есть библиотека имени «Тибора Тюшкеша» насчитывающая 41 тысячу томов, среди которых есть книги музейной ценности, в нашей гимназии есть даже свой музей! «Общество Бывших Учеников» (батянские, ландлерские, ириниские) в первую субботу июня каждого года организует встречу выпускников нашей гимназии. В настоящее время есть 4 академика среди когда-то учившихся в нашей гимназии. Две трети педагогического состава гимназии (их средний возраст 47 лет) учились и сдавали экзамены на аттестат зрелости в нашей же гимназии. Нас, как гимназию южной части области Зала, высоко ценят как готовящую учеников к работе в умственных профессиях. Об этом свидетельствуют премии, полученные нами: премия «Про Урбе» (в 1997 году.), «За Обучение города Надьканижа» (в 1997 году) «Премия за высокий уровень исполнительской деятельности» (в 2001 году).

Из около 1000 средних учебных заведений Венгрии наша гимназия входит в число 100 самых лучших. Наша гимназия имени «Лайоша Батяни» гордится своими способными учениками, хорошей учебной успеваемостью, большим запасом знаний наших педагогов, дружеской атмосферой в гимназии, но преимущественно тем, что «быть батянистом – это почетно и для учеников, и для преподавателей!»

 

 Шандор Денеш

Директор гимназии имени Лайоша Батяни

 

 

SALUTEM LECTORI!

Hospitibus paginae Gymnasii appellati de Ludovico Batthyany, quod institutum in oppido Kanisa inveniri potest, plurimum salutem inpertimus.

Schola nostra habet famam bonam in comitatu Zala. Hoc institutum anno Domini millesimo septingentesimo sexagesimo quinto conditum est a palatino Ludovico Batthyany et anno millesimo nongentesimo quadragesimo octavo in publicum addictum est. Alumnus scholae nostrae fuit Franciscus Deak, qui „vir sapiens patriae” appellatur.

Adulescentes nostros ingenio abundatos scientia doctrinaque augere nitimur.

Licet haec schola discipulos multos habeat, tamen exitibus nostris sublati sumus. Excellentem plurimum minimumque studiorum habemus, in certaminibus studiorum gymnasticarumque variis res egregiae nobis prospere eveniunt, multos discipulorum nostrorum in universitates varias recipiunt.

Sublati sumus coetu cantorum nominato de Benedicto Virag, museo scholastico, bibliotheca appellata de Tiburtio Tuskes, libris annalibus, praemiis variis (exempli causa „Pro Urbe” -1995, „Pro Institutione Kanisae” – 1997), magistris eruditis nostris.

Hoc gymnasium inveniri potest in indice „centum optimarum Hungaricarum scholarum intermediarum”.

Teneri ordine Batthyanycorum bonum est!

Sándor Dénes

rector, GLB

 

POZDRAV

U ime gimnazije Lajos Batthyány u Nađkaniľi, srdačno pozdravljam posjetitelje naše web stranice. Naša škola zauzima posebno mjesto u prosvjetnom sustavu ľupanije Zala zbog svojih vrijednih osobitosti. Ponosni smo na svoje pijarističke korijene, ali početak rada naše gimnazije smatramo od 1948 godine.

Moto našeg obrazovnog programa su: tradicijonalnost, darovitost i jednakost.

„Nije dovoljno djecu, kod određenih studija nesvjestanom, mehaničkom nastavom učiti, trebamo njegovati njihovo dušu i srce, jer samo onda će postati odlučani drľavljanini. Njihovo obrazovanje treba prilagoditi osobnim sposobnostima i sklonostima, te poštivati njihovu ličnost u cjelini” (drľavnik, Ferenc Deák bio je đak kaniške gimnazije od 1813 do 1817 godine).

Naš je cilj upravo  odlučnim i učinkovitim nastavnim procesima razvijanje kompletne učenikove osobnosti za maturu i prijemni ispit. Kako biste u potpunosti osjetili snagu tradicije školovanja u našoj školi, morate upoznati ostale naše simbolične obrazovne crte kao što su: „BLGen” „Duša Batthyany” i „Batthyanyjev bitak je: stil, oblik ľivota i zvanje. ”

Obrazovna komponenta školovanja zahtjevnost i kvalitetnost donose nam izvrsne rezultate, na koje smo veome ponosni! 2,5 puta veći broj prijava; 4,3 prosjek u nastavi; prosjek mature srednji stupanj 4,6; povišeni stupanj 4,8; 1/3 učenika ima jezični ispit, od prilike 50 učenika nam svake godine završava među najboljima u drľavnom natjecanju za srednjoškole, 90% naših đaka je primljen na razne fakultete. Ponosni smo na zbor Virág Benedek (ľupanijsko priznanje Prima) i na galeriju Hyány. Obično 20 učenika nam postigne 1-3 mjesto na drľavnom natjecanju u sportu i imamo odličnu šahovsku momčad.

Sa kulturnim sadrľajima naša škola obogaćuje i kulturni ľivot našeg grada. Imamo školski godišnjak, Knjigu maturanata, u školskoj knjiľnici „Tibor Tüskés” imamo 41000 knjiga. Društvo Starih Učenika svake godine 1-og lipnja organizira sastanak za stare đake, među njima imamo 4 akademika. 2/3 nastavničkog zbora je pohađao u našu školu.

Našim marljivim radom, stručnom kompetetnošću, suradničkim odnosom prema učenicima i roditeljima stvaramo nove generacije mladih pametnih ljudi. Taj je mar prepoznat u priznanjima juľno-zaladske regije: priznanje „Pro Urbe” (1995), priznanje za unapređivanje školskog obrazovanja grada Nađkaniľe (1997), priznanje za pedagoški rad od zaladske ľupanije (2001). Od 1100 mađarskih gimnazija u najnovijem TOP listi naša škola je između „100 najboljih srednjih škola Mađarske”.

Sándor Dénes
     ravnatelj

 

 

Përshëndetje!

Me zemër te pastër dhe të mirë i përshëndesim të gjithe vizitorët e faqes së internetit te Gjimnazit Batthyány Lajos, në Nagykanizsë. Shkolla jonë është një institucion prestigjioz në jug të Zalas. Jemi krenar për rrënjët tona fetare, por ligjërisht shkolla është shtetëzuar në vitin 1948, po këtë vit e konsiderojmë si vitin e krijimit të shkollës. Gjithashtu, edhe motoja e programit tonë arsimor e thekson kujdesin e traditave, menaxhimin e talenteve dhe krijimin e mundësive për nxënësit tanë: „Nuk mjafton ti mësosh fëmijëve vetëm mësimet e dhëna, si ndonjë makinë; duhet të kultivosh edhe zemrën dhe shpirtin e tij, sepse vetëm kështu mund të bëhet një njeri dhe shtetas dashamirës, fisnik dhe me karakter. Arsimin, për më tepër edhe mësimdhënien duhet ta përshtatim me forcën fizike dhe shpirtërore, me talentin dhe me sensibilitetin, me një fjalë ta përshtatim me gjithë personalitetin e nxënësit.” (Ferenc Deák, i cili ka qenë student i Kanizses, prej 1813, deri më 1817)

Detyra jonë e ndërmarrë është menaxhimi i talenteve në mënyrë të vetëdijshme dhe të sukseshme: përgaditja për testet e maturës dhe për testet pranues për në fakulltet. Por gjithashtu edhe „dashuria pedagoge” është e rëndësishme, dhe këto simbole ti mbushësh me kuptim: „gjeni i BLG”, „shpirti i Batthyányit”, „të jesh nxënës i Batthyány është: stil, formë e jetës, profesion”.

Megjithëse jemi një shkollë e madhe („institucion vigan dhe labirint”), kjo se përjashton mundësinë për menaxhimin e talenteve. Në pistat e kualitetit dhe intensitetit jemi krenar për statistikat tona të shkëlqyera! Për shembull: 2,5-herë më shumë njerëz aplikojne në këtë gjimnaz, se sa mund të pranohen; nota mesatare 4,3; mesatarja e testit te maturës të nivelit të mesëm 4,6; mesatarja e testit të maturës të nivelit të lartë 4,8; rezultatet e testeve të kompetencës  janë të shkëlqyera; një e treta e shkollës ka provim të gjuhave të huaja; në garat shtetërore për shkollat e mesme tradicionalisht marrim pjesë me rezultate të larta, zakonisht cdo vjet përafërsisht 50 nxënës përfundojnë ndër më të mirët në garat shtetërore; 90% të nxënësve tanë i pranojnë menjëherë në kolegje dhe në universitete të mira (dhe qëndrojnë aty);… Jemi një pikë talenti dhe shkollë ECO, sistemin e marrëdhënieve e kena të mirë dhe konkurrojmë mirë. Jo vetëm në pistën e studimit, por edhe në atë të kulturës dhe sportit jemi një shkollë që menaxhon talentet, sepse gjërat lidhen… Për shembull: marrim pjesë në cdo kategori të festivalit kulturor të Helikonit, zakonisht me një delegacion prej 120 studentësh. Jemi krenar për korin tonë Virág Benedek, i cili ka marr çmimin Prima të qarkut tonë; si dhe jemi krenar edhe për galerinë tonë Hyány! Në pistën e sportit, në olimpiadat shtetërore për nxënësit, në garat njëshe, zakonisht më shumë se 20 nxënës të shkollës tonë  përfundojnë në vendet 1.-3. Kemi futboll 24 orësh, kemi „BL”-n tonë („Liga e Batthyányit”), ekipin e shahut e kemi veçanërisht të shkëlqyeshme, si dhe projektin e vrapimit në natyrë…

Sipas eventeve të organizuara me numër të madh, nga shkolla jonë, jemi edhe një institucion për arsim publik. Për çdo vit kemi libër vjetar, në të gjithë shtetin tek ne u publikua për të parën herë „Libri i Fotografive të Klaseve”! Kemi „Bibliotekën e Shkollës Tüskés Tibor”, e cila përmban 41 mijë vëllime, dhe ka edhe vlera muzeale; kemi edhe muze të shkollës! Shoqata e Nxënësve të vjetër të Batthyányit, Landlerit, Irányit organizon takim mes nxënësve të vjetër, në çdo vit, në të shtunën e parë të qeshorit! Aktualisht i kemi 4 akademik, që kan qenë nxënës të shkollës sonë. 2/3 e stafit të mësuesve tanë (mesatarja e moshës është 47 vjet) kan qenë nxënës të shkollës sonë. Në rajonin e Zalas së jugut jemi të vlerësuar si shkollë që përgadit nxënësit për karriera intelektuale: çmimi „Pro Urbe” (1995), çmimi Arsimimi për Nagykanizsa (1997), çmimi i Qarkut Zala për Përsosmërinë e Pedagogëve (2001),…

Në top-listen e 1100 shkollave të mesme në Hungari, në mes të „100 shkollat më të mira” e ka vendin edhe shkolla jonë. Shkolla jonë, Gjimnazi Batthyány Lajos është krenar për mundësinë që jep për shkollim të mirë, për pozitën e mirë të studimit, për gatishmërinë e stafit të mësimdhënies dhe për atmosferën e shkollës. Por më së shumti që: „të jesh një nxënës e Batthyányit është thjesht mirë…”!

       Sándor Dénes
drejtor i shkollës - BLG 

 

 

WELKOM

Ons gymnasium is een gerenomeerde school in de regio.Wij houden de oude tradities in ere, combineren dat met de vernieuwingen van deze tijd en wij bieden onderwijs van hoge kwaliteit.De sfeer is gezellig en ook de nieuwe leerlingen voelen zich snel thuis.Wij geloven in saamhorigheid en wij hebben respect voor elkaar.
Ons onderwijsprogramma richt zich op een veelzijdige ontwikkeling van de leerlingen.Alle vakken hebben al jaren uitstekende onderwijsresultaten, de gemiddelden van de eindexamens zijn 4,6 - 4,8.Voor ons is belangrijk onze leerlingen op hun verdere schoolloopbaan voortebereiden.
Als begaafdscheidprofielschool stimuleren wij de leerlingen het beste uit zich te halen.Wij hebben hiervoor een programma en extra lessen voor de getalenteerde.
Onze school is een kleurrijke school.Bij ons is niet alleen aandacht voor leren in de klas, maar wij organizeren ook leuke activiteiten buiten het klaslokaal, culturele en ook sportive activiteiten:
culturdagen, deelname aan het cultuurfestival „Helikon”, concert-en schouwburgbezoeken, sportwedstrijden, 24 uur durende voetbalwedstrijd enz.
Wij hebben een  schoolkoor en ook een kunstgalerij.
Wij zijn trots op onze leerlingen, leraren, resultaten, op ons schoolklimmat.
Maar vooral: „Het is leuk leerling van het Lajos Batthyány Gimnázium te zijn!”

 

 

Sándor Dénes
directeur van het Batthyany Lajos Gimnázium

 

VA SALUTAM

Va salutam pe websiteul liceului teoretic „Batthyány Lajos Gimnázium”. Liceul nostru teoretic  este o institutie de prestigiu a partii sudice al judetului Zala. Suntem mandri de radacinile piariste ale liceululi, dar  legal existam incepand din 1948. Motto-ul programului pedagogic este preluat de la Ferenc Deak, (care a fost un elev al liceului Nagykanizsa intre 1813-1817), care subliniaza pastrarea traditiilor, cultivarea talentelor, a preda copilului astfel incat sa devina un om plin de caracter, cu bun simt, creativ. Scopul nostru pe de o parte este cultivarea talentelor astfel ca ele sa obtina succese, pregatirea elevilor pentru bacalaureat si admitere la facultati, pe de alta parte cultivarea stilului, modului de viata, a profesiei celor care apartin liceului nostru.

Traditional elevii nostri obtin rezultate semnificative la diferite concursuri  de nivel national: anual un numar de 50 de elevi sunt printre primii la aceste concursuri; 90 la % ai elevilor nostri isi continua studiile la cele mai bune facultati. Suntem punct de talent si ecoscoala. Suntem mandri de rezultatele obtinute la concursurile culturale (Helikon) si sportive ; de Galeria Hyány; Corul Virág Benedek al liceului a obtinut Premiul „Prima”. Organizam in fiecare an meciuri de fotbal de 24 de ore; avem o echipa excelenta de sah si un proiect orienteering.

Datorita numeroaselor manifestatii realizate de liceul nostru, suntem in parte si institut public. In fiecare an apare cartea liceului, in tara noastra liceul nostru  a fost primul, care a avut cartea tablourilor. Biblioteca noastra contine 41 000 de carti, avem un muzeu al liceului. In fiecare an in prima sambata a lunii iunie organizam intalnirea fostilor elevi ai liceului. Printre fosti elevi ai liceului tinem in evidenta 4 academicieni. Doua treimi din numarul cadrelor didactice ale liceului au fost elevi ai acestui liceu. Ca stima a activitatii intelectuale, liceul a obtinut premiile”Pro Urbe(1995), „Nagykanizsa Otatásáért Díj” (1997); „Zala Megyei Pedagógiai Nívódíj (2001)

Liceul nostru este printre primele 100 din cele 1100 de licee teoretice din tara. Suntem mandri de buna scolarizare al liceului Battyhány Lajos, de rezultatele obtinute in studii, de buna pregatire a cadrelor didactice noastre, de atmosfera buna a liceului.

 

Dénes Sándor
 director-BLG

 

 

挨拶

Batthyány Lajos Gimnáziumのホームページをご覧いただきありがとうございます。本校はザラ県南部に置ける評判の良い学校です。キリスト教徒のピラリストルーツを誇りに思いますが、本校の現在の形での教育は1948年の国営化によって開始されました。「生徒たちを機械みたいに学ばせるだけではなく、彼らの心のケアも必要だ」と言った基本的考えは伝統の維持、才能の構築、そして可能性の拡大を尊重する本校の教育方針を表しています。「教育は個性に合わせるべきだ」と1813年から1817年までカニジャの学生だったDeák Ferencが言いました。

卒業試験、そして大学入試対策は我が校の才能の構築に関わる重要な役割です。しかし、「愛を込めた教育」も大切だと考えています。例えば、「BLGén」、「Batthyány魂」、「Batthyány生とはスタイル、生活、役目」と言ったシンボルです。

本校は大きい学校ですが、才能の構築には障害ありません。それを証明する様々な良いデータは自慢できるものです。例えば、志願者数は2.5倍、学校全体の平均成績は4.3、中級卒業試験の平均は4.6、上級卒業試験の平均は4.8です。例年、能力評価試験の成績も良好です。本校の学生の3分の1は何らかの語学検定を所得しています。全国高等学校学習大会では毎年約50人の生徒が優秀な結果を残しています。そして、本校を卒業した生徒の90%近くが一流大学に合格して卒業します。我が校は学習だけではなく、文化そしてスポーツにも力を入れています…例えば、ヘリコン文化フェスティバルでは全てのカテゴリーにおいて、本校から毎回120人ほど参加します。県のPrima賞を受賞したVirág Benedek合唱団とHyányギャラリーも誇りに思います。通常20人以上の学生がスポーツ大会でトップ3入りしています。24時間サッカー大会(通称「BL」)も本校ならではの伝統であります。

BLGは様々なイベントを開催しています。毎年年鑑も出版しています。我が校のTüskés Tibor図書館には4万1千冊の本があり、そしてその他、学校史に関するものは学校博物館に保管されています。毎年6月の第一土曜日には同窓会が行われています。本校教員(平均年齢47歳)の3分の2は我が校の卒業生です。ザラ県南部の知識人を育つ学校としては周りからも尊敬されています:例えば、「Pro Urbe」賞(1995年)、「Nagykanizsaの教育のため」賞(1997年)、「ザラ県教育優秀賞」(2001年)などを受賞しました。

ハンガリーの約1100の高等学校のランキングでトップ100には毎回ランクインしています。Batthyány Lajos Gimnáziumは本校への入学状況や優れた成績、プロフェッショナルな教員、良い学校環境を誇りに思います。でも、最も自慢できることは「Batthyány生としていられるのはいい」ということです。

校長    バログ・ラースロー

 

欢迎致词

我们用诚挚,美好的心,感谢您观看了Batthány Lajos 中学的网站.这是个在南-佐洛良好的教育机构。我们感到骄傲对我们是Piarista的根基,由于我们是国有化的继承人。从1948年我们就算自由体。

我们的教学计划的座右铭强调了保护我们的传统,培养人才和创造学习者机会的重要性:“机械似的教育学生们是不够的,我们也强调心灵/灵魂的培养,因为这是唯一能去教育全面,智慧,善良的学习者的方法。教育和教学都应该适应学生的整体素质,具体特点,精神以及身体健康和态度,也就是说,应该适应他/她们的整个人格。(Ferenc Deá曾经是Nagykanizsa 的学生18131817年间)    以才能为导向,以人才为导向,成功的协助,一直是我们的首要任务,为学生准备,留学考试和入学考试的使命。但是,我们同样强调实践我们的人本主义方法,或者我们喜欢称之为“爱心论”,在BLG 里面,BLG的灵魂, “成为一名BLG,是为了争取一定的风格,生活方式,专业”。我们的努力是用人性化的价值填补这些词语的。

虽然我们是一所巨大的学校(“庞大的研究所和迷宫”),但这本身并不排除培养学生才能,才能的可能性。我们对我们优秀的统计数字感到自豪,证实了我们学校的质量工作。例如,我们录取的压缩性超额预订是指示性数字的2.5;学校的GPA(平均成绩)为4.3;中级考试的GPA4.6级,高级考试为4.8;我们对能力调查的成果非常出色;我们三分之一的学生有语言证书,我们的学生在全国中学学业竞赛中表现良好,平均有约50名学生在最好的学生中排名第一。我们90%的学生在第一轮入读他们所选择的大学和学院(很好的应付)。我们学校是个人才中心,也就是属于欧洲人才网,除了生态学校。学校管理和老师善于沟通和申请资金。除了参加学术竞争,我们也发现在不同的文化和体育事件上,我们也必须给予学生一个改进的机会,因为我们相信所有这些都是相互关联的。仅举几例,在Helikon文化节我们有各类参赛者,一般来说我们有一个约120名学生的代表团;我们为我们的VirágBenedek合唱团感到自豪,该合唱团获得了着名的县级荣誉,Prima;然后是高度评价的Hyány画廊。平均来说,我们二十多名学生在国家青年奥运会上获胜者的领奖台。我们还在我们学校举办了一个24小时的足球赛,称为BL,“Batthyany”联赛;加上我们也有一个优秀的国际象棋团队和一个定向项目。

由于我们有各种各样的事件,我们有点像一个公共教育机构。我们每年出版一本学校年鉴,我们是全国第一个发行毕业班照相书的。我们的学校有“TüskésTibor学校图书馆拥有41000册书籍,其中有一些具有博物馆价值。不言而喻,我们甚至还有一个学校博物馆。我校的校友会在六月的第一个星期六举行年会。目前,我们以前的四名学生是匈牙利科学院的院士。我们员工的平均年龄是47岁,其中三分之二参加了我们的学校。该学校荣获“Pro Urbe”奖(1995年),Nagykanizsa教育奖(1997年)和Zala县卓越奖教学奖(2001年)等多项着名奖项。

在匈牙利着名的中学名单上,我们学校在1100所匈牙利高中中名列前100名。我们学院以学校入学率,可敬的成绩平均分,教职员的能力和奉献精神以及最后但并非最不重要的学校气氛为荣。然而,我们最感到骄傲的是,学生们用自己的话说:成为一个Batthyany的学生是一件好事!”。

Sándor Dénes

校长

Pályázatok